Άρθρο 34 – Μίσθωση ανάριθμων οχημάτων

1. Οχήματα κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο2, Ο3 και Ο4 που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, τα οποία δεν διαθέτουν στοιχεία κυκλοφορίας (ανάριθμα), μπορούν να εκμισθώνονται από τον ιδιοκτήτη τους και να τίθενται σε κυκλοφορία ως δημοσίας χρήσης στο όνομα του μισθωτή, με τις προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων.
2. Για τη μίσθωση καταρτίζεται συμφωνητικό που περιέχει τουλάχιστον: τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθωτή, τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης, τα στοιχεία του οχήματος (είδος και κατηγορία οχήματος, μάρκα, εμπορική ονομασία, αριθμό πλαισίου οχήματος). Η μίσθωση αφορά όχημα κατηγορίας EURO V, EURO 5 ή μεταγενέστερων οδηγιών. Η μίσθωση επιτρέπεται εφόσον:
(α) ο μισθωτής έχει δικαίωμα θέσης του οχήματος σε κυκλοφορία ως δημοσίας χρήσης.
(β) προκειμένου για όχημα κατηγορίας Ν1, Ν2, και Ν3, ο μισθωτής έχει ήδη θέσει σε κυκλοφορία στο όνομά του τουλάχιστον ένα φορτηγό δημοσίας χρήσης με άλλο τρόπο πλην της μίσθωσης
(γ) προκειμένου για όχημα κατηγορίας Ο2, Ο3 και Ο4, ο μισθωτής έχει ήδη θέσει σε κυκλοφορία στο όνομά του τουλάχιστον ένα μηχανοκίνητο όχημα δημοσίας χρήσης.
3. Το μισθωμένο όχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση του μισθωτή. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ετών. Το συμφωνητικό γνωστοποιείται στις φορολογικές αρχές κατά την κείμενη νομοθεσία.
4. Τα μισθωμένα ανάριθμα οχήματα τίθενται σε κυκλοφορία ως εξής:
α. Η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή με την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας του πιστοποιητικού ταξινόμησης και της σύμβασης μίσθωσης του οχήματος.
β. Η άδεια κυκλοφορίας συμπληρώνεται ως εξής:
αα) Στα πεδία C1.1 και C1.2 αναγράφονται τα στοιχεία του μισθωτή
ββ) Στο πεδίο C4 συμπληρώνεται : «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»
γγ) Στη θέση των παρατηρήσεων αναγράφεται «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΡΙΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ….ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ……», όπου προσδιορίζονται η ακριβής ημερομηνία λήξης της μίσθωσης (ημέρα/μήνας/έτος) και η επωνυμία του εκμισθωτή.
δδ) Στα ρυμουλκούμενα οχήματα, στη θέση των παρατηρήσεων αναγράφεται επιπλέον η παρατήρηση «ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ …..».
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων δημοσίας χρήσης.
5. Το ενοχικό δικαίωμα από τη σύμβαση μίσθωσης ανάριθμου οχήματος καταχωρίζεται στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών, εφόσον για το μισθωμένο όχημα προβλέπεται η τήρηση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1146/1972 (Α΄64). Στο πεδίο «πωλητής» των φύλλων του βιβλιαρίου αναγράφονται τα στοιχεία του εκμισθωτή και στο πεδίο «αγοραστής» τα στοιχεία του μισθωτή. Στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται «Μίσθωση ανάριθμου οχήματος, σύμφωνα με το …. συμφωνητικό μίσθωσης, διάρκεια μίσθωσης έως …. (ημέρα/μήνας/έτος).». Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης μίσθωσης ή λήξης της και σύναψης νέας μεταξύ των ιδίων ή διαφορετικών συμβαλλομένων ή σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης γίνεται σχετική καταχώριση από την Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας σε άλλο φύλλο του βιβλιαρίου μεταβολών.
6. Όταν η σύμβαση η οποία αναφέρεται σε δημόσιας χρήσης όχημα λήξει ή αν λυθεί πριν από τη λήξη της για οποιονδήποτε λόγο, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δημοσίας χρήσης αφαιρείται και ο κάτοχος αυτής υποχρεούται να ζητήσει τον αποχαρακτηρισμό του οχήματος ως δημόσιας χρήσης, εφόσον απαιτείται από το είδος της άδειας κυκλοφορίας δημοσίας χρήσης, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξης ή λύσης της σύμβασης. Μετά την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας αποχαρακτηρίζει αυτεπαγγέλτως το όχημα ως δημοσίας χρήσης. Για τον αποχαρακτηρισμό του οχήματος δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα του κατόχου, ούτε επιθεώρηση του οχήματος από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.
7. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης απαγορεύονται:
α. Η μεταβίβαση του οχήματος
β. Η διασκευή του οχήματος χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εκμισθώτριας εταιρείας
γ. Η υπεκμίσθωση του οχήματος.
8. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκμίσθωσης ανάριθμων οχημάτων, την μίσθωση και θέση σε κυκλοφορία ανάριθμων οχημάτων από τον μισθωτή».

 • Να εξαιρούνται από τη διάταξη αυτή τα τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ.

 • ΑΠΟ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

  Σε συνέχεια του σχολίου μας επί του άρθρου 34 με την προσθήκη της επιλογής της χρηματοδοτικής μίσθωσης προτείνουμε μία επιπλέον προσθήκη επί της παραγράφου 3

  «…….

  3. Το μισθωμένο όχημα κατά τη διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση του μισθωτή. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ετών. Το συμφωνητικό γνωστοποιείται στις φορολογικές αρχές ή σε άλλες αρμόδιες αρχές κατά την κείμενη νομοθεσία.

