Άρθρο 18 – Συνεπικουρία στη λειτουργία των Μονάδων

1. Το προσωπικό των Μονάδων μπορεί να επικουρείται από εθελοντές οι οποίοι συνδράμουν, ατομικά ή ομαδικά, στη διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού, εκδηλώσεων ενημέρωσης ή συνεδρίων, δράσεων προσέλκυσης πόρων ή δωρεών καθώς και σε κάθε άλλη δράση που συμβάλλει στη υποστήριξη του έργου της Μονάδας. Οι εθελοντές ενημερώνονται και εκπαιδεύονται πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, με ευθύνη του ΕπΣυΜ. Οι εθελοντές εποπτεύονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από μέλος του επιστημονικού προσωπικού της Μονάδας που ορίζεται για το σκοπό αυτό.
2. Το προσωπικό των Μονάδων μπορεί να επικουρείται από επαγγελματίες των κλάδων, οι οποίοι απασχολούνται στις Μονάδες, στο πλαίσιο προγραμμάτων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ή στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ/ΤΕΙ, εφόσον προβλέπεται από τα οικεία προγράμματα σπουδών. Την εποπτεία των φοιτητών και των επαγγελματιών αναλαμβάνει μέλος του επιστημονικού προσωπικού που ορίζεται για το σκοπό αυτό.
3. Με εισήγηση του ΕπΣυΜ μπορεί να αποφασίζεται η απασχόληση ωρομίσθιων συνεργατών, για την κάλυψη μεταξύ άλλων υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 36-39 του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και κάθε συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση καθώς και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής, η τήρηση σχετικού μητρώου κατάλληλων προσώπων και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την απασχόληση ωρομίσθιων συνεργατών.
4. Με εισήγηση του ίδιου Συμβουλίου μπορεί να αποφασίζεται η αξιοποίηση δωρεάν προσφερόμενων υπηρεσιών από το προσωπικό άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων ή από ιδιώτες επαγγελματίες, ιδίως όσον αφορά στην ιατρική περίθαλψη, στην παροχή νομικής βοήθειας, στην ψυχαγωγία, στην εκπαιδευτική υποστήριξη, στην καθαριότητα, στην παρασκευή φαγητού. Στην κοινή απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ή με άλλη απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δύνανται να καθορίζονται οι όροι και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την δωρεάν παροχή υπηρεσιών από ιδιώτες επαγγελματίες.
5. Στον ΕΚΛ ορίζονται ειδικότερα θέματα για την συμμετοχή των εθελοντών ή των επαγγελματιών σύμφωνα με το παρόν στη λειτουργία των Μονάδων.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».