Άρθρο 09 – Επιστηµονικά Συµβούλια Μονάδων (ΕπΣυΜ)

1. Σε κάθε Μονάδα λειτουργεί Επιστημονικό Συμβούλιο Μονάδας (εφεξής ΕπΣυΜ), που αποτελείται από τον διευθυντή και τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού της Μονάδας.
2. Στις Μονάδες υπό στοιχ. γ και δ του παρόντος προβλέπεται επιπρόσθετα θέση Επιστημονικά Υπεύθυνου θεραπευτικού προγράμματος και Επιστημονικά Υπεύθυνου προγράμματος απεξάρτησης αντίστοιχα. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας ή ανήκει σε φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και τοποθετείται στη Μονάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρ. 4 του παρόντος. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος προεδρεύει του ΕπΣυΜ όταν εξετάζονται θέματα που άπτονται του θεραπευτικού προγράμματος (ή προγραμμάτων) ή του προγράμματος απεξάρτησης. Στον ΕΚΛ ορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες καθώς και κάθε θέμα αφορά στο ρόλο και στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του Επιστημονικά Υπεύθυνου και του Διευθυντή της Μονάδας.
3. Το ΕπΣυΜ συγκαλείται σε εβδομαδιαία βάση από τον Διευθυντή και συνεδριάζει ως διεπιστημονική ομάδα αποφασίζοντας για κάθε θέμα που προβλέπεται στο παρόν και στον ΕΚΛ της Μονάδας. Στο ΕπΣυΜ εισηγείται ο Διευθυντής ή μέλος του επιστημονικού προσωπικού της Μονάδας, ανάλογα µε τη φύση των θεµάτων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Στο Επιστημονικό Συμβούλιο μπορεί να μετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι των νέων εκφράζοντας τη γνώμη τους, καθώς και κατά περίπτωση άλλα µέλη του προσωπικού. Η λειτουργία του ΕπΣυΜ ρυθμίζεται από τον ΕΚΛ και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
4. Το ΕπΣυΜ εκπροσωπείται από τον Διευθυντή του και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθώς και όσα ειδικότερα ορίζονται στον ΕΚΛ κάθε Μονάδας:
α) Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους νέους που εξυπηρετούνται από τη Μονάδα με παράλληλη υποστήριξη του οικογενειακού και ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου του νέου για την επίτευξη των σκοπών της Μονάδας σύμφωνα με το παρόν.
β) Μεριµνά για τη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων.
γ) Επιβλέπει την εφαρµογή του ΕΚΛ της Μονάδας.
δ) Μεριμνά για την εκτέλεση των επιβαλλόμενων από τον αρμόδιο εισαγγελέα ή τον ανακριτή ή το δικαστήριο ανηλίκων αναμορφωτικών, θεραπευτικών μέτρων ή άλλων μέτρων.
ε) Υποβάλλει στον αρμόδιο εισαγγελέα αιτιολογημένη πρόταση για παράταση, µεταβολή ή άρση των αναµορφωτικών, θεραπευτικών ή άλλων μέτρων, ύστερα από εισήγηση μέλους του επιστημονικού προσωπικού της Μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ.
στ) Καταρτίζει το πλάνο εξατομικευμένης παρέμβασης για τους ανηλίκους που εξυπηρετούνται από τη Μονάδα.
ζ) Συνεργάζεται με τους ανηλίκους για την εφαρμογή του πλάνου σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις για τη δουλειά με παιδιά, εφήβους και νέους και τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος και του ΕΚΛ της Μονάδας,
η) Καταρτίζει και υλοποιεί εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης προς το οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον των νέων, με την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών μεταξύ άλλων συμβουλευτικής και υποστήριξης, με σκοπό την επιστροφή των νέων σε αυτό και την ομαλή τους ένταξη στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή.
θ) Προετοιμάζει την ομαλή αποχώρηση των νέων από τις Μονάδες με κατάλληλη τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια, προνοιακή δομή, Μονάδα Επανένταξης Νέων του παρόντος ή υιοθετεί κάθε άλλη πρόσφορη λύση, εφόσον η επιστροφή του νέου στο οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι εφικτή.
ι) Συνεργάζεται με την σχολική και την ευρύτερη τοπική κοινότητα καθώς και με δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και φορείς των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, για την συμμετοχή των νέων στην εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή, για την ομαλή λειτουργία της Μονάδας ως κοινοτική δομή και για την αποδοχή της από την τοπική κοινωνία και τη γειτονιά.
ια) Επιβάλλει μέτρα στους νέους σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων λειτουργίας της Μονάδας.
ιβ) Χορηγεί άδειες.
ιγ) Σχεδιάζει, υποβάλλει προτάσεις, εγκρίνει την υλοποίηση προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς, σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΔΔΑΔ ή άλλους εξειδικευμένους φορείς, ιδίως στους τομείς της επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, δημιουργικής απασχόλησης και παρακολουθεί την εφαρμογή τους.
ιδ) Σχεδιάζει, υποβάλλει προτάσεις, παρακολουθεί την εφαρμογή και αξιολογεί την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, με σκοπό την απόκτηση τεχνογνωσίας, την επιμόρφωση του προσωπικού, την ανάπτυξη καλών πρακτικών και την συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
ιε) Διοργανώνει επιστημονικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
ιστ) Καθορίζει τις δραστηριότητες των φοιτητών ή σπουδαστών κατά την πρακτική τους άσκηση, στο πλαίσιο των προγραμμάτων των σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφασίζει για τους τομείς απασχόλησης των ωρομίσθιων συνεργατών και των εθελοντών.
ιζ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εισηγείται αρμοδίως τη σύναψη συμβάσεων έργου με κατάλληλους επαγγελματίες σε ειδικά θέματα λειτουργίας της Μονάδας, όπως εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και δημιουργικής απασχόλησης καθώς και σε θέματα κλινικής εποπτείας ή την απασχόληση ωρομίσθιων συνεργατών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.
ιη) Ειδικά για θέματα ιατρικής φροντίδας εισηγείται τη σύναψη συμβάσεων κατ’ επίσκεψη ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.
ιθ) Σε περιπτώσεις μη ύπαρξης προσωπικού καθαριότητας δύναται να εισηγείται τη σύναψη συμβάσεων έργου για την υγιεινή και καθαριότητα της Μονάδας.
5. Το ΕπΣυΜ μπορεί στις συνεδριάσεις του να καλεί εκπροσώπους από τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλου συναρμόδιου Υπουργείου, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις επαγγελµατικές ενώσεις και να εξετάζει τρόπους για τη συνεργασία σε ειδικότερα θέματα με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των νέων.
6. Για την αποτελεσματική λειτουργία του ΕπΣυΜ, παρέχεται κλινική εποπτεία σε τακτική βάση από εξωτερικό ειδικό επιστήμονα ή φορέα με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και εμπειρία, τηρουμένων και των διατάξεων της παρ. 5 του άρ. 26 του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν δύναται να εξευρεθεί δημόσιος φορέας για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, μπορεί να συνάπτεται σχετική σύμβαση έργου. Ομοίως, για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Μονάδας μπορεί να παρέχεται εποπτεία για το σύνολο του προσωπικού της Μονάδας, όπου μπορεί να περιλαμβάνονται και ζητήματα συνεργασίας του προσωπικού με όσους συνεπικουρούν το έργο της σύμφωνα με το άρ. 18 του παρόντος.