Άρθρο 32 – Διαδικασία εισαγωγής – Ενημέρωση

1. Στις ΜΕΕΝ εισάγονται νέοι στους οποίους έχει επιβληθεί:
α) το αναµορφωτικό µέτρο του άρθρου 122 παρ. 1 περ. ιβ΄ Π.Κ.
β) ο περιοριστικός όρος του αναμορφωτικού μέτρου του άρθρου 122 παρ. 1 περ. ιβ΄ Π.Κ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 282 ΚΠΔ.
2. Η απόφαση ή η διάταξη της εισαγωγής που εκδίδεται, εκτελείται από την Αστυνοµία Ανηλίκων ή από µη ένστολο αστυνομικό.
3. Με την είσοδο κάθε ανηλίκου σε ΜΕΕΝ, ένα μέλος του ΕπΣυΜ αναλαμβάνει την ενημέρωσή του για τον ισχύοντα ΕΚΛ και στη συνέχεια, μέσω συνεντεύξεων, συμφωνείται από κοινού εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης και ένταξης στο πρόγραμμα λειτουργίας της Μονάδας, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν και στον ΕΚΛ.