Άρθρο 25 – Διάρκεια παραμονής – Όροι διαβίωσης –- Αποχώρηση

1. Ο χρόνος παραμονής στη ΣΗΔ είναι κάθε φορά ο ελάχιστος που απαιτείται για την αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών του νέου, ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 2 του παρόντος και το συμφέρον του νέου επιστροφή του στην οικογένεια ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό ή σύμφωνο με το συμφέρον του, για εξεύρεση της κατάλληλης λύσης για την πορεία του μετά την αποχώρηση από τη Στέγη.
2. Η παραµονή των ανηλίκων στις ΣΗΔ με διαμονή περιλαµβάνει δύο διαδοχικά στάδια:
α) Στάδιο ελεγχόμενης εξόδου και
β) Στάδιο ανοικτής διαβίωσης.
3. Το πρώτο στάδιο ελεγχόμενης εξόδου, έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της εν γένει προσωπικότητας, της κατάστασης υγείας, του µορφωτικού επιπέδου, του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος του ανηλίκου, καθώς και την προετοιµασία του για το επόµενο στάδιο. Στο στάδιο αυτό γίνεται η αναγκαία εκτίμηση από τα μέλη του ΕπΣυΜ για τις ανάγκες και το ενδεδειγμένο δομημένο πρόγραμμα παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων ως προς τις εξόδους του νέου καθώς και το πλάνο συνεργασίας με την οικογένεια και το περιβάλλον του. Η χρονική διάρκεια του πρώτου αυτού σταδίου δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να παραταθεί η διάρκεια αυτή για άλλους δύο (2) µήνες, με απόφαση του Διευθυντή η οποία συνοδεύεται από ειδικά αιτιολογηµένη εισήγηση του ΕπΣυΜ.
4. Το δεύτερο στάδιο ανοικτής διαβίωσης, έχει ως σκοπό την υλοποίηση του εξατομικευμένου πλάνου σύμφωνα με το παρόν, με τη συμμετοχή του νέου σε δραστηριότητες εκπαίδευσης, δηµιουργικής απασχόλησης, επαγγελµατικής κατάρτισης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και στήριξης για την οµαλή κοινωνική του ένταξη. Σε αυτό το στάδιο εντάσσονται, µετά από απόφαση του ΕπΣυΜ, οι νέοι που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία το προηγούµενο στάδιο. Κάθε τέσσερις (4) μήνες ο Διευθυντής της Μονάδας, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του ΕπΣυΜ, αποφασίζει τη συνέχιση – παράταση της παραμονής ή μη του νέου στη Μονάδα, στο πλαίσιο του χρονικού ορίου που έχει επιβληθεί από το αρμόδιο ανά στάδιο της ποινικής διαδικασίας όργανο.
5. Οι αποφάσεις του Διευθυντή που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, κοινοποιούνται στο νέο και στον αρμόδιο εισαγγελέα εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έκδοσή της. Κατά των αποφάσεων αυτών επιτρέπεται στο νέο να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Ο εισαγγελέας αποφασίζει επί της προσφυγής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από τον γραμματέα της οικείας εισαγγελίας και διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Όταν ασκείται προσφυγή επί της παρατάσεως του πρώτου σταδίου ελεγχόμενης εξόδου, αυτή δύναται να κατατεθεί στη γραμματεία της ΣΗΔ, συντασσομένης της σχετικής έκθεσης από διοικητικό υπάλληλο της Μονάδας.
6. Ανώτατο όριο παραμονής των νέων σε ΣΗΔ ορίζονται τα δύο (2) χρόνια.
7. Για την αποχώρηση των νέων από τη Μονάδα αποφαίνεται το αρμόδιο ανά στάδιο της ποινικής διαδικασίας όργανο, μετά από σχετική πρόταση του Διευθυντή, η οποία συνοδεύεται από αιτιολογημένη εισήγηση του ΕπΣυΜ, στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένο πλάνο για την πορεία του νέου μετά την αποχώρησή του. Η πρόταση μπορεί να εισηγείται τη μεταβολή ή άρση του μέτρου καθώς και μέτρα για την πορεία του νέου μετά την αποχώρησή του από τη Μονάδα.