Άρθρο 40 – Διενέργεια μεταφορικού έργου που έχει ανατεθεί σε άλλο φορέα ή επαγγελματική ομάδα

Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (Α’ 142), όπως ισχύει αντικαθίσταται, η παρ. 2 τροποποιείται και το άρθρο 18 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 18
1. Ο οδηγός οποιουδήποτε οχήματος (δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης), ο οποίος διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο φορέα ή πρόσωπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό του οδηγού, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €).
2. Οδηγός επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, ο οποίος εισπράττει κόμιστρο μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις ή επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στο μηχανισμό ενδείξεως της αξίας της διαδρομής (ταξίμετρο), με σκοπό την αλλοίωση των ενδείξεων αυτού, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 μηνών και με χρηματική ποινή εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) τουλάχιστον.
3. Για τις παραβάσεις του άρθρου αυτού εφαρμόζεται η συνοπτική διαδικασία των άρθρων 417 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.».

  • 19 Δεκεμβρίου 2019, 20:03 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΜΠΑΛΕΡΗΣ

    Η ποινικοποίηση της υποκλοπής μεταφορικού έργου δεν πιστεύω ότι θα εξυπηρετήσει τον σκοπό της αποτροπής τέλεσης της πράξης. Και αυτό γιατί ενώ θα συλλαμβάνεται ο παραβάτης με τη διαδικασία του αυτοφώρου, μπορεί η όλη δικαστική διαδικασία να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ύστερα από ενδεχόμενες αναβολές, χάνοντας έτσι την ουσία της άμεσης τιμωρίας. Εκτός των άλλων, δημιουργείται επιπλέον φόρτος στα κατά τόπους Πρωτοδικεία με αποτέλεσμα να καθυστερεί η απονομή δικαιοσύνης και σε άλλες ποινικές υποθέσεις.
    Γνώμη μου είναι ότι στην παράγραφο 1, η αντικατάσταση των ποινικών με διοικητικές κυρώσεις, όπως η επιβολή διοικητικού προστίμου στο ύψος της προτεινόμενης στη συγκεκριμένη διάταξη χρηματικής ποινής, καθώς επίσης και η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγήσεως του παραβάτη οδηγού και η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα έχει πιο άμεσα αποτρεπτικά αποτελέσματα αλλά και η εκτέλεση της ποινής θα γίνεται συντομότερα.
    Ομοίως στην παράγραφο 2 προτείνω να αντικατασταθούν οι ποινικές κυρώσεις με διοικητικές, με την επιβολή υψηλού διοικητικού προστίμου, την αφαίρεση άδειας οδηγήσεως και στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με παράλληλη εξέταση τυχόν υποτροπής σε παρόμοια παράβαση τόσο του οδηγού όσο και του ιδιοκτήτη του οχήματος.