Άρθρο 08 – Αίτηση για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου

Α. Χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου
1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 7, πλην των ια), ιβ) και ιγ).
2. Το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 7, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €).
Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου δεν καταβάλλεται άλλο παράβολο πέραν του ανωτέρω.
3. Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual) της περίπτωσης (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ια και προεγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Y.Π.Α.
4. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου απαιτείται Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α και υπαγωγή σε Π.Π.Δ. για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Β, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 9.
Β. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου
1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου ο ενδιαφε¬ρόμενος υποβάλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος πε-ριέχει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 7, πλην του ιγ).
2. Το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 7, ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €).
Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου δεν καταβάλλεται άλλο παράβολο πέραν του ανωτέρω.
3. Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual) της παρ. 1 (ι) του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ιβ και εγκρίνεται από το Διοικητή της Υ.Π.Α.
4. Το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program) της παρ. 1 (ια) του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ και εγκρίνεται από το Διοικητή της Υ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη, αντίστοιχα.
5. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτα¬κτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan) της παρ. 1 (ιβ) του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ και εγκρίνεται από το Διοικητή της Υ.Π.Α. υπό την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα, του Πυροσβεστικού Σώματος για θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
6. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου απαιτείται Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α, ή υπαγωγή του υδατοδρομίου σε Π.Π.Δ εάν το υδατοδρόμιο εμπίπτει στα έργα της κατηγορίας Β, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 9.

Γ. Χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ.. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α), β), γ), δ), ι), ια), ιβ) και ιγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.
2.Το ύψος του παραβόλου της παρ. 1 (γ) του άρθρου 7, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €).
Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν καταβάλλεται άλλο παράβολο πέραν του ανωτέρω.
3. Όσον αφορά στα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ισχύουν αντίστοιχα τα προβλεπόμενα στις παραγράφους Β.3, Β.4 και Β.5 του παρόντος άρθρου.
4. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 9.

 • 26 Δεκεμβρίου 2019, 17:46 | Κ. Παπακωνσταντίνου

  Στην παράγραφο 4 του μέρους Β του άρθρου 8: εκφεύγει της ρύθμισης η εξασφάλιση της τήρησης υποχρεώσεων ασφαλείας (security). Κατά συνέπεια προτείνεται να προστεθεί ρητή πρόβλεψη για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων ασφάλειας, όπως αυτές καθορίζονται για αεροδρόμια. Ειδικότερα θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού και εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας αεροδρομίων, όπως εκάστοτε ισχύει, ενώ επίσης κρίνεται απολύτως απαραίτητο οι πάσης φύσεως εκπαιδεύσεις του συνόλου των εμπλεκομένων στο υδατοδρόμιο να διέπονται από τις διατάξεις του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αεροπορικής Ασφάλειας (ΕΕΠΑΑ). Ενδεικτικά αναφέρονται τα πληρώματα, το πάσης φύσεως εμπλεκόμενο προσωπικό, οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές.
  -Στην παράγραφο 5 του μέρους Β του άρθρου 8 να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που η περιοχή ευθύνης του υδατοδρομίου έχει κοινά σημεία με περιοχή ευθύνης αεροδρομίου, ο κάθε φορέας λειτουργίας είναι υπεύθυνος να ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, αντίστοιχα με το δηλωθέν πεδίο προσγείωσης ή απογείωσης (αεροδρόμιο ή υδατοδρόμιο).
  -Στο άρθρο 8 θα πρέπει να προστεθεί ρύθμιση για την ασφάλεια των πτήσεων όσον αφορά στην διαχείριση προσκρούσεων ειδών άγριας πανίδας. Προτείνεται προσθήκη παραγράφου 7 ως εξής: «7. Σχέδιο Διαχείρισης Απειλών από τη Πανίδα
  Η παρουσία πτηνών σε υδατοδρόμια αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των λειτουργιών των αεροσκαφών. Η αποτίμηση του κινδύνου από τις προσκρούσεις πτηνών και άλλων ζώων εντός και πλησίον των υδατοδρομίων θα πρέπει να είναι συνεχής και να διενεργείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου θα πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των προσκρούσεων ειδών άγριας πανίδας σε αεροσκάφη.».
  -Η παράγραφος 3 του μέρους Γ του άρθρου 8 να αναμορφωθεί ως εξής: «Όσον αφορά στα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ισχύουν αντίστοιχα τα προβλεπόμενα στις παραγράφους Β.3, Β.4, Β.5, Β.6 και Β.7 του παρόντος άρθρου»

 • 19 Δεκεμβρίου 2019, 17:07 | PANOS PAPAIOANNOU

  Η παρατήρηση του ΣΕΕΝ λογικά πρέπει να αφορά τις εταιρείες-αερομεταφορείς καθώς αυτές είναι υπεύθυνες για την προπώληση των εισιτηρίων και την καταγραφή των επιβαινόντων .
  Είναι ουτοπικό όμως να ζητάμε να αδειοδοτηθεί ένα υδατοδρόμιο σε μια χώρα που δεν υπάρχουν ούτε αεροπορικές εταιρείες υδροπλάνων ούτε καν υδροπλάνα αφού πιστοποιηθούν οι εταιρείες (υδατοδρομιων? ή υδροπλάνων?)για την καλή λειτουργία Ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων και καταγραφής των επιβαινόντων .

 • 19 Δεκεμβρίου 2019, 14:02 | ΣΕΕΝ

  Για τη χορήγηση άδειας υδατοδρομίου πρέπει να πιστοποιούνται οι Εταιρείες για την καλή λειτουργία Ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων και καταγραφής των επιβαινόντων, όπως ακριβώς ισχύει και με τα Ακτοπλοϊκά πλοία.