Άρθρο 24 – Υδάτινα πεδία

1. α) Το υδάτινο πεδίο εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από αίτηση του φορέα λειτουργίας ή του ενδιαφερόμενου για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης & λειτουργίας. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και συνοδεύεται από τον αντίστοιχο ναυτικό χάρτη επί του οποίου αποτυπώνεται το υπό έγκριση υδάτινο πεδίο, με αναφορά στις γεωγραφικές συντεταγμένες του συστήματος W.G.S-84.
β) Σε περίπτωση έγκρισης της αιτούμενης υδάτινης περιοχής ως υδάτινο πεδίο, οι υπηρεσίες της παραγράφου 1(α) μεριμνούν για την αποτύπωση /ενσωμάτωση αυτής στους ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς και αεροναυτικούς χάρτες, καθώς και για την ενημέρωση των αρμοδίων λιμενικών αρχών και υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Η αρμόδια Διεύθυνση του Πολεμικού Ναυτικού ενημερώνει το Τ.Ε.Μ. και τον ενδιαφερόμενο για την έγκριση ή απόρριψη της περιοχής υδάτινου πεδίου.
γ) Τα υδάτινα πεδία που έχουν εγκριθεί και αποτυπωθεί /ενσωματωθεί στους ναυτικούς χάρτες ή στους πλοηγούς δύνανται να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου.
δ) Σε κάθε περίπτωση το υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν την αποτύπωση/ενσωμάτωση αυτού στους αντίστοιχους ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1(α).
2. Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται:
α) εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3937/2011 (Α΄60) για τις περιοχές που ορίζονται σε αυτό σχετικά με την προστασία της φύσης και του τοπίου,
β) εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται απευθείας από άλλη χώρα ή δεν κατευθύνεται απευθείας σε άλλη χώρα,
γ) εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο,
δ) εφόσον η πτήση εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
ε) μετά από άδεια των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στα πλευρικά όρια των Τερματικών Περιοχών (ΤΜΑ), των Ζωνών Ελέγχου (CTR) και των Ζωνών Κυκλοφορίας Αεροδρομίων (ATZ) και εκτός των Απαγορευμένων ή Περιορισμένων Περιοχών που προβλέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς της Πολιτικής Αεροπορίας.
στ) εφόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενημερώσει την αρμόδια Λιμενική Αρχή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν από την άφιξή του, για την πρόθεση προσέγγισης στην περιοχή δικαιοδοσίας της, γνωρίζοντας παράλληλα την ακριβή περιοχή αποθαλάσσωσης/προσθαλάσσωσης του αεροσκάφους εκ των εγκεκριμένων υδάτινων πεδίων της παραγράφου 1. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους με δική του ευθύνη και μέριμνα ενημερώνεται εκ των προτέρων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ιδιομορφίες και τους κινδύνους που πιθανόν να υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή, συμμορφούμενος πλήρως με τους κανονισμούς και τις διατάξεις ασφαλείας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Στην περίπτωση έκτακτων καιρικών συνθηκών, οι οποίες δε δύναται να έχουν προβλεφθεί, ο κυβερνήτης με δική του ευθύνη μπορεί να προτείνει εναλλακτικές διαδρομές (από ή προς αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή/και υδάτινο πεδίο) προς προσθαλάσσωση/αποθαλάσσωση, πάντα συμμορφούμενος με τους κανονισμούς και τις διατάξεις ασφάλειας πτήσεων και ναυσιπλοϊας. Για πτήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αεροδιακομιδές, πτήσεις πυρόσβεσης ή απορρύπανσης και πτήσεις πολιτικής προστασίαςη ενημέρωση στην αρμόδια λιμενική αρχή μπορεί να γίνει και με βραχύτερη προθεσμία πρότερης ειδοποίησης, πάντως όμως έγκαιρα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος,
ζ) εφόσον υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, μέσω αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες – Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη του αεροσκάφους με την αρμόδια λιμενική αρχή κατά τη διάρκεια της προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης του αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του αρμόδιου λιμενάρχη ή, αν αυτός απουσιάζει, του αρμόδιου λιμενικού υπαλλήλου υπηρεσίας,
η) εφόσον κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση του αεροσκάφους δεν επιχειρείται πτήση πάνω από ανθρώπινο πληθυσμό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος των πεντακοσίων (500) ποδών,
θ) εφόσον κατά τη διενέργεια ελιγμών επί της υδάτινης επιφάνειας, το αεροσκάφος κινείται σε απόσταση ασφαλείας από ανθρώπους, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα, τηρώντας τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων,
ι) εφόσον υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου σκάφος ή και κατάλληλη υποδομή για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Το σκάφος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 και διενεργεί μία (1) ώρα πριν από την προσθαλάσσωση και την αποθαλάσσωση έλεγχο ασφάλειας του υδάτινου πεδίου. Με ευθύνη του κυβερνήτη του αεροσκάφους διενεργούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με τους ελέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών και φορτίου, με χρήση φορητών συσκευών,
κ) εφόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί αμέσως στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης.
2. α) Ο συνολικός αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη, δηλαδή προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ημέρας.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιείται ο ανωτέρω αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο.
3. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα του υδάτινου πεδίου, υπολογίζοντας τη διαθέσιμη απόσταση προσθαλάσσωσης ή αποθαλάσσωσης, τις θέσεις και το ύψος εμποδίων στο υδάτινο πεδίο και στις γειτονικές επιφάνειες, καθώς και να λαμβάνει κάθε πρόνοια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.
4. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης από ή προς υδάτινο πεδίο. Για την εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών ασφαλείας σε υδάτινα πεδία ο αερομεταφορέας οφείλει να διαθέτει εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό σύμφωνα με τον ΕΚΑΠΑ. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραπο-σκευών ή και αποσκευών τους, καθώς και τον έλεγχο των χώρων του αεροσκάφους μετά την αποβίβαση των επιβατών για τη διαπίστωση της μη ύπαρξης απαγορευμένων αντικειμένων, σύμφωνα με το Παράρτημα 4Γ της ΤΟΑ1 του Ε.Π.Α.Π.Α. και όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα που έχει εγκριθεί από την Υ.Π.Α.
5. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, αποθαλάσσωσης και υδατοδρόμησης αεροσκαφών σε υδάτινα πεδία, ο χειριστής και ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος είναι συνυπεύθυνοι για:
α) Την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος,
β) οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα,
γ) παράβαση των όρων και περιορισμών σε θέματα εναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, ασφάλειας πτήσεων, τελωνειακού και δασμολογικού ελέγχου, δημόσιας ασφάλειας, εθνικής άμυνας και για κάθε άλλη μη σύννομη χρησιμοποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρμοζομένων των κυρώσεων του άρθρου 23.

