Άρθρο 34 – Άδειες

1. Το ΕπΣυΜ χορηγεί σε νέους που βρίσκονται στο στάδιο της ελεγχόμενης εξόδου, άδειες απουσίας, σύμφωνα με το παρόν και τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) η διαγωγή τους είναι σύµφωνη µε τους όρους του ΕΚΛ της Μονάδας, β) δεν έχουν παραβιάσει τους όρους προηγούµενης άδειας, όπως αυτοί εξειδικεύονται στον ΕΚΛ και γ) υπάρχει κατάλληλο περιβάλλον οικογένειας ή φιλοξενίας για την υποδοχή τους.
2. Οι άδειες απουσίας είναι γραπτές και χορηγούνται στους νέους κατά περίπτωση:
α) για επισκέψεις στις οικογένειές τους µέχρι πέντε (5) ηµέρες το µήνα,
β) για διακοπές εορτών µέχρι δέκα (10) ηµέρες το έτος,
γ) για εκπαιδευτικούς λόγους, ανάλογα µε τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράµµατος,
δ) για θερινές διακοπές µέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες το έτος,
ε) για λόγους υγείας, ανάλογα µε τις ανάγκες του ασθενούς ανηλίκου και µετά από αιτιολογηµένη έκθεση ιατρού δημόσιου νοσοκοµείου και
στ) για λόγους δοκιµασίας.
3. Η άδεια δοκιµασίας χορηγείται µε σκοπό την ομαλή κοινωνική ένταξη των νέων και έχει διάρκεια µέχρι ένα (1) µήνα. Με τη λήξη του μήνα, ο Διευθυντής της Μονάδας μπορεί µε απόφασή του, η οποία συνοδεύεται από ειδικά αιτιολογηµένη εισήγηση του ΕπΣυΜ, να παρατείνει την άδεια για ένα (1) ακόμη μήνα.
4. Στους νέους που βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της απαγόρευσης εξόδου του άρθρου 35 παρ. 1 περ. α’, ο Διευθυντής της Μονάδας κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του ΕπΣυΜ, µπορεί να χορηγήσει άδεια µόνο για λόγους υγείας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις άδεια για οικογενειακούς ή εκπαιδευτικούς λόγους µέχρι τρεις (3) ηµέρες.
5. Οι παραπάνω άδειες χορηγούνται τµηµατικά και κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται, εφόσον δεν έχει γίνει χρήση τους, σωρευτική χορήγησή τους. Κατά τη διάρκεια της άδειας το ΕπΣυΜ εμπιστεύεται την επίβλεψη του νέου στο γονέα του ή σε άλλο συγγενικό ή άλλο κατάλληλο πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό αναλαµβάνει την υποχρέωση υποδοχής, συνοδείας και επιστροφής του νέου στη Μονάδα, σύµφωνα µε τους όρους της άδειας. Ο νέος στον οποίο χορηγείται άδεια κατ’ εξαίρεση στο στάδιο της απαγόρευσης εξόδου του άρ. 35 παρ. 2 περ. α’ του παρόντος, για οικογενειακούς ή εκπαιδευτικούς λόγους, συνοδεύεται από γονέα ή επίτροπο ή μέλος του προσωπικού της Μονάδας, ύστερα από απόφαση του ΕπΣυΜ.
6. Όλες οι άδειες µπορεί να ανακαλούνται από το όργανο που τις χορήγησε, εάν:
α) δεν γίνεται καλή χρήση ή δεν επιτελείται ο σκοπός για τον οποίο χορηγήθηκαν ή
β) κατά το χρόνο της άδειας τελεσθεί από το νέο αξιόποινη πράξη.
7. Κατά τη διάρκεια των αδειών απουσίας υπεύθυνο για την παρακολούθηση των νέων είναι μέλος του επιστημονικού προσωπικού των Μονάδων ή η Υπηρεσία Επιµελητών Ανηλίκων του τόπου διαµονής τους.
8. Ο χρόνος των αδειών απουσίας του άρθρου 2 του παρόντος υπολογίζεται ως χρόνος έκτισης του μέτρου που επιβλήθηκε.
9. Στον ΕΚΛ των ΜΕΕΝ μπορεί να καθορίζονται και άλλες περιπτώσεις χορήγησης αδειών, ιδίως για εκπαιδευτικούς λόγους, ενώ μπορεί να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών.
10. Οι αποφάσεις του Διευθυντή περί χορήγησης ή μη αδειών του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται στο νέο και στον αρμόδιο εισαγγελέα εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έκδοσή της. Κατά της απορριπτικής απόφασης του Διευθυντή επιτρέπεται στο νέο να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Ο εισαγγελέας αποφασίζει επί της προσφυγής εντός δέκα (10) ημερών. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από τον γραμματέα της οικείας εισαγγελίας και διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Η προσφυγή δύναται να κατατεθεί στη γραμματεία της ΜΕΕΝ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ, συντασσομένης της σχετικής έκθεσης από διοικητικό υπάλληλο της Μονάδας.