Άρθρο 25 – Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου

Ο κατά τόπον αρμόδιος Λιμενάρχης ή η κατά τόπον αρμόδια αρχή σε λίμνες μπορεί να απαγορεύσει χρήση του υδατοδρομίου λόγω ιδιαίτερων και απρόβλεπτων συνθηκών που έχουν προκύψει προσωρινώς, διαπιστώνεται κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα επί ύδατος, για όσο διάστημα διαρκούν οι συνθήκες αυτές.