 • Η απελευθέρωση των υδάτινων πεδίων είναι απαραίτητη για το ξεκίνημα του εγχειρήματος.
  Τα υδάτινα πεδία θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της βιωσιμότητας των υδροπλάνων αφού ενδιαφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών του μέσου, ξενοδοχεία , κρουαζιερόπλοια, συνέδρια, κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, περιηγήσεις, VIP μεταφορές, μεταφορές εμπορευμάτων, τόπους μεγάλης δημοφιλίας αλλά και από και προς τόπους περιορισμένης τακτικής συγκοινωνίας κλπ.

  Οι περιορισμοί στα υδάτινα πεδία μπορούν να επανεξεταστούν μετα από το αρχικό διάστημα δραστηριοποίησης των υδροπλάνων κατά το οποίο τα αδειοδοτημένα υδατοδρόμια θα είναι λίγα και οι προσδοκίες θετικού αποτελέσματος μεγάλες.

  Ο μόνος περιορισμός που θα πρέπει να υπάρχει στα υδάτινα πεδία είναι χρονικός και ορίζεται στο άρθρο 1.1γ «Αεροπορική ημέρα»

 • Με το παρόν Σχέδιο Νόμου γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια που θα επιταχύνει την εισαγωγή ενός νέου μεταφορικού μέσου στην Ελλάδα. Το υδροπλάνο αποτελεί το καταλληλότερο για την μορφολογία της χώρας, μεταφορικό μέσο, ικανό να ενώσει τη νησιωτική με την ηπειρωτική Ελλάδα, να ενισχύσει το τουριστικό προϊόν και να άρει την αίσθηση του αποκλεισμού των κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας.

  Προκειμένου να υλοποιηθεί ο παραπάνω στόχος, θα πρέπει ο Νόμος να επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία του πτητικού έργου και να μην θέτει αχρείαστους περιορισμούς κυρίως σχετικά με τη χρήση των υδάτινων πεδίων. Σύμφωνα με την παράγραφο 2γ η χρήση των υδάτινων πεδίων επιτρέπεται εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο.

  Το υδροπλάνο εξ ορισμού έχει τεχνικά την δυνατότητα προσθαλάσσωσης σε όλες τις υδάτινες επιφάνειες (θάλασσες ή λίμνες), χωρίς την προϋπόθεση ύπαρξης πολύπλοκων και δαπανηρών υποδομών. Βάσει αυτού του βασικού χαρακτηριστικού του, το υδροπλάνο προσομοιάζει επιχειρησιακά πολύ περισσότερο στο ελικόπτερο (όπου έχει αντίστοιχα δυνατότητα προσγείωσης σε κάθε στέρεη ελεύθερη επιφάνεια με ελάχιστες προδιαγραφές) παρά στο αεροπλάνο. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του υδροπλάνου που ενισχύει την σύνδεσή του επιχειρησιακά περισσότερο με το ελικόπτερο παρά με το αεροπλάνο είναι ο μικρός αριθμός των επιβατών. Πράγματι η μέγιστη χωρητικότητα επιβατών ενός υδροπλάνου δεν υπερβαίνει τα 19 άτομα. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του υδροπλάνου το καθιστούν ιδανικό μέσο και για μη τακτικές πτήσεις, δηλ. για charter πτήσεις και για πτήσεις τύπου air taxi όπως άλλωστε είναι και αυτές που εκτελούν κατά κύριο λόγο τα ελικόπτερα.

