Άρθρο 54 – Πρόσθετες απαιτήσεις για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα.

1. Για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών με ΜΑΜΦΟ μικρότερη ή ίση των τρεισήμισι τόνων (κατηγορίες Μ1 και Ν1, της οδηγίας 2007/46/ΕΚ αντίστοιχα) που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα, πρόσθετα των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών απαιτείται και η υποβολή:
α) Του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) του οχήματος και ειδικότερα:
αα) προκειμένου για οχήματα με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η υποβολή ισχύοντος, κατά το χρόνο έκδοσης της Δήλωσης Άφιξης του Οχήματος (Δ.Α.Ο.) στη Χώρα, Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου της χώρας προέλευσής του, χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Η απαίτηση υποβολής του ξένου Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ισχύει εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με την συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους προηγούμενης κυκλοφορίας του.
ββ) προκειμένου για οχήματα με προηγούμενη κυκλοφορία σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται το όχημα να υποβληθεί υποχρεωτικά σε τεχνικό έλεγχο από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. εντός της ελληνικής επικράτειας και να εκδοθεί Δ.Τ.Ε. που να πιστοποιεί ότι το εν λόγω όχημα δεν παρουσιάζει σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.
β) Του τιμολογίου ή ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης του οχήματος, που εκδίδεται από τον αλλοδαπό κάτοχο (διανομέα ή ιδιώτη) και στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.
γ) Του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης του οχήματος που εκδίδεται από τις Τελωνειακές Αρχές, στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά, τόσο για τα επιβατηγά οχήματα όσο και για τα ελαφρά φορτηγά, και η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων κατά την εισαγωγή του.
δ) Του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης του οχήματος, εφόσον το όχημα προέρχεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, ελέγχει τον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων στα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου του Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας προέλευσής του,
β) Τιμολόγιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησής του
γ) Πιστοποιητικό Ταξινόμησής του και
δ) Ελληνικό Δ.Τ.Ε., εφόσον απαιτείται από την συχνότητα ελέγχου.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα χιλιόμετρα δεν αυξάνονται ανά δικαιολογητικό σύμφωνα με την παραπάνω σειρά, ή ότι το Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου του Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας προέλευσής του είναι πλαστό, τότε η διαδικασία για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος δεν ολοκληρώνεται.
Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, και σε όλα τα αντίγραφα του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης σημειώνεται το ιστορικό των ενδείξεων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων και η παρατήρηση ότι η έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος δεν ολοκληρώθηκε.
Η διαδικασία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ολοκληρώνεται μετά τον επανέλεγχο του οχήματος από την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης και την έκδοση νέου Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, στο οποίο η αναγραφόμενη ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων συμφωνεί με αυτή επί του Ελληνικού Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου, εφόσον απαιτείται, άλλως με την αναγραφόμενη ένδειξη στο τιμολόγιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησής του ή στο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης του οχήματος.
3. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, πλέον των ενεργειών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να αποστείλει ενημερωτική έκθεση στην αρμόδια Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία επιβάλλει πρόστιμο στον εισαγωγέα του οχήματος, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€). Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του ανωτέρω προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται.
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η κατηγοριοποίηση του προστίμου, ο τρόπος επιβολής αυτού καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
1. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις ελληνικής υπηκοότητας κατόχων αυτοκινήτων, οι οποίοι διέμεναν στο εξωτερικό και επαναπατρίζονται. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομα του επαναπατρισθέντος και ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων προκύπτει, είτε από το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), εφόσον αυτά είναι υπόχρεα να το φέρουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας προέλευσης τους, είτε από το Πιστοποιητικό ταξινόμησής τους.

 • Με αφορμή το νέο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση από την 12η Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο » Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών και άλλες διατάξεις» και πιο συγκεκριμένα τις ρυθμίσεις που εισάγονται στο Κεφάλαιο Δ’ άρθρο 54, ο ΣΕΕΑΕ διατυπώνει τις παρατηρήσεις και τις απόψεις του αναφορικά με τις σχετικές ρυθμίσεις.

