Άρθρο 31 – Σκοπός- Λειτουργία

1. Οι Μονάδες Εντατικής Επιτήρησης Νέων (ΜΕΕΝ) είναι δημόσιες Μονάδες ηµιελεύθερης διαβίωσης για ανηλίκους με συμπληρωμένο το 15ο έτος της ηλικίας τους, στις οποίες εκτελείται το αναµορφωτικό µέτρο του άρθρου 122 παρ. 1 περ. ιβ΄ Π.Κ. Οι ΜΕΕΝ λειτουργούν ως περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΔΔΑΔ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 4 του παρόντος.
2. Οι ΜΕΕΝ λειτουργούν στους νοµούς Αττικής και Μαγνησίας, είναι εγκατεστημένες σε χωριστά κτίρια για κάθε φύλο και είναι δυναμικότητας µέχρι 20 θέσεων για αγόρια και 10 θέσεων για κορίτσια.
3. Σκοπός των ΜΕΕΝ είναι η διαπαιδαγώγηση των νέων µε κατάλληλα προγράµµατα εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, επαγγελµατικής κατάρτισης, με στόχο την κοινωνική τους ένταξη και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Παράλληλα ενισχύεται το οικογενειακό τους περιβάλλον για την επιστροφή των νέων σε αυτό και, εάν αυτό δεν είναι εφικτό ή σύμφωνο με το συμφέρον τους, προετοιμάζεται η τοποθέτησή τους σε ανάδοχη οικογένεια, σε κατάλληλη προνοιακή δομή ή υιοθετείται άλλη πρόσφορη λύση.
4. Για τη λειτουργία των Μονάδων εκδίδεται ΕΚΛ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 5 του παρόντος.