Άρθρο 05 – Λειτουργία Μονάδων Μέριμνας Νέων

1. Οι ΜΜΝ διακρίνονται σε:
Α) Μονάδες ανοικτής διαβίωσης, στις οποίες η διαβίωση των νέων ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
Β) Μονάδες ημιελεύθερης διαβίωσης, στις οποίες οι έξοδοι των νέων μπορούν να περιορίζονται μονομερώς από το Επιστημονικό Συμβούλιο των Μονάδων.
Γ) Μονάδες ημερήσιας φροντίδας χωρίς διαμονή. Οι Μονάδες αυτές δύνανται να λειτουργούν είτε αυτοτελώς είτε ως υπο-Μονάδα στεγαστικής δομής.
2. Οι υπό στοιχ. γ της παρ. 1 του άρ. 1 του παρόντος Θεραπευτικές Μονάδες αφορούν στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση νέων με ψυχικές διαταραχές.
3. Οι υπό στοιχ. δ της παρ. 1 του του άρ. 1 του παρόντος Μονάδες Απεξάρτησης Νέων αφορούν στη διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση και επανένταξη νέων ατόμων που έχουν διαταραχή εθισμού από τα ναρκωτικά και δεν μπορούν να την αποβάλλουν με τις δικές τους δυνάμεις.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων που καταρτίζονται από το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α., εντός δέκα (10) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, εκδίδεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (εφεξής ΕΚΛ) για τις Μονάδες υπό στοιχ. α, β, ε και στ της παρ. 1 του άρ. 1 του παρόντος. Για τις Μονάδες υπό στοιχ. γ και δ της παρ. 1 του άρ. 1 του παρόντος, εκδίδεται ΕΚΛ με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Υγείας, η οποία καταρτίζεται εντός του ως άνω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος από ομάδα εργασίας που συγκροτείται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών. Οι ΕΚΛ ρυθμίζουν τα θέματα της διαβίωσης των νέων στις Μονάδες και τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, τις αρμοδιότητες του προσωπικού και τον τρόπο λειτουργίας της επιστημονικής ομάδας, τα ζητήματα που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος και κάθε άλλο θέμα που αφορά στις ειδικότερες λειτουργίες κάθε κατηγορίας Μονάδας.