Άρθρο 53 – Ρυθμίσεις για την Υπηρεσία Οδικών Τελών

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 4388/2016 (Α΄93) προστίθεται εδάφιο έβδομο η παράγραφος 5 διαμορφώνεται ως εξής :
« Η υπηρεσία οδικών τελών διοικείται από : α) τον Διοικητή και β) τον Υποδιοικητή , που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης μόνο μία φορά . Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων επαγγελμάτων ανάλυσης αγορών , Προγραμματισμού , διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διπλωματούχοι Μηχανικοί , και πρέπει να έχουν τουλάχιστον διετή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας .Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές του διοικητή και Υποδιοικητή , σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν.4354/2015 (Α΄176), οι οποίες καλύπτονται από τις πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών .
Η πλήρωση όλων των θέσεων του τακτικού προσωπικού γίνεται με μετάταξη ή απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου , που υπηρετούν στο Δημόσιο , Ν.Π.Δ.Δ. σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα , όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101).
Η μισθοδοσία του απασχολούμενου προσωπικού , καθώς και κάθε άλλη εν γένει δαπάνη , που προκύπτει από τη λειτουργία αυτής , βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών .
Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η οργάνωση , η διάρθρωση των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας σε γενική Διεύθυνση , Διευθύνσεις , Τμήματα και γραφεία , οι αρμοδιότητες αυτών , ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού , η κατανομή αυτών σε κλάδους και ειδικότητες , η σύσταση θέσεων προσωπικού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.
Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Οδικών Τελών – Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών υπάγονται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».