Άρθρο 06 – Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου. Για υδατοδρόμιο σε λίμνη άδεια χορηγείται αποκλειστικά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για χορηγούμενη άδεια σε Π.Ο.Τ.Α., σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τουριστικούς λιμένες, την απόφαση συνυπογράφει και ο Υπουργός Τουρισμού.
2. Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης και του συνημμένου σε αυτή τεχνικού φακέλου, για την εξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου, για την παρακολούθηση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου, για τον προγραμματισμό και το συντονισμό των επιθεωρήσεων που διενεργεί η Επιτροπή Υδατοδρομίων, καθώς και για την εισήγηση χορήγησης άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ορίζεται το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

  • 23 Δεκεμβρίου 2019, 15:28 | Ευθύμιος Γρηγορίου

    Θα ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε ότι το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα έπρεπε να είναι στελεχωμένο με κατάλληλο προσωπικό, πλήρους απασχόλησης, αποσπασμένο από την ΥΠΑ (Δ3 & Δ15) και από το ΥΝΑ&ΝΠ ώστε να κάνει τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις, να προτείνει διορθωτικές ενέργειες, να ασκεί συμβουλευτικό ρόλο κλπ. καθ’ όλη τη διάρκεια της αδειοδότησης ενός Υδατοδρομίου. Θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί και την Επιτροπή Υδατοδρομίων που θα διενεργεί τις αυτοψίες (άρθρο 11).