Άρθρο 21 – Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα

1. Ο εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα πραγματοποιείται με κινητά μέσα αποθήκευσης από πιστοποιημένη εταιρεία ανεφοδιασμού αεροσκαφών ή με ευθύνη του χειριστή κατά τις κείμενες διατάξεις, όπως ο Δ3/Γ/12041/2861/3.6.2011 Κανονισμός Ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄1109).
2. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία εγκατάστασης παροχής καυσίμων, αποκλειστικά και μόνο για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα, η οποία δύναται να χωροθετηθεί είτε εντός του χώρου του υδατοδρομίου, είτε εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των επί μέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης εξυπηρέτησης αεροσκαφών του παραπάνω εδαφίου, οι τηρούμενες διαδικασίες εφοδιασμού των δεξαμενών της με καύσιμα, καθώς και ανεφοδιασμού των αεροσκαφών με αυτά, η διαδικασία αδειοδότησής της και η αρμόδια Υπηρεσία χορήγησης αυτής, οι τηρούμενες διαδικασίες επιθεώρησής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί όροι δόμησης και χρήσεις γης στην αιτούμενη περιοχή χωροθέτησης της ανωτέρω εγκατάστασης εξυπηρέτησης αεροσκαφών και μέχρι τη θεσμοθέτηση αυτών, επιτρέπεται η λειτουργία της σε αυτή, υπό τον όρο της συμμόρφωσής της με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραπάνω υπουργικής απόφασης.
3. Η τιμολόγηση των καυσίμων για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. και διέπεται από τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής τελωνειακής νομοθεσίας.

 • 1. Ο εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα πραγματοποιείται είτε με κινητά μέσα ανεφοδιασμού αεροσκαφών είτε μέσω σταθερών εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων είτε με ευθύνη του χειριστή (αυτοεξυπηρέτηση) κατά τις κείμενες διατάξεις, όπως ο Δ3/Γ/12041/2861/3.6.2011 Κανονισμός Ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄1109) και ο Δ3/Β/16067/3831 Βασικός Κανονισμός Επίγειας Εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄1109).
  ΣΧΟΛΙΟ
  Προτείνεται η ανωτέρω αναδιατύπωση της παραγράφου 1., ώστε
  – να συμπεριλαμβάνονται σταθερές δεξαμενές ή ISOBOX όπως στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις καυσίμων εντός των Αεροδρομίων.
  – να αναφέρονται οι βασικές αρχές επίγειας εξυπηρέτησης αν και δεν έχει επεκταθεί ο υφιστάμενος κανονισμός στα υδατοδρόμια.
  2. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων, αποκλειστικά και μόνο για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα, η οποία δύναται να χωροθετηθεί είτε εντός του χώρου του υδατοδρομίου, είτε εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα.
  ΣΧΟΛΙΟ
  Προτείνεται η αναδιατύπωση του ανωτέρω εδαφίου, ώστε να συμφωνούν με τις υφιστάμενες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις Αεροπορικών Καυσίμων εντός των Αεροδρομίων.
  Οι τεχνικές προδιαγραφές των επί μέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης εξυπηρέτησης αεροσκαφών του παραπάνω εδαφίου, οι τηρούμενες διαδικασίες εφοδιασμού των δεξαμενών της με καύσιμα, καθώς και ανεφοδιασμού των αεροσκαφών με αυτά, η διαδικασία αδειοδότησής της και η αρμόδια Υπηρεσία χορήγησης αυτής, οι τηρούμενες διαδικασίες επιθεώρησής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  Στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί όροι δόμησης και χρήσεις γης στην αιτούμενη περιοχή χωροθέτησης της ανωτέρω εγκατάστασης εξυπηρέτησης αεροσκαφών και μέχρι τη θεσμοθέτηση αυτών, επιτρέπεται η λειτουργία της σε αυτή, υπό τον όρο της συμμόρφωσής της με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραπάνω υπουργικής απόφασης.
  3. Η εμπορία των καυσίμων για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών διέπεται από τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής τελωνειακής νομοθεσίας.
  ΣΧΟΛΙΟ
  Προτείνεται η ανωτέρω αναδιατύπωση της παραγράφου 3., ώστε να είναι ορθότερη έκφραση και πληρέστερου εννοιολογικά περιεχομένου και βάσει των υφιστάμενων Τελωνειακών διαδικασιών.

 • Προτείνεται να προβλεφθεί η προσθήκη εγκατάστασης αποθήκευσης δεξαμενής/ων καυσίμων σε εγκαταστάσεις-πρατήρια υγρών καυσίμων που ήδη λειτουργούν εντός της ζώνης λιμένα.
  Η παροχή του αεροπορικού καυσίμου να γίνεται είτε από την υφιστάμενη εγκατάσταση, εφ όσον πληροί τις απαιτήσεις προσέγγισης από το υδροπλάνο, είτε με τη μεταφορά του καυσίμου με πιστοποιημένο όχημα του πρατηρίου, στο υδατοδρόμιο.