Άρθρο 47 – Κυρώσεις

1. Όποιος καταλαμβάνεται να κατέχει πλαστή ή παραποιημένη προσωρινή άδεια οδήγησης ή να κάνει χρήση αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα. Επιπρόσθετα, αφαιρείται το δικαίωμα οδήγησης με προσωρινή άδεια οδήγησης καθώς και η ισχύουσα άδεια οδήγησης που τυχόν κατέχει και επιβάλλεται το μέτρο της αφαίρεσης του δικαιώματος απόκτησης άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία που καταλαμβάνεται να διαπράττει το αδίκημα του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση υποτροπής, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης του δικαιώματος απόκτησης άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.
2. Λοιπές ποινικές κυρώσεις, διοικητικά μέτρα, χρηματικές ποινές και πρόστιμα, για παραβάσεις των ισχυουσών για την οδική κυκλοφορία διατάξεων, επιβάλλονται και στους κατόχους προσωρινής άδειας οδήγησης του παρόντος Κεφαλαίου.