Άρθρο 31 – Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 1010/1980

Στο άρθρο 3 του ν. 1010/1980 ( Α` 30) «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών διεθνών οδικών μεταφορών» καταργείται η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
«1. Επιτρέπεται η έλξη ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οδικών οχημάτων από λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα σύνορα της χώρας προς το εσωτερικό της και αντίστροφα από ημεδαπά ρυμουλκά δημόσιας χρήσης εθνικών ή διεθνών ή εθνικών και διεθνών μεταφορών φορτηγά αυτοκίνητα εφ’ όσον:
α. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα είναι απογεγραμμένα σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες οδικών μεταφορών, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής διεθνών μεταφορών με ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα.
β. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας της χώρας απογραφής τους και με δελτίο τεχνικού ελέγχου.
γ. Τα ημεδαπά ρυμουλκά οχήματα εθνικών ή διεθνών μεταφορών είναι χαρακτηρισμένα ως ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες και εφοδιασμένα με ίδια άδεια κυκλοφορίας υπό τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
δ. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα. που μεταφέρουν ευαλοίωτα ή επικίνδυνα υλικά, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το πιστοποιητικό καταλληλότητας, που προβλέπεται από τις διεθνείς συμφωνίες ΑΤΡ και ADR αντίστοιχα.
2. Η σύμβαση έλξης του αλλοδαπού ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου από το ημεδαπό ρυμουλκό αποδεικνύεται με δήλωση της μεταφορικής επιχείρησης που αναθέτει το έργο της έλξης ή με συμφωνητικό, από τα οποία προκύπτουν τουλάχιστον τα εξής:
α. τα στοιχεία των μεταφορικών επιχειρήσεων και των οχημάτων και
β. το έργο της έλξης.
Ο τύπος, το αναγκαίο περιεχόμενο της σύμβασης έλξης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
3. Το αλλοδαπό ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση Εθνικών Μεταφορών»

 • Άρθρο 31
  Διεθνείς μεταφορές με βάση τον κανονισμό 1072/2009 είναι μεταξύ άλλων και οι μεταφορές που διεξάγονται με φορτίο με αφετηρία κράτη μέλη και προορισμό τρίτες χώρες ή αντίστροφα.
  Παρά ταύτα οι μεταφορές αυτές διέπονται ακόμη σε μεγάλο βαθμό από διεθνείς διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών. Όπως λοιπόν προκύπτει από την 3η αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 1072/2009, ο τελευταίος δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στο τμήμα εκείνο της διαδρομής του κράτους μέλους όπου φορτώνονται ή στο κράτος μέλος που εκφορτώνονται τα εμπορεύματα μέχρι να συναφθούν σχετικές συμφωνίες απ’ ευθείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες. Στις περιπτώσεις αυτές ο κανονισμός 1072/2009 θα εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη διέλευσης.
  Εν γένει μέχρι να συνάψει τέτοιες συμφωνίες η ΕΕ με τρίτες χώρες, οι διατάξεις αντίστοιχων διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών & τρίτων χωρών για μεταφορές με σημείο αναχώρησης ένα κράτος μέλος & προορισμό μια τρίτη χώρα ή αντιστρόφως δεν θίγονται.
  Επίσης δεν θίγονται διατάξεις συμφωνιών για τις μεταφορές, με αφετηρία ένα κράτος μέλος & προορισμό τρίτη χώρα και αντιστρόφως, οι οποίες περιλαμβάνονται σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και επιτρέπουν, είτε δυνάμει αδειών είτε δυνάμει ελεύθερου καθεστώτος, τις φορτώσεις και εκφορτώσεις σε ένα κράτος μέλος από μεταφορείς μη εγκατεστημένους σε αυτό το κράτος μέλος.
  Στις περιπτώσεις των συνδυασμένων μεταφορών δεν έχουμε αυτή την εξαίρεση.
  Επίσης με βάση την εγκύκλιο Β4/14315/1589/9.10.2012 (σημείωση 7) του Υπουργείου Μεταφορών επί λέξει αναφέρεται ότι «το αρχικό ή τελικό οδικό σκέλος συνδυασμένης μεταφοράς πραγματοποιείται από τον ίδιο οδικό μεταφορέα, με οχήματα ιδιόκτητα ή μισθωμένα κατ’ άρθρο 3 πδ 91/1988 και συνεπώς όχι με έλξη.
  Συνεπώς με την προτεινόμενη κατάργηση της περιπτωσης γ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.1010/1980 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τίθεται ζήτημα ως προς την υφαρπαγή μεταφορικού έργου των Ελλήνων μεταφορέων όταν η Ελλάδα είναι χώρα διέλευσης μίας διεθνούς μεταφοράς μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας και ως εκ τούτου εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του Κανονισμού 1072/2009, κι ως εκ τούτου η ΟΦΑΕ είναι αντίθετη με την εν προτεινόμενη κατάργηση.