Άρθρο 44 – Προσωπικό Μονάδων ημερήσιας φροντίδας

1. Για κάθε Μονάδα ημερήσιας φροντίδας που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 22 και της παρ. 4 του αρ. 25 προβλέπονται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού:
– Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων θέση μία (1)
– Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητα Κοινωνικής εργασίας θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού θέση μία (1).
2. Στην περίπτωση που οι δομές του παρόντος άρθρου λειτουργούν ως υπο-Μονάδες ημερήσιας φροντίδας σε Στέγη Φιλοξενίας ή Στέγη Ημερήσιας Διαβίωσης, μπορεί να καλύπτονται οι ανάγκες από το υπάρχον προσωπικό ή να καθορίζεται το αναγκαίο, κατά περίπτωση, προσωπικό για τη λειτουργία της υπο-Μονάδας με την Υπουργική Απόφαση ίδρυσής της, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ. 4 του παρόντος.