Άρθρο 07 – Τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου

1. Ο τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου συνοδεύει την αίτηση χορήγησης άδειας υδατοδρομίου (ίδρυσης ή λειτουργίας ή ίδρυσης και λειτουργίας) και περιέχει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος βάσει της αιτούμενης άδειας.
α) πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νομιμοποίησής του, όπως το έγγραφο σύστασης, καθώς και το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
β) αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή, με αντικείμενο την ίδρυση ή τη λειτουργία ή την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλλεται βεβαίωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με την ίδρυση ή τη λειτουργία ή την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου.
γ) αποδεικτικό παραβόλου. Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου αδειοδότησης υδατοδρομίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με βάση την αιτούμενη άδεια υδατοδρομίου σύμφωνα με άρθρο 8 του παρόντος. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να τροποποιείται το ύψος του παραβόλου που καταβάλλεται για την εξέταση του τεχνικού φακέλου, κατά περίπτωση.
δ) τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου και του αντικλήτου, εφόσον απαιτείται,
ε) ναυτικό χάρτη της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (Υ.Υ.Π.Ν.), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνονται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο ο αιτών, η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα) και τα σχετικά αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ.Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή. Αντίστοιχος χάρτης υποβάλλεται για υδατοδρόμιο επί λίμνης.
στ) χάρτες, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000, επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου και τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 μέτρων με ισοϋψείς. Κάθε αναφορά στις (γεωγραφικές) συντεταγμένες της περιοχής ελιγμών πρέπει να γίνεται στο σύστημα W.G.S.-84.
ζ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης. Σε περίπτωση λιμνών που η όχθη ή/και η συνεχόμενη της όχθης παρόχθια ζώνη λίμνης ή/και ο πυθμένας λίμνης και των υδάτων της λίμνης ανήκουν σε Ο.Τ.Α., η παραχώρηση χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με απόφαση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής. Σε περίπτωση Π.Ο.Τ.Α., η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης του άρθρου 29 του ν.2545/1997 (Α’ 254). Στην περίπτωση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα εκμετάλλευσης της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ.177/1.2.2012 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 319), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ.9347/15.4.2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Β’ 1013), ενώ στην περίπτωση τουριστικών λιμένων με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης του Ν. 2160/1993 (Α΄ 118) όπως ισχύει.
Η σχετική απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο ανακαλείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης ή ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου.
η) σε περιοχές στις οποίες υπάρχει καθορισμένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα (Χ.Ζ.Λ.) ή έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζώνη Λιμένα (Ζ.Λ.), καθώς και σε τουριστικούς λιμένες, τοπογραφικό διάγραμμα, οι συντεταγμένες του οποίου είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), θεωρημένο από το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης λιμένα, στο οποίο αποτυπώνονται:
αα) οι οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας και της Χ.Ζ.Λ. ή Ζ.Λ., καθώς και το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευτεί η απόφαση καθορισμού, το οποίο και θα αναγράφεται επ’ αυτού, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα,
ββ) οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα νέα έργα,
γγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου,
δδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων,
εε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα,
θ) αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), στο οποίο φαίνεται η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής ή αντίγραφο ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) αν το υδατοδρόμιο έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Εάν το υδατοδρόμιο εμπίπτει στα έργα κατηγορίας Β΄ υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), οπότε και υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. του υδατοδρομίου.
ι) Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual), σύμφωνα με το Παράρτημα Ια ή Iβ,
ια) Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ,
ιβ) Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ,
ιγ) Σύμβαση υδατοδρομίου, στην οποία περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον, η συμβατική περίοδος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών, η δυνατότητα παράτασης και τροποποίησής της, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και συντήρησης υποδομών, το καταβλητέο τίμημα, οι όροι λύσης της σύμβασης και οι δεσμεύσεις σε περίπτωση μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας του υδατοδρομίου.
2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο παρόν ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από αντίστοιχα που εκδίδονται στην εν λόγω χώρα και σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή.

 • Προς αποφυγή παρανοήσεων και λανθασμένων ενεργειών – εκ μέρους των αιτούντων την χορήγηση αδειών Υδατοδρομίου (διαφόρων ειδών) για «λίμνες» – προτείνεται να επισημανθεί σε μία ειδική παράγραφο του Άρθρου 7. ή υποπαράγραφο της παραγράφου 7.1.ένας κατάλογος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Τεχνικού Φακέλου, που θα συνοδεύει τις αιτήσεις τους.

  Το άρθρο 7 είναι μεν περιεκτικό αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ασάφειες ως προς τους φορείς των απαιτουμένων δικαιολογητικών και τις βεβαιώσεις που θα πρέπει να περιέχονται σε αυτά, ειδικά για άδειες που αφορούν Υδατοδρόμια σε λίμνες.

 • Να οριστούν τύποι υδροπλάνων που επιτρέπεται να από- και προσυδατώνονται σε περιοχές NATURA λιμνών. Ο κανονισμός αυτός ισχύει διεθνώς με προδιαγραφές EASA, διότι τα πτητικά μέσα επηρεάζουν καθοριστικά το περιβάλλον. Φυσικά ο περιορισμός αυτός δεν καταργεί τον Περιβαλλοντικό έλεγχο των εγκαταστάσεων, απλά τον επιταχύνει.

 • 21 Δεκεμβρίου 2019, 10:42 | Γιάννης Μπρας -ΠΝΑΙ

  Το Άρθρο 7 θ αναφέρει »…Εάν το υδατοδρόμιο εμπίπτει στα έργα κατηγορίας Β΄ υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), οπότε και υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. του Υδατοδρομίου».

  Πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία για τις ΠΠΔ κατηγορία Β καθώς τα περισσότερα Υδατοδρόμια στην Ελλάδα θα εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.

 • 19 Δεκεμβρίου 2019, 13:00 | PANOS PAPAIOANNOU

  Άρθρο 07 – Τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου//θ) αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.): Θεωρώ αντίστροφη την λογική Περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα υδατοδρόμια .Στην ουσία αυτό που πρέπει να αξιολογηθεί είναι το πτητικό μέσο σε σχέση με το περιβάλλον .Τα υδροπλάνα που υπάρχουν στην αγορά είναι συγκεκριμένου τύπου με συγκεκριμένες προδιαγραφές .Αυτό θα έπρεπε να αξιολογηθεί και να αποτελέσει γενικό κανόνα .Αν πχ ένας συγκεκριμένος τύπος υδροπλάνου δεν είναι κατάλληλος για έναν συγκεκριμένο τύπου χώρο (ΝATURA) τότε δεν κάνει για κανένα άλλο όμοιο τύπο .Ως γνωστόν τα υδροπλάνα φέρουν πιστοποιητικά θορύβου και άλλες πολλές σχετικές μετρήσεις. Άλλωστε σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούν με απόλυτη επιτυχία εδώ και δεκαετίες στα εθνικά πάρκα-λίμνες του Καναδά ,στην Αλάσκα και στις Μαλδίβες περιοχές με σαφώς μεγαλύτερη οικολογική τριβή και ευαισθησία .
  Σχόλιο: συνεργασία Υ.Π.Α. και Υπ. Περιβάλλοντος για την έγκριση των τύπων που μπορούν να επιχειρούν και δημιουργία λίστα εξαιρέσεων για περιοχές ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος . Αυτή η κίνηση θα δώσει σημαντική και ουσιαστική επιτάχυνση στα θέματα αδειοδότησης .