  Επιπρόσθετα η χώρα μας ως γνωστόν διαθέτει την 9η μεγαλύτερη ακτογραμμή στον κόσμο με συνολικό μήκος 15.147χλμ και επίσης διαθέτει 6000 νησιά και νησίδες από τα οποία κατοικούνται πάνω από τα 200. Η πλειοψηφία των κατοικημένων νησιών έχουν πληθυσμό κάτω από 3000 κατοίκους και η δημιουργία ενός αδειοδοτημένου υδατοδρομίου θα είναι ασύμφορη ως επένδυση με καθαρά οικονομικούς όρους. Συνεπώς η χρήση των υδάτινων πεδίων είναι εξαιρετικά σημαντική για το εγχείρημα και δεν πρέπει να περιορίζεται.

  Τα υδάτινα πεδία θα πρέπει να έχουν παρόμοια αντιμετώπιση με τα πεδία προσγείωσης ελικοπτέρων, όπου σύμφωνα με τους Ορισμούς του Άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ 19 (ΦΕΚ 35Α/03-03-2009), είναι η περιοχή προσγείωσης και απογείωσης ελικοπτέρων, που χρησιμοποιείται προσωρινά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση μη τακτικών πτήσεων. Στο Άρθρο 12 του ίδιου ΠΔ όπου γίνεται εκτενέστερη αναφορά στα Πεδία προσγείωσης ελικοπτέρων γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει η ίδια φιλοσοφία και ορθώς, με τους συντάκτες του παρόντος Άρθρου (Περί Υδάτινων Πεδίων). Ειδικότερα, στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι ο χειριστής του ελικοπτέρου είναι υπεύθυνος για την πτητική λειτουργία του ελικοπτέρου σε πεδία προσγείωσης, έχει την πλήρη ευθύνη για την καταλληλόλητα του πεδίου προσγείωσης και κρίνει, ενώ βρίσκεται στον αέρα, την καταλληλόλητα της περιοχής. Σε κανένα σημείο δεν απαγορεύεται η μη τακτική πτήση από πεδίο προσγείωσης σε πεδίο προσγείωσης.

  Με βάση όλα τα παραπάνω θα πρέπει να επιτρέπεται η μη τακτική πτήση από υδάτινο πεδίο σε υδάτινο πεδίο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το σημείο 2γ να συμπληρωθεί ως εξής: 2γ) εφόσον το αεροσκάφος εκτελεί τακτική πτήση και δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο, και να προστεθεί το σημείο 2ζ) εφόσον το αεροσκάφος εκτελεί μη τακτική πτήση

  Με αυτές τις προσθήκες εκμεταλλευόμαστε στο μέγιστο τις δυνατότητες του υδροπλάνου, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των πτήσεων, αφού σύμφωνα με τις λοιπές προβλέψεις του Άρθρου 24, τα υδάτινα πεδία θα έχουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Πολεμικό Ναυτικό, την ΥΠΑ και το ΥΕΝ, θα είναι αποτυπωμένα στους Ναυτικούς χάρτες, ενώ με ευθύνη του κυβερνήτη του αεροσκάφους διενεργούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με τους ελέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών και φορτίου, με χρήση φορητών συσκευών. Παράλληλα ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης.

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 00:18 | Georgios Kaptsis

  Στην παράγραφος 2, εδάφιο (α), αναφέρεται ότι:
  «2. α) ψ

  Επισήμανση:
  Θέτοντας το ως άνω όριο, περιορίζεται η ανάπτυξη των υδάτινων πεδίων και η επιτυχή λειτουργία τους με όρους ελέυθερης αγοράς.
  Βάσει της διεθνούς πρακτικής τα υδάτινα πεδία αποτέλεσαν το εφαλτήριο εκκίνησης και καθιέρωσης των υδροπλάνων μεταφέροντας χιλιάδες τουρίστες από τα Α/Δ σε γειτονικούς τουριστικούς προορισμούς. Η εν λόγω διάταξη θέτει άνω κατώφλι στη χρήση των υδάτινων πεδίων και στην εμπορική αξιοποίησή τους.

  Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι πτήσεις προς/από υδάτινα πεδία να είναι περιορισμένες χωρίς να εξυπηρετούν το σύνολο των ενδιαφερομένων επιβατών.

