Άρθρο 56 – Αποστολή και λειτουργία της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ελλάδας (ΕΠΑΕ)

1. Η ΕΠΑΕ έχει ως κύρια αποστολή τη λειτουργία των ΜΜΝ συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων.
2. Η ΕΠΑΕ έχει δική της περιουσία και οι πόροι της προέρχονται από
α) ετήσιες επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΔΔΑΔ,
β) επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων,
γ) κοινοτικούς και εθνικούς πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς της,
δ) επιχορηγήσεις από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.,
ε) επιχορηγήσεις από το Εμπειρίκειο Κληροδότημα,
στ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοτήματα, εισφορές, επιχορηγήσεις και χορηγίες από τρίτους, τόσο ιδιώτες όσο και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και έσοδα από εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας της από την έδρα ή τις αποκεντρωμένες μονάδες (παραρτήματα), καθώς και κάθε είδους δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή πρόσοδοι από την κινητή ή ακίνητη περιουσία του,
στ) επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.
3. Ως έδρα της ΕΠΑΕ ορίζεται η Αθήνα.
4. Η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης και ο έλεγχος του προϋπολογισμού και απολογισμού της ΕΠΑΕ ασκείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Η ΕΠΑΕ υπόκειται στους προβλεπόμενους για τα Ν.Π.Δ.Δ. προληπτικούς ελέγχους και στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Η ΕΠΑΕ έχει τη δική της στρογγυλή σφραγίδα, η οποία αποτελείται από τρείς ομόκεντρους και επάλληλους κύκλους. Στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, στο δε εσωτερικό κύκλο περιέχεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στο μεσαίο κύκλο αναγράφεται ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Οι ΜΜΝ αναγράφουν αντίστοιχα στο μεσαίο κύκλο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΕΩΝ. ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ή ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ή ΣΤΕΓΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ή ΣΤΕΓΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ή ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ή ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ και την πόλη στην οποία εδρεύουν.