Άρθρο 14 – Ενημέρωση γονέων – Άσκηση επιμέλειας του ανηλίκου

1. Οι γονείς ή ο επίτροπος των νέων που διαμένουν στις ΜΜΝ ή ο έχων δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενημερώνονται από τον Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή του σχετικά µε τις ισχύουσες διατάξεις, τον ΕΚΛ της Μονάδας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νέων. Ομοίως ενημερώνονται αμελλητί για την εισαγωγή, άδεια, αποχώρηση, πρόβλημα υγείας αυτών ή άλλο σοβαρό ζήτημα που τους αφορά.
2. Η ενημέρωση των ανωτέρω προσώπων στην περίπτωση εισαγωγής στις Μονάδες νέων ηλικίας 18 έως 25 ετών, γίνεται με τη συναίνεση των νέων.
3. Μετά την εισαγωγή του ανηλίκου σε Μονάδα, αν η άσκηση της επιμέλειας από τους γονείς είναι αδύνατη ή αυτοί κρίνονται ακατάλληλοι, κατόπιν εισήγησης του ΕπΣυΜ, ο Διευθυντής, αφού λάβει υπόψη του και τη γνώμη του ανηλίκου, υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση αίτηση στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να καθορισθεί το πρόσωπο που θα ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μονάδα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΑΚ. Μέχρις ότου αποφανθεί το δικαστήριο, την επιμέλεια του ανηλίκου ασκεί ο Διευθυντής.