Άρθρο 11 – Επιτροπή Υδατοδρομίων – επιθεωρήσεις υδατοδρομίων

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, συστήνεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Επιτροπή Υδατοδρομίων με αντικείμενο τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε υδατοδρόμια και καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και λειτουργία της, περιλαμβανομένων των διαδικασιών επιθεωρήσεων και ελέγχων. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε επιθεωρήσεις και ελέγχους για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, καθώς και σε έκτακτες επιθεωρήσεις και ελέγχους των υδατοδρομίων προς διασφάλιση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους.
2. Μέλη της Επιτροπής Υδατοδρομίων ορίζονται με την ως άνω απόφαση, ως ακολούθως:
α) Ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αερολιμένων της Υ.Π.Α., με τον αναπληρωτή του.
β) ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες της Υ.Π.Α., με τον αναπληρωτή του.
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον αναπληρωτή του.
δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τον αναπληρωτή του.
Ο συντονισμός και η διοικητική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Υδατοδρομίων διενεργείται από το Τ.Ε.Μ.
3. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών της Επιτροπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για τη συμμετοχή των μελών στην Επιτροπή Υδατοδρομίων δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή.
4. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγεται η αρμοδιότητα των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπηρεσιών στη διενέργεια αυτοτελών ελέγχων και επιθεωρήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 • 24 Δεκεμβρίου 2019, 17:25 | Ευθύμιος Γρηγορίου

  Η Επιτροπή Υδατοδρομίων θα μπορούσε να αποτελείτε από το προσωπικό της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όπως αυτή προτείνεται και στο άρθρο 6 Υπηρεσία Αδειοδότησης.
  Καθαρά για λόγους ευελιξίας, η επιτροπή αυτή θα πρέπει να είναι τριμελής κι όχι τετραμελής και να αποτελείτε από στελέχη των φορέων αδειοδότησης, δηλαδή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για Υδατοδρόμια στη θάλασσα ή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για Υδατοδρόμια σε λίμνες ή όπου θα απαιτείτε διαβατηριακός έλεγχος.

 • 21 Δεκεμβρίου 2019, 10:39 | Γιάννης Μπρας -ΠΝΑΙ

  Καταρχάς είναι πολύ θετικό η μείωση της επιτροπής από 10 σε 4 άτομα.
  Όταν θα ξεκινήσει το έργο της η επιτροπή θα κατακλειστεί με αιτήσεις για έλεγχο πράγμα που θα μπορούσε να σημαίνει μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των σχετικών αδειών.

  Προτείνεται να συμπεριληφθεί η δυνατότητα για δημιουργία περισσοτέρων επιτροπών αν και εφόσον χρειαστεί ή/και να υπάρξει σχετικός προγραμματισμός για την σειρά που θα γίνουν οι έλεγχοι και άρα οι αδειοδοτήσεις ανάλογα με την ομαδοποίηση των Υδατοδρομίων και το απαραίτητο clustering που θα πρέπει να επιτευχθεί για να μπορέσουν και τα μικρά Υδατοδρόμια να γίνουν ανταγωνιστικά αφού θα ανήκουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα υδατοδρομίων.