  1.Η απαίτηση υποβολής ισχύοντος Πιστοποιητικού Ελέγχου χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις (εφόσον το όχημα έχει καταστεί υπόχρεο για έλεγχο) κατά την άφιξη του οχήματος (ΔΑΟ) ως προαπαιτούμενο για τον εκτελωνισμό και την ταξινόμησή του στη χώρα μας, δημιουργεί αρκετές δυσκολίες και γραφειοκρατικά ζητήματα στις εισαγωγές και ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

  1.α. Πολλά οχήματα ανά την Ευρώπη, είτε λόγω μη εμπορικότητας των μοντέλων στις εκάστοτε χώρες, είτε για άλλους λόγους προορίζονται αποκλειστικά για εξαγωγή και συνεπώς απαλλάσσουν τον πωλητή από την υποχρέωση να περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ για να αποφύγει επιπλέον κόπο και κόστος. Η ενδεχόμενη υποχρέωση να περάσει ένα τέτοιο όχημα έλεγχο ΚΤΕΟ στη χώρα προέλευσης θα δυσκολέψει τις εμπορικές συναλλαγές αφού ο εξαγωγέας εύλογα θα προτιμήσει την πώληση σε άλλο κράτος όπου δε θα απαιτείται νέο ΚΤΕΟ με αποτέλεσμα να μην εισάγονται στη χώρα μας τέτοια οχήματα που μπορεί κατά τα άλλα να είναι άριστα. Συνεπώς θα ήταν προτιμότερο να προσκομίζεται ένα αποδεικτικό πρόσφατου ελέγχου με ένα εύλογο χρονικό περιθώριο (π.χ. μέχρι ένα έτος) από τη λήξη του.

  1.β. Μέχρι τώρα προβλεπόταν υποχρεωτικώς, ο έλεγχος σε ελληνικό ΚΤΕΟ πριν από την ταξινόμηση οποιουδήποτε εισαγόμενου οχήματος, κάτι που πλέον με βάση το νέο σχέδιο Νόμου θα συμβαίνει μόνο στην περίπτωση που στο μεσοδιάστημα μεταξύ της ΔΑΟ και της ταξινόμησης λήξει το προσκομισθέν Πιστοποιητικό Ελέγχου της αλλοδαπής. Με αυτό τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του οχήματος καθότι το χρονικό διάστημα μεταξύ ΔΑΟ και ταξινόμησης μπορεί να είναι πολύ μεγάλο και στο μεταξύ να έχουν προκληθεί φθορές στο όχημα, συνεπώς θεωρούμε ότι η πιστοποίηση ελέγχου ΚΤΕΟ στη χώρα μας θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι υποχρεωτική για όλα τα εισαγόμενα οχήματα ανεξαρτήτως αν έχει λήξει ή όχι το ΚΤΕΟ της αλλοδαπής χώρας.

  1.γ. Εφόσον τελικά απαιτηθεί ισχύον Πιστοποιητικό Ελέγχου από την αλλοδαπή, και μάλιστα χωρίς Σοβαρές Ελλείψεις, αυτό θα είναι άκρως δεσμευτικό για τον εισαγωγέα από τον οποίο αφαιρείται το δικαίωμα να διορθώσει πιθανές βλάβες ή ελλείψεις του οχήματος στη χώρα του με πιθανότατα μικρότερο κόστος και έχοντας και προσωπική εποπτεία των επισκευών. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση προτείνουμε την αφαίρεση της συγκεκριμένης απαίτησης και την αντικατάσταση της με υποχρέωση για έλεγχο ΚΤΕΟ στην χώρα μας πριν την ταξινόμησή του.

  1.δ. Στο ίδιο σχέδιο Νόμου προβλέπεται ως υποχρεωτική η αναγραφή της ένδειξης του χιλιομετρητή στα παραστατικά αγοράς του οχήματος, συνεπώς η ταυτόχρονη προσκόμιση εν ισχύ πιστοποιητικού ελέγχου με τα αναγραφόμενα χιλιόμετρα είναι εκ του περισσού.

