Άρθρο 02 – Εγκαταστάσεις υδατοδρομίων

1. Για τη λειτουργία των υδατοδρομίων απαιτείται η κατάλληλη υποδομή σε κτηριακές εγκαταστάσεις και λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αεροσκαφών, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου. Ως κτηριακές εγκαταστάσεις νοούνται και οι προκατασκευασμένοι σταθεροί, μετακινούμενοι ή φορητοί οικίσκοι, ενώ ως λοιπές εγκαταστάσεις νοούνται οι λιμενικές εγκαταστάσεις προκειμένου για υδατοδρόμια σε λιμένες και οι αντίστοιχες αυτών προκειμένου για υδατοδρόμια σε λίμνες, σε τουριστικούς λιμένες, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα (π.χ. προβλήτες), καθώς και ο εξοπλισμός της περίπτωσης ιδ) του άρθρου 13.
Ειδικότερα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τους χώρους από τους οποίους ο επιβάτης διέρχεται υποχρεωτικά, όπως είναι οι χώροι αναμονής πριν από τον έλεγχο εισιτηρίων, παράδοσης και παραλαβής αποσκευών, οι χώροι ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, οι χώροι ελέγχου ασφαλείας επιβατών και αποσκευών, καθώς και οι χώροι αναμονής για επιβίβαση και οι χώροι υγιεινής. Για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν, προβλέπεται διαχωρισμός των επιβατών εντός και εκτός Σένγκεν, καθώς και ελάχιστος χώρος για το ένστολο προσωπικό και τον αξιωματικό υπηρεσίας.
Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω απαιτήσεις για τη λειτουργία του υδατοδρομίου, δύναται να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του λιμένα για τις ανάγκες λειτουργίας του υδατοδρομίου, υπό την προϋπόθεση ότι στην απόφαση της παρ. 1 (ζ) του άρθρου 7 υπάρχει ρητή αναφορά για τη διάθεσή τους.
Οι λοιπές εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών, όπως είναι οι χώροι ελλιμενισμού αεροσκαφών, οι υπαίθριοι χώροι διακίνησης επιβατών, αποσκευών και φορτίου, καθώς και η σχετική περίφραξη των χώρων του υδατοδρομίου. Οι λοιπές εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου περιλαμβάνουν και την εγκατάσταση παροχής καυσίμων του άρθρου 21, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη χρήση τέτοιας εγκατάστασης για τη λειτουργία του υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή χωροθετείται εντός του υδατοδρομίου.
Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, (με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παροχής καυσίμου του άρθρου 21 του παρόντος) πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εσωτερικού σε θαλάσσια περιοχή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων(με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παροχής καυσίμου του άρθρου 21 του παρόντος), πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εξωτερικού, σε θαλάσσια περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων(με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παροχής καυσίμου του άρθρου 21 του παρόντος), πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εσωτερικού σε λίμνη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων (με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παροχής καυσίμου του άρθρου 21 του παρόντος), πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εξωτερικού σε λίμνη.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών & Μεταφορών και Τουρισμού δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων(με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παροχής καυσίμου του άρθρου 21 του παρόντος), πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εσωτερικού σε τουριστικούς λιμένες, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών & Μεταφορών και Τουρισμού δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, (με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παροχής καυσίμου του άρθρου 21 του παρόντος) πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εξωτερικού σε τουριστικούς λιμένες, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

 • 26 Δεκεμβρίου 2019, 16:57 | Κ. Παπακωνσταντίνου

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2: Στις κτιριακές εγκαταστάσεις να προστεθεί α) πρόβλεψη για ύπαρξη χώρου αναμονής ΑΜΕΑ, β) εξοπλισμένο και στελεχωμένο Ιατρείο, βάσει του ΦΕΚ 769/10-3-2017 καθώς και γ) χώρου για τις τελωνειακές αρχές