  Αν μάλιστα, διατηρηθεί η προτεινόμενη παρ. 1 εδάφιο (γ), τα έξι ζεύγη πτήσεων είναι πολύ λίγα για να εξυπηερούν αφενός τις ανάγκες του αιτητή ( ο οποίος δαπάνησε χρόνο και πόρους για την έγκρισή του), αφετέρου τις ανάγκες των υπόλοιπών χρηστών.

  Η διάταξη αυτή, προτείνεται να καταργηθεί. Εάν παρόλα αυτά κριθεί ότι δεν πρέπει να καταργηθεί, θα πρέπει τουλάχιστον να αντικατασταθεί ως εξής: «Ο συνολικός αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) ζεύγη, δηλαδή προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ημέρας. Εξ αυτών, τα έξι ζεύγη (6) ζεύγη, προορίζονται για χρήση από τον αιτητή και τα υπόλοιπα έξι (6), από άλλους χρήστες.»

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 00:25 | Georgios Kaptsis

  Στην παράγραφος 2, εδάφιο κ, αναφέρεται ότι:
  «εφόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί αμέσως στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης.»

  Επισήμανση:
  Προυποτίθεται η προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 2, εδαφίου (γ).

  Η διάταξη αυτή, προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:
  «εφόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί αμέσως στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας τη συνέχιση μετά από ενδιάμεσο σταθμό ή το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης μετά την ολοκλήρωσή του.»

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 00:42 | Georgios Kaptsis

  Στην παράγραφο 2, εδάφιο γ, αναφέρεται ότι:
  «…το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινα πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο»

  Επισήμανση:
  Θέτοντας την ως άνω απαγόρευση αποκλείεται η δυνατότητα εκτέλεσης πτήσεων πολλαπλών προορισμών (Island hopping) μεταξύ υδάτινων πεδίων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι πτήσεις προς/από υδάτινα πεδία να μην έχουν μεγάλη πληρότητα επιβατών και να κινδυνεύουν να καταστούν μη βιώσιμες και εντέλει να ακυρώνονται.

  Επίσης, στις περιπτώσεις περιηγητικών εκδρομών αποκλείεται η δυνατότητα περισσότερων της μίας στάσης σε υδάτινα πεδία.

  Όσον αφορά στα θέματα ασφαλείας και ελέγχου επιβατών που θα επιβιβάζονται από ένα υδάτινο πεδίο και θα αποβιβάζονται σε άλλο, αυτό δύναται να αντιμετωπιστούν από το πλήρωμα του αεροσκάφους με χρήση φορητών μέσων ελέγχου επιβατών, όπως προβλέπεται σε άλλες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

  Εξάλλου, σε περιπτώσεις πτήσεων ελικοπτέρων η πραγματοποίηση πολλών ενδιάμεσων στάσεων πριν τον τελικό προορισμό αποτελούν συνήθη πρακτική.

  Η διάταξη αυτή, προτείνεται να καταργηθεί.
  Εάν παρόλα αυτά κριθεί ότι δεν πρέπει να καταργηθεί, θα πρέπει τουλάχιστον να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Η πτήση του αεροσκάφους ξεκινά και ολοκληρώνεται από/σε αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο χωρίς να αποκλείονται περισσότεροι του ενός προορισμοί υδάτινων πεδίων, μετην προυπόθεση ότι δηλώνονται όλοι οι ενδιάμεσοι προορισμοί στο εκάστοτε σχέδιο πτήσης.»

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 00:10 | Georgios Kaptsis

  Άρθρο 24

  Στην παρ. 1 εδάφιο γ) αναφέρεται:
  «Τα υδάτινα πεδία που έχουν εγκριθεί και αποτυπωθεί /ενσωματωθεί στους ναυτικούς χάρτες ή στους πλοηγούς δύνανται να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου.»

  Επισήμανση:
  Τα υδάτινα πεδία βάσει της διεθνούς πρακτικής διευκολύνουν πρωτίστως:
  τη λειτουργία παρακείμενων ξενοδοχειακών μονάδων που επιθυμούν να μεταφέρουν τουρίστες από/προς τις εγκαταστάσεις τους
  την μετακίνηση ιδιωτών-κατοίκων της περιοχής
  τις περιηγητικές πτήσεις και εκδρομές

  Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη ως εξής:
  «Τα υδάτινα πεδία που έχουν εγκριθεί και αποτυπωθεί /ενσωματωθεί στους ναυτικούς χάρτες ή στους πλοηγούς δύνανται να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα από:
  – τον αιτητή ίδρυσης του υδάτινου πεδίου
  – τις παρακείμενες ξενοδοχειακές ή άλλες εγκαταστάσεις
  – τους ιδιώτες κατοίκους
  – οποιονδήποτε φορέα λειτουργίας γειτονικού υδατοδρομίου.»

