Άρθρο 47 – Προσωπικό Μονάδων Εντατικής Επιτήρησης Νέων

1. Για κάθε Μονάδα Εντατικής Επιτήρησης Νέων (δυναμικότητας έως 20 θέσεων) προβλέπονται οι ακόλουθες θέσεις µόνιµου προσωπικού:
– Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων, θέσεις τρεις (3)
– Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων, θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων, θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων θέσεις πέντε (5)
– Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας θέσεις τρεις (3)
– Κλάδος ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων θέσεις πέντε (5)
– Κλάδος ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΔΕ Μαγείρων, θέσεις μία (1)
– Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις μία (1).
2. Στη ΜΕΕΝ προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Ψυχολόγων ή ΠΕ Εγκληματολόγων ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ ή ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας ή ΠΕ ή ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα περί επιλογής προϊσταμένων.
3. Ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων προσωπικού καθώς και των ειδικοτήτων τους στην περίπτωση ίδρυσης και λειτουργίας ΜΕΕΝ μικρότερης χωρητικότητας, καθορίζεται αναλογικά και περιγράφεται ειδικά στην Υπουργική Απόφαση ίδρυσης της Μονάδας.