Άρθρο 18 – Συνεπικουρία στη λειτουργία των Μονάδων

1. Το προσωπικό των Μονάδων μπορεί να επικουρείται από εθελοντές οι οποίοι συνδράμουν, ατομικά ή ομαδικά, στη διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού, εκδηλώσεων ενημέρωσης ή συνεδρίων, δράσεων προσέλκυσης πόρων ή δωρεών καθώς και σε κάθε άλλη δράση που συμβάλλει στη υποστήριξη του έργου της Μονάδας. Οι εθελοντές ενημερώνονται και εκπαιδεύονται πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, με ευθύνη του ΕπΣυΜ. Οι εθελοντές εποπτεύονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από μέλος του επιστημονικού προσωπικού της Μονάδας που ορίζεται για το σκοπό αυτό.
2. Το προσωπικό των Μονάδων μπορεί να επικουρείται από επαγγελματίες των κλάδων, οι οποίοι απασχολούνται στις Μονάδες, στο πλαίσιο προγραμμάτων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ή στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ/ΤΕΙ, εφόσον προβλέπεται από τα οικεία προγράμματα σπουδών. Την εποπτεία των φοιτητών και των επαγγελματιών αναλαμβάνει μέλος του επιστημονικού προσωπικού που ορίζεται για το σκοπό αυτό.
3. Με εισήγηση του ΕπΣυΜ μπορεί να αποφασίζεται η απασχόληση ωρομίσθιων συνεργατών, για την κάλυψη μεταξύ άλλων υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 36-39 του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και κάθε συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση καθώς και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής, η τήρηση σχετικού μητρώου κατάλληλων προσώπων και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την απασχόληση ωρομίσθιων συνεργατών.
4. Με εισήγηση του ίδιου Συμβουλίου μπορεί να αποφασίζεται η αξιοποίηση δωρεάν προσφερόμενων υπηρεσιών από το προσωπικό άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων ή από ιδιώτες επαγγελματίες, ιδίως όσον αφορά στην ιατρική περίθαλψη, στην παροχή νομικής βοήθειας, στην ψυχαγωγία, στην εκπαιδευτική υποστήριξη, στην καθαριότητα, στην παρασκευή φαγητού. Στην κοινή απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ή με άλλη απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δύνανται να καθορίζονται οι όροι και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την δωρεάν παροχή υπηρεσιών από ιδιώτες επαγγελματίες.
5. Στον ΕΚΛ ορίζονται ειδικότερα θέματα για την συμμετοχή των εθελοντών ή των επαγγελματιών σύμφωνα με το παρόν στη λειτουργία των Μονάδων.