  1.ε. Είναι σύνηθες φαινόμενο στην εισαγωγή να υπάρχουν απροσδόκητες και πολλές φορές μεγάλες καθυστερήσεις στην μεταφορά ενός αγορασμένου οχήματος από τη χώρα προέλευσης στη χώρα μας. Είναι μάλιστα πολύ δύσκολο για τον οποιονδήποτε να μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια πόσες μέρες μεσολαβούν από την αγορά του οχήματος μέχρι και την άφιξη του στην χώρα μας, αφού υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν τις μεταφορές οχημάτων από άλλες χώρες. Στο σχέδιο Νόμου όμως δεν έχει προβλεφθεί τι θα γίνεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα όχημα με Πιστοποιητικό Ελέγχου σε ισχύ κατά την αγορά του, στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να έρθει στη χώρα μας το Πιστοποιητικό του λήξει. Είναι εύλογο ότι το συγκεκριμένο «κενό» θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις εισαγωγές αν δεν γίνει πιο ελαστικό όσον αφορά τις προθεσμίες.

  2. Σε ελάχιστες χώρες της ΕΕ χορηγείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης στον πρώτο ιδιοκτήτη του οχήματος, με αποτέλεσμα η μεγάλη πλειοψηφία των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ανά την Ευρώπη να μην περιλαμβάνει το συγκεκριμένο έγγραφο μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα (άδεια κυκλοφορίας κτλ). Αποτέλεσμα αυτού είναι ο εισαγωγέας να αναγκάζεται να απευθυνθεί στις αντίστοιχες αντιπροσωπείες για την έκδοση αντίγραφου του Πιστοποιητικού με το αζημίωτο φυσικά και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση που μπορεί να προκύψει μέχρι την έκδοση του. Εξάλλου, τα στοιχεία που αναγράφονται στα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης, υπάρχουν αυτούσια πλέον σε όλες τις σύγχρονες άδειες κυκλοφορίας που εκδίδονται στην ΕΕ, τις εγκρίσεις τύπου κ.α. Προτείνουμε συνεπώς το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης να απαιτείται μόνο σε περιπτώσεις που τα στοιχεία που υπάρχουν στην άδεια κυκλοφορίας ή στην έγκριση τύπου να μην επαρκούν (πχ να μην υπάρχει ένδειξη CO2 στην άδεια κυκλοφορίας) και στις υπόλοιπες περιπτώσεις να είναι προαιρετικό.

  3. Σε κάθε περίπτωση και με όποια μορφή τελικά το σχέδιο Νόμου έρθει προς ψήφιση και εφαρμοστεί, θα πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς αναδρομική ισχύ και συνεπώς να μην συμπεριλαμβάνει όχημα για το οποίο έχει ήδη γίνει Δήλωση Άφιξης (ΔΑΟ) ανεξάρτητα αν έχει εκτελωνιστεί ή όχι, εκτός αν είναι επιθυμία του ιδιοκτήτη το όχημα να συμπεριληφθεί στο νέο καθεστώς.

  4. Η διαδικασία επιβολής προστίμων, η διακύμανση του ύψους τους, και η κατηγοριοποίηση τους αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης είναι παντελώς άγνωστες επί του παρόντος αφού δε συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο Νόμου, και συνεπώς επιφυλασσόμεθα να τοποθετηθούμε εκ νέου επί του θέματος όταν οι ανωτέρω πληροφορίες γνωστοποιηθούν.

  5. Η επιβολή προστίμου στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης είναι πλαστό, είναι μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο αφήνει παντελώς έκθετους τους εισαγωγείς καθόσον δεν τους παρέχεται κάποιο εργαλείο για να μπορούν οι ίδιοι να διαπιστώσουν εκ των προτέρων και πριν καταθέσουν τα χαρτιά για την ταξινόμηση αν το έγγραφο που τους παρέχεται από τον πωλητή είναι πλαστό. Θεωρώντας δεδομένο ότι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει τον τρόπο να διαπιστώνει την γνησιότητα ή μη του εγγράφου, θα πρέπει οπωσδήποτε να παρέχει την ίδια δυνατότητα και στους εισαγωγείς προς αποφυγή άδικων προστίμων.