 • 26 Δεκεμβρίου 2019, 09:30 | Χριστιάνα Τσιτίδου – Πανελλήνια Ένωση Πιλότων

  Άρθρο 02.1
  Το Νομοσχέδιο οφείλει να προσδιορίσει στις απαιτήσεις των κατάλληλων υποδομών για την λειτουργία ενός Υδατοδρομίου, τις ελάχιστες Ποιοτικές Προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των Υδατοδρομίων, (ασχέτως αν είναι προκατασκευασμένες ή κτηριακές ή λοιπές εγκαταστάσεις), επισημαίνοντας, μεταξύ των άλλων ποιοτικών κριτηρίων, (που θα περιλαμβάνουν και την καλαίσθητη παρουσία των Ελληνικών Υδατοδρομίων), τα εξής κυριότερα :
  – τις ελάχιστες διαστάσεις των χώρων που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο,
  – την διάταξη των εσωτερικών χώρων των Υδατοδρομίων μεταξύ τους, για την ομαλή, ρέουσα και ανεμπόδιστη εξυπηρέτησα αεροσκαφών, επιβατών, φορτίου, και ταχυδρομείου.
  – τους κανονισμούς ασφαλούς χωροθέτησης και ασφάλειας του συνόλου των εγκαταστάσεων των Υδατοδρομίων σε σχέση με την θέση τους, τις παρακείμενες λιμενικέ εγκαταστάσεις, αντίστοιχες σε λίμνες, Π.Ο.Τ.Α. ή τουριστικά καταλύματα και σε σχέση και με την παράγραφο 1.ζ. του Άρθρου 7.
  – Την κατηγοριοποίηση των Υδατοδρομίων, (όπως αναφέρεται και σε σχετικό σχόλιο του ιδίου Άρθρου), με την προσθήκη των κατηγοριών «Αεροπορικής Εκπαίδευσης» και «Αεροπορικού Τουρισμού» (βλέπε Νόμο 4582/2018 Θεματικός Τουρισμός, Ειδικές μορφές τουρισμού κ’ της τουριστικής εκπαίδευσης, Κεφάλαιο Γ. ΆΡΘΡΟ 11. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΌΣ ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ).

  Τέλος, επειδή επιχειρησιακά και επιχειρηματικά είναι ασύμφορο να ρυθμίζονται οι, (κατά το πλείστον εξειδικευμένες), απαιτήσεις των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων των υδατοδρομίων με χρονοβόρες και γραφειοκρατικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), απαιτείται να προσδιοριστεί «ένας» Φορέας Ελέγχου, Καθορισμού, Έγκρισης και Αδειοδότησης θεμάτων υποδομής κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και τέλος Αδειοδότησης Υδατοδρομίων (ΦΕΚΕΑ).
  Ο φορέας αυτός δύναται να αποτελείται από αποσπασμένα άτομα των αρμοδίων Υπουργείων, τα οποία, κατά την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και άδειας ίδρυσης Υδατοδρομίου και σε συνάρτηση με την Επιτροπή Υδατοδρομίων και το Τ.Ε.Μ., θα ελέγχουν, θα ρυθμίζουν και θα διευθετούν όλα τα σχετικά θέματα και θα εγκρίνουν ή θα απορρίπτουν, εκ μέρους όλων των αρμοδίων Υπουργείων, τις αιτήσεις ίδρυσης, λειτουργίας, ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίων.
  Εν κατακλείδι θα διαχειρίζονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα Υδατοδρόμια, χωρίς να ταλαιπωρούν τους ενδιαφερόμενους με επίπονες και χρονοβόρες διαδικασίες και αντίστοιχα θα αποφορτίζουν τα Υπουργεία από πρόσθετες αρμοδιότητες.

 • Το μεγάλο πρόβλημα των Λιμανιών είναι ότι δεν έχουν όρους δόμησης και κάλυψης ώστε να οικοδομήσουν η να εγκαταστήσουν προκατασκευασμένους οικίσκους υδατοδρομίων.
  Οι αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) οι οποίες εγκρίνουν τους όρους δόμησης των αιτούμενων λιμανιών δεν υλοποιούνται άμεσα διότι απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος για την υλοποίηση τους κάτι που προκαλεί τεράστιες καθυστερήσεις. Προκειμένου να αδειοδοτηθούν τα υδατοδρόμια άμεσα και όχι μετά από χρόνια , προτείνουμε
  1. Να συμπεριληφθεί ρύθμιση με την οποία θα παρέχεται η δυνατότητα της υλοποίησης της εγκατάστασης και αδειοδότησης του υδατοδρομίου με υποχρέωση του φορέα να εκδώσει όρους δόμησης σε χρονικό διάστημα 2 ετών από την αδειοδότηση του υδατοδρομίου.
  2. Οι αποφάσεις της ΕΣΑΛ που αφορούν έκδοση όρων δόμησης και κάλυψης για εγκατάσταση υδατοδρομίων να μην απαιτούν έκδοση προεδρικού διατάγματος αλλά να τίθενται σε ισχύ με την δημοσίευση τους σε ΦΕΚ.