 • 26 Δεκεμβρίου 2019, 23:49 | Georgios Kaptsis

  Άρθρο 24
  Στην Παρ 1. (α) αναφέρεται:

  «…. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και συνοδεύεται από τον αντίστοιχο ναυτικό χάρτη επί του οποίου αποτυπώνεται το υπό έγκριση υδάτινο πεδίο, με αναφορά στις γεωγραφικές συντεταγμένες του συστήματος W.G.S-84.»

  Επισήμανση:
  Δεν αναφέρεται ποιος έχει δικαίωμα αίτησης για ορισμό ενός υδάτινου πεδίου και αν υπάρχουν τυχόντες περιορισμοί.

  Προτείνεται η διάταξη να συμπληρωθεί ως εξής:
  «Αιτητής για τον ορισμό ενός υδάτινου πεδίου μπορεί να είναι:
  είτε ιδιώτης που διατηρεί κατοικία, πλησίον της εν λόγω υδάτινης περιοχής, είτε κάποιος που ασκεί επαγγελματική ή άλλης φύσεως δραστηριότητα (π.χ. τουριστική, ψυχαγωγική, ή αθλητική κ.α.), πλησίον της εν λόγω υδάτινης περιοχής.»

 • 26 Δεκεμβρίου 2019, 22:54 | Χριστιάνα Τσιτίδου – Πανελλήνια Ένωση Πιλότων

  Άρθρο 24.2.β + 24.2.γ
  Οι διατάξεις για τα Υδάτινα πεδία πρέπει να επανεξεταστούν με διαφορετική σκοπιά.
  Όπως αποδεικνύουν οι αντιδράσεις και τα σημαντικά σχόλια στο άρθρο αυτό, είναι όντως ένα ιδιαίτερο κομμάτι του Νομοσχεδίου, το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί λειτουργικά, με γνώμονα τους ουσιαστικούς λόγους που η Ελλάδα αποφάσισε να αναπτύξει την βιομηχανία των Υδατοδρομίων, χωρίς αγκυλώσεις φοβικών απαγορεύσεων και με ευρύτερο ορίζοντα στην υπεραξία που καλείται να προσδώσει σε παράπλευρους τομείς της Ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα στον Τουρισμό, στις επενδύσεις και στην δημιουργία νέων μορφών επιχειρηματικότητας.
  Δυστυχώς οι διατάξεις για τα Υδάτινα Πεδία στην πρόθεση τους να αποκτήσουν τον απόλυτο έλεγχο (?) των πτήσεων μεταξύ των υδατοδρομίων, κατορθώνουν, καθ’ υπέρβαση των ευρωπαϊκών διατάξεων, να περιορίσουν έως και να αντιστρέψουν τα προσδοκώμενα οφέλη.

  Ο περιορισμός των συνολικά εξ (6) ζευγών κινήσεων προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο, κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ημέρας είναι απαράδεκτος, δεν έχει ΚΑΜΜΙΑ λογική εξήγηση, σαν κριτήριο ή προϋπόθεση (την στιγμή που δεν ασκείται αντίστοιχα στα άλλα μεταφορικά μέσα, τα οποία ανταγωνιστικά ευνοούνται), δεν μπορεί να υποστηριχθεί από κανένα επιχειρηματικό πλάνο Λειτουργίας Υδατοδρομίου, εξαναγκάζει σε υψηλή τιμολόγηση εισιτηρίων (για να καλυφθούν τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των υδροπλάνων), στραγγαλίζει την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των Υδατοδρομίων και θα οδηγήσει το 99% των φορέων λειτουργίας των, να αιτηθούν από τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών τροποποίηση του αριθμού κινήσεων αεροσκαφών τους, πυροδοτώντας υποψίες σκοπιμότητας, ακόμη και αν δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από τον νομοθέτη.
  Ως εκ τούτου η τροποποίηση του άρθρου 24 είναι καθοριστική για την επιτυχία ολοκλήρου του εγχειρήματος.

 • 26 Δεκεμβρίου 2019, 20:03 | Nicolas Charalambous

  Ο σχολιασμός αφορά την παρ. 2. Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται:

  γ) εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο

  Για το 2γ προτείνεται να μην υπάρχει ο παραπάνω περιορισμός γιατί μειώνει κατά πολύ το επιχειρησιακό πτητικό έργο και ειδικά στα πρώτα χρόνια που δεν θα έχει ανεπτυγμένο δίκτυο υδατοδρομίων. Είναι πλήρως αντιληπτό ότι τα υδάτινα πεδία θα χρησιμοποιούνται όταν δεν υπάρχουν υδατοδρόμια και όταν πρόκειται για πτήσεις Charter οι οποίες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από οργανωμένες υποδομές υδατοδρομίων.