  ………..»

 • ΑΠΟ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

  Δεδομένης της ευρείας χρήσεως της χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing) από τους επαγγελματίες οδηγούς, προτείνουμε και αιτούμαστε στο άρθρο 34 περί μίσθωσης ανάριθμων οχημάτων, την προσθήκη της επιλογής της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

  Παραθέτουμε κατωτέρω το άρθρο, όπως διαμορφώνεται με τη σχετική προτεινόμενη προσθήκη.

  Άρθρο 34
  Χρηματοδοτική Μίσθωση και Μίσθωση ανάριθμων οχημάτων

  1.Οχήματα κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο2, Ο3 και Ο4 που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, τα οποία δεν διαθέτουν στοιχεία κυκλοφορίας (ανάριθμα), μπορούν να εκμισθώνονται από τον ιδιοκτήτη τους και να τίθενται σε κυκλοφορία ως δημοσίας χρήσης στο όνομα του μισθωτή, με τις προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων.

  2. Για τη χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση καταρτίζεται συμφωνητικό που περιέχει τουλάχιστον: τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθωτή, τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης, τα στοιχεία του οχήματος (είδος και κατηγορία οχήματος, μάρκα, εμπορική ονομασία, αριθμό πλαισίου οχήματος). Η χρηματοδοτική μίσθωση ή η μίσθωση αφορά όχημα κατηγορίας EURO V, EURO 5 ή μεταγενέστερων οδηγιών. Η χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση επιτρέπεται εφόσον:
  (α) ο μισθωτής έχει δικαίωμα θέσης του οχήματος σε κυκλοφορία ως δημοσίας χρήσης.
  (β) προκειμένου για όχημα κατηγορίας Ν1, Ν2, και Ν3, ο μισθωτής έχει ήδη θέσει σε κυκλοφορία στο όνομά του τουλάχιστον ένα φορτηγό δημοσίας χρήσης με άλλο τρόπο πλην της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης
  (γ) προκειμένου για όχημα κατηγορίας Ο2, Ο3 και Ο4, ο μισθωτής έχει ήδη θέσει σε κυκλοφορία στο όνομά του τουλάχιστον ένα μηχανοκίνητο όχημα δημοσίας χρήσης.

  3. Το μισθωμένο όχημα κατά τη διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση του μισθωτή. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ετών. Το συμφωνητικό γνωστοποιείται στις φορολογικές αρχές κατά την κείμενη νομοθεσία.

  4. Τα μισθωμένα ανάριθμα οχήματα τίθενται σε κυκλοφορία ως εξής:
  α. Η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή με την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας του πιστοποιητικού ταξινόμησης και της σύμβασης μίσθωσης του οχήματος.
  β. Η άδεια κυκλοφορίας συμπληρώνεται ως εξής: αα) Στα πεδία C1.1 και C1.2 αναγράφονται τα στοιχεία του μισθωτή
  ββ) Στο πεδίο C4 συμπληρώνεται : «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» 51 γγ) Στη θέση των παρατηρήσεων αναγράφεται «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ / ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΡΙΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ….ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ……», όπου προσδιορίζονται η ακριβής ημερομηνία λήξης της μίσθωσης (ημέρα/μήνας/έτος) και η επωνυμία του εκμισθωτή. δδ) Στα ρυμουλκούμενα οχήματα, στη θέση των παρατηρήσεων αναγράφεται επιπλέον η παρατήρηση «ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ …..».
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων δημοσίας χρήσης.

  5. Το ενοχικό δικαίωμα από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης ανάριθμου οχήματος καταχωρίζεται στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών, εφόσον για το μισθωμένο όχημα προβλέπεται η τήρηση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1146/1972 (Α΄64). Στο πεδίο «πωλητής» των φύλλων του βιβλιαρίου αναγράφονται τα στοιχεία του εκμισθωτή και στο πεδίο «αγοραστής» τα στοιχεία του μισθωτή. Στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται «Χρηματοδοτική Μίσθωση ή Μίσθωση ανάριθμου οχήματος, σύμφωνα με το …. συμφωνητικό μίσθωσης, διάρκεια μίσθωσης έως …. (ημέρα/μήνας/έτος).». Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης ή λήξης της και σύναψης νέας μεταξύ των ιδίων ή διαφορετικών συμβαλλομένων ή σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης γίνεται σχετική καταχώριση από την Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας σε άλλο φύλλο του βιβλιαρίου μεταβολών.

  6. Όταν η σύμβαση η οποία αναφέρεται σε δημόσιας χρήσης όχημα λήξει ή αν λυθεί πριν από τη λήξη της για οποιονδήποτε λόγο, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δημοσίας χρήσης αφαιρείται και ο κάτοχος αυτής υποχρεούται να ζητήσει τον αποχαρακτηρισμό του οχήματος ως δημόσιας χρήσης, εφόσον απαιτείται από το είδος της άδειας κυκλοφορίας δημοσίας χρήσης, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξης ή λύσης της σύμβασης. Μετά την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας αποχαρακτηρίζει αυτεπαγγέλτως το όχημα ως δημοσίας χρήσης. Για τον αποχαρακτηρισμό του οχήματος δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα του κατόχου, ούτε επιθεώρηση του οχήματος από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

  7. Κατά τη διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης απαγορεύονται:
  α. Η μεταβίβαση του οχήματος
  β. Η διασκευή του οχήματος χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εκμισθώτριας εταιρείας
  γ. Η υπεκμίσθωση του οχήματος.

  8. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκμίσθωσης ανάριθμων οχημάτων, την χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση και θέση σε κυκλοφορία ανάριθμων οχημάτων από τον μισθωτή».