 • 23 Δεκεμβρίου 2019, 15:59 | Ευθύμιος Γρηγορίου

  Στο Άρθρο 2, παρ.1 προβλέπεται η ύπαρξη χώρων αναμονής των επιβατών πριν από τον έλεγχο εισιτηρίων και επιπλέον χώροι αναμονής για επιβίβαση. Η απαίτηση αυτών των διπλών χώρων επιβατών θα δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα στα Υδατοδρόμια που θα δημιουργηθούν σε μικρά νησιά, όπου τα λιμάνια τους δεν έχουν μεγάλους διαθέσιμους χώρους για τους οικίσκους των Υδατοδρομίων. Άλλωστε, μετά τον έλεγχο τους οι επιβάτες θα προωθούνται απευθείας στο υδροπλάνο για επιβίβαση, ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να απαιτείται επιπρόσθετος χώρος αναμονής πριν την επιβίβαση. Προτείνεται να αφαιρεθεί.

 • Το παρόν Σχέδιο Νόμου περιέχει γενναίες αποφάσεις που διευκολύνουν και επιταχύνουν το εγχείρημα των υδατοδρομίων στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα που δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται και αν παραμείνει έτσι, μπορεί να ακυρώσει στην πράξη όλη την καλή αυτή προσπάθεια.

  Η συντριπτική πλειοψηφία των Λιμένων της χώρας μας δεν διαθέτουν εγκεκριμένους Όρους Δόμησης, πράγμα το οποίο οδηγεί στην μη δυνατότητα έκδοσης Πολεοδομικής Άδειας. Η Πολεοδομική Άδεια είναι αναγκαία για την εγκαταστάση του Οικίσκου ελέγχου επιβατών και αποσκευών του υδατοδρομίου, ενώ βεβαίως είναι απαραίτητο να εμπεριέχεται τόσο στην Αίτηση για την Ηλεκτροδότηση όσο και στην Αίτηση για την σύνδεση με τα δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Συνεπώς χωρίς το παραστατικό της Πολεοδομίας δεν μπορεί να υποβληθούν και να εξεταστούν θετικά οι αντίστοιχες αίτησεις.

  Πρότασή μας είναι: (α)Στην περίπτωση όπου ο Λιμένας διαθέτει μη εγκεκριμένους Όρους Δόμησης, να μπορεί να γίνει χρήση αυτών για την έκδοση της Πολεοδομικής Άδειας του υδατοδρομίου, και (β)στην περίπτωση όπου ο Λιμένας δεν διαθέτει καθόλου Όρους Δόμησης να εκδίδεται η Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων.

 • 21 Δεκεμβρίου 2019, 16:47 | Μ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

  1.Δεν αναφέρονται στο παρόν νομοσχέδιο η αδειοδότηση των ειδικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την συντήρηση των υδροπλάνων, οι ειδικές κατασκευές ραμπών στις προβλήτες για ρυμούλκηση τους σε περίπτωση βλαβών (απρογραμμάτιστη συντήρηση), οι ενδεδειγμένοι χώροι συντήρησης εντός των εγκαταστάσεων των υδροδρομίων, οι διαδικασίες διαχείρισης και περισυλλογής των ελαιολιπαντικών, υδραυλικών, καυσίμων από διαρροές εξαιτίας εργασιών συντήρησης στα πλαίσια της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
  2. Δυστυχώς και σε αυτό το νομοσχέδιο η Υπηρεσία Αδειοδότησης Υ/Δ Τμήμα Εναερίων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δεν διασφαλίζει την αποφυγή χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, αφού στην αδειοδότηση και λειτουργία εμπλέκονται πλήθος υπηρεσιών του Δημοσίου, η εν λόγω υπηρεσία δεν λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από την έγκριση άλλων σχετικών δημόσιων υπηρεσιών.
  3. Το ορθό θα ήταν να θεσμοθετηθεί πρώτα από όλα ένας ενιαίος ψηφιακός χάρτης της χώρας με τις απαγορευμένες περιοχές ίδρυσης Υ/Δ, ώστε ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να γνωρίζει από την αρχή σε ποια υδάτινη περιοχή μπορεί να επενδύσει στην ίδρυση Υ/Δ, χωρίς την χρονοτριβή δεκάδων εγκρίσεων από άλλες υπηρεσίες (λιμενικό, ένοπλες δυνάμεις, υδρογραφική υπηρεσία, κλπ)
  4. Στον Τεχνικό Φάκελο δεν γίνεται καθόλου αναφορά για τον τύπο του υδροπλάνου που θα εξυπηρετεί το εκάστοτε υδροδρόμιο που θα προσθαλασσώνεται, δηλαδή τα τεχνικά και πτητικά χαρακτηριστικά του υδροπλάνου (μέγεθος, ιπποδύναμη, συστήματα αεροναυτιλίας, τύπος κινητήρα, ωφέλιμο φορτίο, κλπ). Άλλες οι απαιτήσεις υποστήριξης ενός Υ/Δ για μικρά υδροπλάνα και άλλες για μεγάλα. Στο παρόν νομοσχέδιο θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψιν η κατηγοριοποίηση των Υ/Δ ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του υδροπλάνου, αλλά και με βάση την επιβατική κυκλοφορία. Κατηγοριοποίηση ανάλογη όπως ισχύει και για τα αεροδρόμια, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατηγοριοποίησης αεροδρομίων.