  Προτείνεται τα πρώτα 2 έτη έως ότου να αναπτυχθεί το δίκτυο υδατοδρομίων να μην υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Στα 2 έτη η επιτροπή αξιολόγησης υδατοδρομίου μπορεί να εισηγηθεί αυτόν ή κάποιο αντίστοιχο περιορισμό. Επίσης για να μην αδικηθούν οι επενδύσεις των υδατοδρομίων θα πρέπει να μπει ο περιορισμός (εντός μίας χιλιομετρικής απόστασης 20-25 χλμ.) στα νησιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές που υπάρχει υδατοδρόμιο να μην δίνεται άδεια υδάτινου πεδίου και τα υδροπλάνα που θα εκτελούν πτητικό έργο να προσεγγίζουν τα υφιστάμενα υδατοδρόμια.

  Σκοπός του συγκεκριμένου σχόλιου δεν είναι η αυθαίρετη πτητική λειτουργία των υδροπλάνων αλλά η στήριξη του πτητικού έργου στα αρχικά στάδια έναρξης πτήσεων. Είναι γνωστό ότι άδεια λειτουργίας σήμερα έχουν μόνο 3 υδατοδρόμια ενώ η επιπλέον αδειοδότηση υδατοδρομίων είναι σε διαδικασία ψηφισης στην Βουλή και η χρήση υδάτινων πεδίων θα δώσει την ευκαιρία της βιώσιμης λειτουργίας το έτος 2020-2021.

 • 26 Δεκεμβρίου 2019, 17:27 | Κ. Παπακωνσταντίνου

  Στο εδάφιο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 24 να προστεθεί φράση στο τέλος ως εξής: «[..]εφόσον δεν αποτελεί εμπόδιο στις προσεγγίσεις και απογειώσεις αεροσκαφών των διαδρόμων αεροδρομίων.».
  -Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 24 να αντικατασταθεί ως εξής: «Ειδικότερα, ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους. Σε ότι αφορά στους ελέγχους ασφάλειας οι οποίοι διενεργούνται στους χώρους του αεροσκάφους, μετά την αποβίβαση των επιβατών για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη απαγορευμένων αντικειμένων, σύμφωνα με το Παράρτημα 4Γ της ΤΟΑ1 του Ε.Π.Α.Π.Α. και όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα που έχει εγκριθεί από την ΑΠΑ, υπεύθυνος είναι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους.».
  -Το άρθρο 24 πρέπει να αναριθμηθεί, υπάρχουν δύο παράγραφοι με τον αριθμό 2.

 • 23 Δεκεμβρίου 2019, 15:14 | Ευθύμιος Γρηγορίου

  2. α) Ο συνολικός αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη, δηλαδή προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ημέρας.
  β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιείται ο ανωτέρω αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο.

  Αφού λοιπόν το Υπουργείο μπορεί να τροποποιεί τον αριθμό κινήσεων υδροπλάνων σε υδάτινο πεδίο, δεν θα έπρεπε στον νόμο να αναφέρεται με ποιό τρόπο και υπό ποιες προϋποθέσεις;
  Με ποιο κριτήριο καταλήγει στις 6 κινήσεις; Επίσης δεν διευκρινίζεται στο νόμο αν οι κινήσεις αυτές αφορούν 6 κινήσεις ανά πεδίο ή 6 κινήσεις ανά operator ανά πεδίο. Οι ιδιωτικές πτήσεις περιλαμβάνονται ή όχι.

 • 21 Δεκεμβρίου 2019, 11:14 | Γιάννης Μπρας -ΠΝΑΙ

  Το Άρθρο 24 Αναφέρει:

  1. α) Το υδάτινο πεδίο εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από αίτηση του φορέα λειτουργίας ή του ενδιαφερόμενου για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης & λειτουργίας. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και συνοδεύεται από τον αντίστοιχο ναυτικό χάρτη επί του οποίου αποτυπώνεται το υπό έγκριση υδάτινο πεδίο, με αναφορά στις γεωγραφικές συντεταγμένες του συστήματος W.G.S-84
  και γ) Τα υδάτινα πεδία που έχουν εγκριθεί και αποτυπωθεί /ενσωματωθεί στους ναυτικούς χάρτες ή στους πλοηγούς δύνανται να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα λειτουργίας Υδατοδρομίου

  Σχόλια:
  Τι γίνεται όταν παραπάνω από μια εταιρείες θέλουν να χρησιμοποιήσουν το υδάτινο πεδίο για εκδρομές? Ποιοι θα έχουν προτερεότητα? Ποιο θα είναι το κόστος για την υπηρεσία από-επιβίβασης στο υδάτινο πεδίο και τι/πως θα εισπράτει το κράτος?. Τέλος, θα επιτρέπετε να επιβιβάζονται επιβάτες από τα υδάτινα πεδία (αρχή ταξιδιού από το υδάτινο πεδίο? Το συγκεκριμένο θέμα θα αποτελούσε απευθείας θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού προς τα κοντινά υδατοδρόμια.

