Άρθρο 05 – Προϋποθέσεις κατόχων αδειών υδατοδρομίων

1. Άδεια υδατοδρομίου (ίδρυσης ή ίδρυσης και λειτουργίας ή λειτουργίας) χορηγείται σε Δημόσιο Φορέα, σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που κατοικούν στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν την καταστατική έδρα τους είτε στην Ελλάδα είτε στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), εφόσον κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, η περιουσία, το κεφάλαιο και ο πραγματικός έλεγχος αυτών ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια και την κατοικία ή την έδρα τους σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ε.Ο.Χ.
2. Σε περίπτωση αίτησης χορήγησης άδειας υδατοδρομίου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή την έδρα του αντίστοιχα σε χώρα εκτός Ελλάδος αλλά εντός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ορίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα, και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, Α.Δ.Τ. (για το φυσικό πρόσωπο) ή Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ή αντίστοιχος αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου καθώς και στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου (για το νομικό πρόσωπο), Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας/ έδρα και τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου που ορίστηκε ως αντίκλητος και αναπληρωτής ή λύσης ή πτώχευσης ή θέσης σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση του νομικού προσώπου που ορίστηκε ως αντίκλητος και αναπληρωτής, ο εν λόγω αντίκλητος και αναπληρωτής θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός (2) μηνών από το θάνατό του ή τη λύση ή πτώχευση ή θέση του σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
3. Σε κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας στους δικαιούχους των παρ.1 και 2 πλην του Δημοσίου Φορέα, τόσο ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), όσο και τα μέλη ή εταίροι, πρέπει:
α) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
β) να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα της ανυποταξίας, της λιποταξίας, των προσβολών του πολιτεύματος, της προδοσίας της χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληματικής οργάνωσης, των τρομοκρατικών πράξεων, της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της ζωοκλοπής, της λαθρεμπορίας και των εγκλημάτων περί όπλων και εκρηκτικών υλών, και των λοιπών αξιόποινων πράξεων του παραρτήματος 1 του ΕΚΑΠΑ, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος,
γ) να μην έχει εκτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο,
δ) να μην κρατείται προσωρινά ή να μην έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή αδίκημα της περίπτωσης β’ ή να μην έχει καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β’. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση,
ε) να μην έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους,
στ) να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,
ζ) να μην έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης β),
η) να μην είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών.
Αν την άδεια λειτουργίας αιτείται Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., και κάτοχος της άδειας ίδρυσης είναι Δημόσιος φορέας, στη σύμβαση υδατοδρομίου που συνάπτεται μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης και των παραπάνω εταιρειών, υποχρεωτικά τίθεται ο όρος ότι, συνυπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια λειτουργίας, είναι και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές ή τα μερίδια των εταιρειών αυτών.
4. Για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι:
αα. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε’, ζ’ και η’ της παραγράφου 3,
ββ. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή δεν έχει καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3,
γγ. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο,
β) αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του,
γ) πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.

  • Να δύνανται αστικοί συνεταιρισμοί του Ν. 4430/2016 fek 205 a-31/10/2016 ΚοινΣΕπ. (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) να αιτούνται άδεια Ίδρυσης, άδεια Λειτουργίας και άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας και να αναφερθούν αναλυτικά στο Νομοσχέδιο οι όροι των ευθυνών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις άδειες αυτές στις ΚοινΣΕπ..