 • 21 Δεκεμβρίου 2019, 10:28 | Γιάννης Μπρας -ΠΝΑΙ

  Στο Άρθεο 2Παρ. 1 αναφέρεται»Ειδικότερα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τους χώρους από τους οποίους ο επιβάτης διέρχεται υποχρεωτικά, όπως είναι οι χώροι αναμονής πριν από τον έλεγχο εισιτηρίων, παράδοσης και παραλαβής αποσκευών, οι χώροι ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, οι χώροι ελέγχου ασφαλείας επιβατών και αποσκευών, καθώς και οι χώροι αναμονής για επιβίβαση και οι χώροι υγιεινής. Για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν, προβλέπεται διαχωρισμός των επιβατών εντός και εκτός Σένγκεν, καθώς και ελάχιστος χώρος για το ένστολο προσωπικό και τον αξιωματικό υπηρεσίας».

  Ανάλυση: Η απλή αναφορά στην ύπαρξη εγκαταστάσεων αφήνει ανοικτό σε ερμηνείες πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα τετραγωνικά και τους χώρους υγιεινής (ειδικά όταν πτήσεις για επιβάτες ΑΜΕΑ δεν πραγματοποιούνται). Επίσης σε πολλά νησιά που υπάρχει έντονο το πρόβλημα χώρων καθώς συνωστίζονται πολλές δραστηριότητες μαζί θα δυσκολέψει αρκετά την κατάσταση όταν ζητούνται επιπλέον χώροι μετά τον έλεγχο καθώς το σκεπτικό λειτουργίας είναι να γίνεται ο έλεγχος και μετά κατευθείαν οι επιβάτες να επιβιβάζονται στην πτήση τους.

  Πρόταση: Να γίνουν συγκεκριμένες οι προδιαγραφές έστω μετά με ΚΥΑ ή με ειδικό Checklist για την επιτροπή ελέγχου έτσι ώστε να μην υπάρχει αυθαίρετη ερμηνεία των ζητούμενων εγκαταστάσεων.

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) λαμβάνοντας υπόψη:
  • την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»,
  • την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  • τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής:
  «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ […]»
  • τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και πιο συγκεκριμένα τις παρακάτω απαιτήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν:
  – «1. […] Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν και να προάγουν την πλήρη υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους βάσει της αναπηρίας. Προς το σκοπό αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν:[…] β. Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετικών, προκειμένου να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες [..]» (Άρθρο 4 «Γενικές Υποχρεώσεις»),
  – «[…] 3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες […] μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους.[…]» (Άρθρο 4 «Γενικές Υποχρεώσεις»),
  – «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Τα μέτρα αυτά, που θα συμπεριλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας, θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, για: α. τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και υπαίθριες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, των κατοικιών, των ιατρικών εγκαταστάσεων και των εργασιακών χώρων» (Άρθρο 9 «Προσβασιμότητα),

  Προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και προσθήκες:

  1. Για τη λειτουργία των υδατοδρομίων απαιτείται η κατάλληλη υποδομή σε κτηριακές εγκαταστάσεις και λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αεροσκαφών, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου, οι οποίες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Ως κτηριακές εγκαταστάσεις νοούνται και οι προκατασκευασμένοι σταθεροί, μετακινούμενοι ή φορητοί οικίσκοι, ενώ ως λοιπές εγκαταστάσεις νοούνται οι λιμενικές εγκαταστάσεις προκειμένου για υδατοδρόμια σε λιμένες και οι αντίστοιχες αυτών προκειμένου για υδατοδρόμια σε λίμνες, σε τουριστικούς λιμένες, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα (π.χ. προβλήτες), καθώς και ο εξοπλισμός της περίπτωσης ιδ) του άρθρου 13.
  [….]
  Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω απαιτήσεις για τη λειτουργία του υδατοδρομίου, δύναται να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του λιμένα για τις ανάγκες λειτουργίας του υδατοδρομίου, υπό την προϋπόθεση ότι στην απόφαση της παρ. 1 (ζ) του άρθρου 7 υπάρχει ρητή αναφορά για τη διάθεσή τους και διασφαλίζουν προσβασιμότητα σε όλους συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. […]

