Άρθρο 40 – Ταµείο Αρωγής και Ψυχαγωγίας

1. Σε κάθε Μονάδα λειτουργεί Ταµείο Αρωγής και Ψυχαγωγίας (ΤΑΨ), τα έσοδα του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για την αρωγή, οικονομική ενίσχυση και ψυχαγωγία των νέων. Τα έσοδα του Ταµείου είναι: α) δωρεές σε χρήμα β) λαχειοφόρες αγορές ή έσοδα από πολιτιστικές εκδηλώσεις των Μονάδων και γ) εισπράξεις από πώληση ή βράβευση ομαδικών χειροτεχνηµάτων. Με εισήγηση του ΕπΣυΜ δύναται να διατίθεται ποσοστό μέχρι 15% των εσόδων του ΤΑΨ για την κάλυψη έκτακτων και εξαιρετικών αναγκών της Μονάδας ή αναγκών των εξυπηρετούμενων από τη Μονάδα νέων.
2. Τα έσοδα του ΤΑΨ κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό της κάθε Μονάδας µε υπεύθυνο τον Διευθυντή και υπόλογο διαχειριστή, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων μετά από πρόταση του ΕπΣυΜ.