  6. Η αύξουσα ακολουθία των χιλιομέτρων ανά δικαιολογητικό ως προαπαιτούμενο για τον έλεγχο της γνησιότητας των χιλιομέτρων και κατ’ επέκτασιν της ταξινόμησης του, είναι επίσης προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν και να προβλεφθεί στο νέο Νόμο η πιθανότητα τυπογραφικών λαθών σε κάποιο από τα 3 ή 4 έγγραφα που θα ελέγχονται, οπότε και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μην επιβάλλονται πρόστιμα.

  7. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η προσκόμιση του Τιμολογίου αγοράς ή ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας, παραβιάζει κατάφορα το φορολογικό απόρρητο του εισαγωγέα. Προς αποφυγή τούτου, προτείνουμε τα παραστατικά αγοράς να παραμένουν στα κατά τόπους τελωνεία και μόνον εφόσον διαπιστωθεί άλλου είδους παράβαση ή απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές να αίρεται το απόρρητο και το παραστατικό να προσκομίζεται από τον εισαγωγέα ή το τελωνείο συμπληρωματικά.

  Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα με την τελική μορφή του νέου Νόμου που θα αφορά τον νέο τρόπο εισαγωγής και ταξινόμησης οχημάτων από την αλλοδαπή, πρέπει να γίνει σαφές ότι ο Νόμος πρέπει να ισχύσει άμεσα από 01/01/2020, ειδάλλως θα πρέπει να δοθεί εκ νέου αναστολή του άρθρου 46 του Ν.4530/2018, μέχρι η νέα νομοθεσία να μπει σε λειτουργία. Σε κάθε άλλη περίπτωση με την αρχή του νέου έτους θα παγώσουν κυριολεκτικά οι ταξινομήσεις και οι μεταβιβάσεις χιλιάδων μεταχειρισμένων πανελλαδικά.

 • 17 Δεκεμβρίου 2019, 16:42 | Γιώργος Αναστασόπουλος

  Η διάταξη του άρθρου 54 του παρόντος θα πρέπει να ισχύει για όλα τα οχήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 54 με χρόνο έκδοσης ΔΑΟ ( Δελτίο Άφιξης Οχήματος) ίσο ή μεταγενέστερο της ημερομηνίας δημοσίευσης του παρόντος.

  Αιτιολογία:
  Ενδεικτικά πάνω από 2000 ιδιοκτήτες οχημάτων ( ιδιώτες ή εμπόριο) έχουν υποβάλει – σύμφωνα με τις οδηγίες της Αριθμ. ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ 2017 – αίτημα για υπολογισμό ιστορικού τέλους ταξινόμησης . Τα οχήματα αυτά έχουν ημερομηνία άφιξης στην Ελλάδα ( Δ.Α.Ο.) Μάρτιος 2019 ή μεταγενέστερη. Οι προαναφερόμενοι πολίτες έχουν υποβάλει από τον Μάρτιο του 2019 ή και αργότερα ( ανάλογα με την ημερομηνία ΔΑΟ) σχετικό αίτημα για να εκτελωνιστούν τα οχήματα τους με τις προαναφερόμενες διατάξεις και αναμένουν ακόμα (χωρίς δική τους υπαιτιότητα) τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων αρχών για τον εκτελωνισμό του οχήματος τους.
  Οι οποίες λοιπόν νέες διατάξεις θα πρέπει να αφορούν νέες αφίξεις οχημάτων και όχι παλιές (ΔΑΟ με προγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου) έτσι ώστε να διασφαλιστεί το κατά το δυνατό η ασφάλεια των συναλλαγών, η σταθερότητα δικαίου, η αποφυγή σύγχυσης στην αγορά , η περεταίρω καθυστέρηση στον εκτελωνισμό των προαναφερόμενων οχημάτων, και η αποφυγή του παραδόξου να έχουμε κάποια οχήματα με ιδία ημερομηνία Δ.Α.Ο. που σε κάποια από αυτά να έχουν ζητηθεί λιγότερα έγγραφα (οχήματα που έχουν Δ.Α.Ο. Μαρτίου 2019 ή αργότερα και έχουν ήδη εκτελωνιστεί) και σε κάποια από αυτά περισσότερα έγγραφα (οχήματα που έχουν Δ.Α.Ο. Μαρτίου 2019 και δεν έχουν ακόμα εκτελωνιστεί) για των εκτελωνισμό των οχημάτων.