 • 19 Δεκεμβρίου 2019, 15:21 | PANOS PAPAIOANNOU

  Άρθρο 02 – Εγκαταστάσεις υδατοδρομίων : Για την επιτάχυνση αδειοδότησης των υδατοδρομίων αλλά και τον ουσιαστικό διαχωρισμό τους θα μπορούσε να υπάρξει κατηγοριοποίηση αυτών. Πιο συγκεκριμένα :
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Τα υδατοδρόμια που μπορούν να φιλοξενήσουν πέραν των πτήσεων και δραστηριότητές συντήρησης και ανεφοδιασμού .
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Τα υδατοδρόμια από τα οποία πραγματοποιούνται αποκλειστικά πτήσεις sightseeing και ιδιωτικές πτήσεις. Στα παραπάνω υδατοδρόμια θα χρειάζεται μόνο έλεγχος των επιβατών με μαγνητική πύλη ή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό καθώς δεν θα μεταφέρουν αποσκευές .
  Σχόλιο: η Κατηγορία 2 θα δώσει το έναυσμα για πτήσεις άμεσα σε λιμένες που έχουν μεγάλη δραστηριότητα στον τομέα του sightseeing όπως είναι το Ηράκλειο ,η Κέρκυρα ,η Σαντορίνη κ.α. .

 • 18 Δεκεμβρίου 2019, 23:49 | Γιώργος Καρακατσάνης

  Το 2015 το ΣτΕ αποφάσισε ότι οι όροι δόμησης και οι χρήσεις γης στους λιμένες πρέπει να καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Πόσα τέτοια Προεδρικά Διατάγματα έχουν εκδοθεί; Εικάζω ελάχιστα. Έτσι, οι οικείες Υπηρεσίες Δόμησης δεν χορηγούν άδειες για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων στους λιμένες και ως εκ τούτου ακόμη κι αν αυτοί τοποθετηθούν, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για παροχές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.
  Στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 υπάρχει μια διάταξη που θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 6 προβλέπεται ότι: «Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση Δήμων ή Κοινοτήτων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και την κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), τα οποία προβλέπονται από τεχνικές μελέτες, δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας από τις αρμόδιες αρχές. Όσα από τα τεχνικά έργα και τις εγκαταστάσεις αυτές έχουν μεγάλο όγκο ή ύψος εκτελούνται ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχιτεκτονικής επιτροπής».
  Πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο νόμο να υπάρξει μια αντίστοιχη ρύθμιση για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις των υδατοδρομίων. Δηλαδή να μην απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, αλλά για την τοποθέτησή τους να αρκεί η Απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2971/2001.

  Κατά τα λοιπά, ο Νόμος δεν λύνει εξυπαρχής όλα τα ζητήματα και σημαντικά θέματα παραπέμπονται σε δευτερογενή νομοθεσία (Κ.Υ.Α. και Υ.Α.). Για παράδειγμα, ποιό είναι το ελάχιστο εμβαδόν των κτιριακών εγκαταστάσεων των υδατοδρομίων; Στα υδατοδρόμια όπου θα εκτελούνται και πτήσεις π.χ. από και προς την Τουρκία θα πρέπει να υπάρχουν και χώροι για αιτούντες άσυλο, κράτηση ανεπιθύμητων προσώπων, γραφείο αξιωματικού ασφαλείας κλπ; Πόσες θέσεις εργασίας διαβατηριακού ελέγχου θα πρέπει να υπάρχουν σε ένα υδατοδρόμιο;
  Επιπλέον, εάν σε ένα λιμάνι που είναι θαλάσσιο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης υπάρχει ήδη κτίριο διενέργειας διαβατηριακών ελέγχων, το υδατοδρόμιο θα πρέπει υποχρεωτικά να χωροθετηθεί σε εκείνο το σημείο; Ή θα είναι δυνατόν στο ίδιο λιμάνι να υπάρχουν δύο σημεία διενέργειας διαβατηριακών ελέγχων;

 • 13 Δεκεμβρίου 2019, 18:23 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΥΛΗΣ

  προκατασκευασμένοι σταθεροί, μετακινούμενοι ή φορητοί οικίσκοι, ή και πλωτοί προκατασκευασμένοι κινητοί οικίσκοι και υπόστεγα στάθμευσης αεροσκαφών