  Έπίσης, το 2γ) Αναφέρει »εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο»,

  Σχόλιο: Τι γίνεται σε περιπτώσεις όπου πτήσεις Charter θέλουν εκδρομές με τα ίδιους επιβάτες με παραπάνω από 1 στάσεις σε Υδάτινα πεδία? Γιατί να αντιμετωπίζεται διαφορετικά η πτήση ελικοπτέρου από αυτή του Υδροπλάνου? Η τροποποίηση του ανωτέρου άρθρου θα καθορίσει και την βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος.

  Θα έπρεπε να μπορεί ο πιλότος όταν υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης να εφαρμόζει τα ίδια μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει όταν απογειώνεται από ένα υδάτινο πεδίο προς υδατοδρόμιο να μπορεί να πηγαίνει σε τουλάχιστον άλλο ένα ή δύο υδάτινα πεδία και μετά πίσω σε υδατοδρόμιο με τους ίδιους επιβάτες.

 • 19 Δεκεμβρίου 2019, 13:30 | PANOS PAPAIOANNOU

  Άρθρο 24//Υδάτινα Πεδία :
  1)Δεν υπάρχει νόημα στην απαγόρευση πτήσεων από υδάτινο πεδίο σε υδάτινο πεδίο στα πρότυπα που επιτρέπονται αντίστοιχες πτήσεις ελικοπτέρων.
  2)Δεν υπάρχει νόημα στον περιορισμό αριθμού κινήσεων στο υδάτινο πεδίο καθώς μπορεί να εξυπηρετήσει πολλά κενά στον τομέα των μεταφορών τόσο σε δυσπρόσιτα σημεία όσο και σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος .
  3)Θεωρώ λάθος την έννοια της χωροθέτησης και έγκρισης Υδάτινου πεδίου. Υδάτινο πεδίο θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε υδάτινη επιφάνεια που θα χρησιμοποιηθεί για πτήσεις με την ευθύνη του πιλότου και αφού έχει ενημερωθεί σχετικά η αρμόδια λιμενική αρχή και έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες για την πτήση διαδικασία.
  Σχόλιο: το άρθρο Υδάτινα Πεδία είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής χώρας και να είναι ουσιαστικό και πάνω απ’ όλα λειτουργικό. Τα υδάτινα πεδία μπορούν να βοηθήσουν στην άμεση εκκίνηση των πτήσεων υδροπλάνων στην χώρα μας και να δώσουν υπεραξία στο τουριστικό προϊόν . Πρέπει λοιπόν να επανεξετασθεί το άρθρο με διαφορετική σκοπιά.

 • 16 Δεκεμβρίου 2019, 21:32 | Παναγιωτης Δημητριαδης

  Στην 2. Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται:
  β) εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται απευθείας από άλλη χώρα ή δεν κατευθύνεται απευθείας σε άλλη χώρα,
  γ) εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο
  ΣΧΟΛΙΟ Για το (β) Αυτά μόνο στο Ynanistan συμβαίνουν και σε καμιά άλλη χώρα της ΕΕ
  ΣΧΟΛΙΟ Για την παρ (γ) δηλαδή κύριοι στο πεδίο προσγείωσης ισχύει το ίδιο Πράγματι θα ήθελα να δω τον αντίστοιχο κανονισμό της Αλάσκας του Καναδά και όπου αλλού έχουν ανεπτυγμένα υδατοδρόμια και υδάτινα πεδία είναι απαράδεκτο Και φυσικά δεν αναφέρομαι στη συνθήκη SCHENGEN που δεν εφαρμόζεται για λόγους που μόνο η ΥΠΑ ξέρει και οχι η ΕΕ
  2. α) Ο συνολικός αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη, δηλαδή προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ημέρας.
  ΣΧΟΛΙΟ Θα παρακαλούσα να δώσετε στην δημοσιότητα σε ποιον κανονισμό αντίστοιχο το βρήκατε αυτό, σε ποιο κράτος Μου θυμίζει το υδροπλάνο του Βόλου που είχατε δώσει να κάνει από Βόλο – Σκιάθο ένα δρομολόγιο Γιατί κύριοι δεν βάζετε και το ΚΤΕΛ να κάνει ένα δρομολόγιο αλλά και τις άλλες αεροπορικές εταιρείες ο περιορισμός που βάζετε είναι απαράδεκτος αν όχι δώστε στην δημοσιότητα πρακτικές άλλων χωρών διότι ενέχει σκοπιμότητα Και τέλος να δώσετε στην δημοσιότητα αν όσα λέτε για την αδειοδότηση αν ισχύει η ίδια γραφειοκρατεία και στα άλλα κράτη στα οποία υπάρχει η δυνατότητα να προσγειώνονται και κατά κρίση του κυβερνήτη για τουριστικούς λόγους ενημερώνοντας την πλησιέστερη λιμενική και αεροπορική αρχή Με λίγα λόγια το όλο σχέδιο στερείται ευελιξίας και απέχει των κανονισμών άλλων χωρών Μετα λέμε για ψηφιακό κράτος

