Άρθρο 12 – Ενημέρωση των νέων

1. Κάθε νέος που εισάγεται για διαμονή ή ημερήσια παρακολούθηση στις ΜΜΝ:
α) Ενημερώνεται γραπτά και προφορικά κατά την εισαγωγή του από τον Διευθυντή ή μέλος του επιστημονικού προσωπικού της Μονάδας και αν είναι αναγκαίο µε τη βοήθεια διερμηνέα, σχετικά µε τις ισχύουσες διατάξεις, τον ΕΚΛ της Μονάδας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
β) Υπογράφει έγγραφο από το οποίο προκύπτει η υπό στοιχ. α ενημέρωση, το οποίο είναι διατυπωμένο σε γλώσσα απλή και κατανοητή λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και ιδίως την ηλικία, την ωριμότητα, το μορφωτικό επίπεδο και τη γλωσσική του επάρκεια.
2. Κατά τη συνεργασία του με το ΕπΣυΜ συμφωνείται από κοινού εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν και στον ΕΚΛ κάθε Μονάδας, το οποίο διατυπώνεται και εγγράφως σε γλώσσα απλή και κατανοητή λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και ιδίως την ηλικία, την ωριμότητα, το μορφωτικό επίπεδο και τη γλωσσική του επάρκεια.