Άρθρο 19 – Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου

Για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από το υδατοδρόμιο η εταιρεία αεροσκαφών η οποία πραγματοποιεί τις πτήσεις καταβάλλει τέλος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Το ίδιο ποσοστό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που έχει καταβληθεί.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του τέλους, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη απόδοσης του τέλους.

 • Οι φορείς διοίκησης και διαχείρισης λιμένων εισπράττουν 2,5% επί των εισιτηρίων των επιβατικών πλοίων ως βασικό τους έσοδο για την βελτίωση και τη συντήρηση των κάθε τύπου εγκαταστάσεων του Λιμένα. Το προσθαλασσωμένο Υδροπλάνο θεωρείται σκάφος, είναι επιβατικό και χρησιμοποιεί τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ οι επιβάτες του χρησιμοποιούν τους χώρους και τον εξοπλισμό της ζώνης Λιμένα.
  Προτείνουμε την απόδοση του 2,5% από το συνολικό 5% στους Φορείς Διαχείρισης Λιμένων (ΦΔΕΛ)

 • 23 Δεκεμβρίου 2019, 15:04 | Ευθύμιος Γρηγορίου

  Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με τις χρεώσεις των Κρατικών Αερολιμένων Ελλάδος για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών. Το άρθρο 19 αναφέρεται στα τέλη που καταβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση οι χρεώσεις και τα τέλη πρέπει να καθορίζονται σε αντιστοιχία με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου η αναφορά στους Κρατικούς Αερολιμένες, που οι περισσότεροι από αυτούς λειτουργούν ελάχιστες ώρες (ειδικά τους χειμερινούς μήνες), δεν είναι αντιπροσωπευτική. Άλλωστε το Κράτος προσανατολίζεται, σε συνέχεια της παραχώρησης των 14 αεροδρομίων στη Fraport,
  να παραχωρήσει τη λειτουργία των υπόλοιπων Κρατικών Αερολιμένων σε ιδιωτικές εταιρείες με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Γι αυτό και το παρόν Σχέδιο Νόμου επαναφέρει τα ιδιωτικά Υδατοδρόμια.

 • 19 Δεκεμβρίου 2019, 14:58 | ΣΕΕΝ

  Τα τέλη λειτουργίας του υδατοδρομίου (5%) πρέπει να τηρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό με τα τέλη των Ακτοπλοϊκών επιβατών και οχημάτων.

 • 17 Δεκεμβρίου 2019, 11:43 | Christos Koufos

  Σύμφωνα με τις ισχύουσες χρεώσεις των Κρατικών Αερολιμένων Ελλάδος για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 21:22 | Ioannis Charos

  Στα νησιά κάτω από 3000 κατοίκους να μήν υπάρχουν τέλη.