 • 16 Δεκεμβρίου 2019, 21:13 | Κυριάκος Τουσερτ

  Παράγραφος 2γ κατάργηση. Δεν εξυπηρετείται κάποιο δημόσιο συμφέρον με την απαγόρευση το αφος να προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο. Θα πρέπει στα σχέδια νόμου να εξετάζονται σοβαρά ενδεχόμενες απαγορεύσεις οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν δυσχεριες σε ιδιώτες χωρίς να εξυπηρετείται κάποιο ουσιώδες δημοσιο συμφέρον.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 16:50 | Κ. Καπάκας

  Η παρανομία επαναλαμβάνεται:

  Άρθρο 24. παρ.1, β) και γ)

  Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ και της συνθήκης SCHENGEN που υποχρεώνει αεροσκάφη προερχόμενα από άλλα κράτη της ΕΕ και συνθήκης SCHENGEN να προσγειώνονται πρώτα σε αερολιμένες που έχουν τελωνειακή επιτήρηση και αυτό λόγω του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (2960 άρθρο 20 παρ. 1) ο οποίος δεν έχει ως οφείλει εναρμονιστεί με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα.
  Εδώ ο Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας:
  Άρθρο 20
  Αεροπορικές Μεταφορές
  1. Τα αεροσκάφη που προέρχοναι από άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε>Ε>) ή τρίτη χώρα υποχρεωτικά προσγειώνονται σε αεροδρόμια που τελούν υπό την επιτήρηση και τον έλεγχο των Τελωνειακών αρχών. Η αναχώρηση αεροσκαφών που έχουν ως προορισμό άλλο Κράτος-Μέλος ή τρίτη χώρα επιτρέπεται μόνο από τα ως άνω αεροδρόμια.

  Και εδώ ο Ενωσιακός Εκτελεστικός Κώδικας που αναφέρει πότε πρέπει τα αεροσκάφη να περνούν από Τελωνειακούς ελέγχους:

  Άρθρο 38
  Πτήσεις διέλευσης με επιχειρηματικό και τουριστικό αεροσκάφος

  (άρθρο 49 του κώδικα)

  Οι τελωνειακοί έλεγχοι και διατυπώσεις που ισχύουν για τις αποσκευές
  επιβατών επιχειρηματικού ή τουριστικού αεροσκάφους διενεργούνται
  στους ακόλουθους αερολιμένες:

  α) για πτήσεις που αναχωρούν από αερολιμένα εκτός της Ένωσης και
  πρόκειται να συνεχίσουν, μετά από στάση σε αερολιμένα της Ένω­
  σης, την πτήση τους προς άλλον αερολιμένα της Ένωσης, στον
  πρώτο διεθνή αερολιμένα της Ένωσης·

  β) για πτήσεις που αναχωρούν από αερολιμένα της Ένωσης και πρό­
  κειται να συνεχίσουν, μετά από στάση σε αερολιμένα της Ένωσης,
  την πτήση τους προς αερολιμένα εκτός της Ένωσης, στον τελευταίο
  διεθνή αερολιμένα της Ένωσης.

  Ως αναφορά τους διαβατηριακούς ελέγχους που ρυθμίζει η συνθήκη SCHENGEN
  όλες οι χώρες της συνθήκης SCHENGEN θεωρούνται εσωτερικά σύνορα και μόνο
  τα εξωτερικά ελέγχονται από τις αστυνομικές αρχές.

  Ουσιαστικά πρόκειται για παραβίαση από την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού νόμου που
  υποτίθεται έχει εναρμονίσει στην νομοθεσία της.

  Άρθρο 24 παρ 2 β)
  Λόγω του ότι τα υδάτινα πεδία θα είναι συνήθως σε λιμένες ή πλησίον αυτών,
  θα έχουμε και το περίεργο φαινόμενο ένα ιστιοπλοϊκό ή φουσκωτό τουριστικό
  σκάφος να φτάνει στο λιμάνι προερχόμενο απευθείας από χώρα της ΕΕ ενώ ένα
  υδροπλάνο θα απαγορεύεται
  Άρθρο 24 παρ 2 γ)
  Αν ένα υδροπλάνο για λόγους τουρισμού ή για τεχνικούς λόγους προσθαλασσωθεί
  κάπου εκτός υδατοδρομίου δεν θα μπορεί να κάνει χρήση του αδειοδοτημένου πεδίου,
  παράλογο δεν είναι; Εκτός αν ο νομοθέτης θέλει να αποκλείσει τα ιδιωτικά, συνήθως
  μικρά υδροπλάνα από το να πετούν στην Ελλάδα

  Κώστας Καπάκας
  (χειριστής PPL)

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 07:31 | Ioannis Charos

  Αρθρο 24

  2. α) Ο συνολικός αριθμός κινήσεων ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη, δηλαδή προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ημέρας. Πτήσεις γενικής αεροπορίας δεν προσμετρούνται στον παραπάνω περιορισμό.