Άρθρο 48 – Προσωπικό Μονάδων Επανένταξης Νέων

1. Για κάθε Μονάδα Επανένταξης Νέων προβλέπονται οι ακόλουθες θέσεις µόνιµου προσωπικού:
– Κλάδος ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγου θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγου θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγου θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού θέση μία (1)
– Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού θέση μία (1).
2. Κάθε ΜΕΝ μπορεί να λειτουργεί περισσότερες από μία δομές φιλοξενίας. Για τη λειτουργία δομών για ανηλίκους ηλικίας 15 – 18 ετών προβλέπονται επιπλέον των θέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων.
3. Στην περίπτωση που τη ΜΕΝ λειτουργεί ΝΠΙΔ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 4 του παρόντος, οι ανωτέρω θέσεις προσωπικού προβλέπονται ως θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
4. Ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων προσωπικού καθώς και των ειδικοτήτων τους σε κάθε περίπτωση ίδρυσης μια νέας Μονάδας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 4, καθορίζεται κατ’ αναλογία με τη χωρητικότητά τους και περιγράφεται ειδικά στην Υπουργική Απόφαση ίδρυσης της Μονάδας.