Άρθρο 55 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Τα άρθρα 1 έως και 32 (Μέρος Α) του ν. 4568/2018 (Α’ 178)
β. Τα άρθρα 32 έως και 57 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90),
γ. η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.δ. 714/1970 (Α΄ 238), η οποία έχει προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3333/2005 (Α΄ 91),
δ. η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3333/2005.
ε. Η παράγραφος 9 του άρθρου 18 του ν. 4233/2014 (Α’ 22).
στ. Η υ.α. Α14/οικ.2315/121/2007 (Β’ 88), όπως ισχύει, κ
ζ. το άρθρο 46 του ν. 4530/2018 (Α’59), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που διέπονται από το παρόν.