Άρθρο 15 – Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες

1. Η κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του ύδατος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων.
2. Οι τηλεπικοινωνίες μεταξύ του κυβερνήτη του αεροσκάφους και της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρχής ή υπηρεσίας, το προσωπικό της οποίας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, πραγματοποιούνται μέσω αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες – VHF).

  • 26 Δεκεμβρίου 2019, 17:49 | Κ. Παπακωνσταντίνου

    Στο άρθρο 15 να προστεθεί παράγραφος ως εξής: «3. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για το θέμα των επικοινωνιών με βάση τις εντολές των αρμοδίων Δ/σεων της ΥΠΑ ούτως ώστε να μη διαταράσσονται οι λειτουργίες των ΠΕΑ και λοιπών Υπηρεσιών.».

  • 13 Δεκεμβρίου 2019, 12:59 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΙΑΜΟΣ

    Είναι απαραίτητο να προβλεφτεί η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων για την σύνδεση των Υδατοδρομίων με τις υπηρεσίες Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών για την λήψη και εκπομπή Σχεδίων πτήσης η ΝΟΤΑΜ κ.λπ. Όλα τα Αεροδρόμια της Χώρας διαθέτουν τέτοιες συνδέσεις.Το κέντρο Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών Αθηνών διαθέτει την υποδομή και την τεχνογνωσία αυτών των συνδέσεων.