Άρθρο 56 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

  • 17 Δεκεμβρίου 2019, 16:59 | Γιώργος Αναστασόπουλος

    Η διάταξη του άρθρου 54 του παρόντος θα πρέπει να ισχύει για όλα τα οχήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 54 με χρόνο έκδοσης ΔΑΟ ( Δελτίο Άφιξης Οχήματος) ίσο ή μεταγενέστερο της ημερομηνίας δημοσίευσης του παρόντος.
    Αιτιολογία:
    Ενδεικτικά πάνω από 2000 ιδιοκτήτες οχημάτων ( ιδιώτες ή εμπόριο) έχουν υποβάλει – σύμφωνα με τις οδηγίες της Αριθμ. ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ 2017 – αίτημα για υπολογισμό ιστορικού τέλους ταξινόμησης . Τα οχήματα αυτά έχουν ημερομηνία άφιξης στην Ελλάδα ( Δ.Α.Ο.) Μάρτιος 2019 ή μεταγενέστερη. Οι προαναφερόμενοι πολίτες έχουν υποβάλει από τον Μάρτιο του 2019 ή και αργότερα ( ανάλογα με την ημερομηνία ΔΑΟ) σχετικό αίτημα για να εκτελωνιστούν τα οχήματα τους με τις προαναφερόμενες διατάξεις και αναμένουν ακόμα (χωρίς δική τους υπαιτιότητα) τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων αρχών για τον εκτελωνισμό του οχήματος τους.
    Οι οποίες λοιπόν νέες διατάξεις θα πρέπει να αφορούν νέες αφίξεις οχημάτων και όχι παλιές (ΔΑΟ με προγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου) έτσι ώστε να διασφαλιστεί το κατά το δυνατό η ασφάλεια των συναλλαγών, η σταθερότητα δικαίου, η αποφυγή σύγχυσης στην αγορά , η περεταίρω καθυστέρηση στον εκτελωνισμό των προαναφερόμενων οχημάτων, και η αποφυγή του παραδόξου να έχουμε κάποια οχήματα με ιδία ημερομηνία Δ.Α.Ο. που σε κάποια από αυτά να έχουν ζητηθεί λιγότερα έγγραφα (οχήματα που έχουν Δ.Α.Ο. Μαρτίου 2019 ή αργότερα και έχουν ήδη εκτελωνιστεί) και σε κάποια από αυτά περισσότερα έγγραφα ((οχήματα που έχουν Δ.Α.Ο. Μαρτίου 2019 και δεν έχουν ακόμα εκτελωνιστεί) για των εκτελωνισμό των οχημάτων.