Άρθρο 30 – Τροποποίηση άρθρων 1, 4Α και 4Β και προσθήκη άρθρου 4Γ του ν.3446/2006 (Α’ 49)

1. Το άρθρο 1 του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α’ 49) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1 Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων
1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα των Περιφερειών της Χώρας συνιστώνται ένα ή περισσότερα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (ΜΚΕ). Τα ΜΚΕ είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στη χώρα, τον έλεγχο νομιμότητας της διενέργειας μεταφοράς με αυτά, καθώς και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
2. Τα ΜΚΕ αποτελούνται από:
α) Δύο (2) εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ένας από τους οποίους είναι τεχνικός και
β) ένα (1) όργανο του Τμήματος Τροχαίας ή της υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα Τροχαίας ή ένα όργανο του Λιμενικού Σώματος, εφόσον ο έλεγχος διενεργείται σε περιοχή αρμοδιότητάς του.
Επικεφαλής του ΜΚΕ ορίζεται ένας από τους εκπροσώπους της περίπτωσης α΄.
Σε περίπτωση μεταφοράς ραδιενεργών υλικών, είτε αυτή είναι δηλωμένη είτε όχι, στο ΜΚΕ δύναται να συμμετέχει, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον επικεφαλής του ΜΚΕ, και ένα μέλος του προσωπικού της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις συμμετοχής του μέλους του προσωπικού της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) που συμμετέχει στο ΜΚΕ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη που εκδίδεται κάθε έτος μετά από πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθορίζεται ο αριθμός των ΜΚΕ καθώς και ονομαστικός πίνακας υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών που μπορούν να συμμετέχουν στα ΜΚΕ.
4. Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας συγκροτείται κάθε φορά το ΜΚΕ από υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω ονομαστικό πίνακα.
5. Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε σημείο της περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ακόμη και στους λιμένες και πλησίον των συνοριακών σταθμών, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ακόμη και τις αργίες. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων γίνεται επιτόπου και μετά από ακρόαση του οδηγού του οχήματος συντάσσεται σχετική έκθεση.
6. Η ακινητοποίηση του οχήματος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 4Β.
7. Στις περιπτώσεις που η παράβαση επισύρει την ποινή του διοικητικού προστίμου, μέτρο για την εξασφάλιση της καταβολής του, αποτελεί η επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίμου επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να μειώνεται το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας του οχήματος με την καταλογιστική πράξη επιβολής προστίμου και να τίθενται περιορισμοί στον προορισμό και στην διαδρομή που ακολουθείται. Απαγορεύεται η έξοδος από τη Χώρα των οχημάτων, των οποίων έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας. Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος επιστρέφονται στο νόμιμο κάτοχό τους από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, αφού εξοφληθεί το πρόστιμο. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό όχημα και δεν καταβληθεί το πρόστιμο εντός της ίδιας ημέρας, αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης αποστέλλεται από το ΜΚΕ. σε όλα τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές εισόδου και εξόδου από τη Χώρα, ώστε να μην επιτραπεί η έξοδος του οχήματος έως ότου καταβληθεί το πρόστιμο. Η έξοδος του οχήματος επιτρέπεται αφού προσκομιστεί στις Τελωνειακές ή Λιμενικές Αρχές το αποδεικτικό καταβολής του προστίμου και παραληφθούν τα στοιχεία κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί. Η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμου, ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Η διάταξη αυτής της παραγράφου έχει εφαρμογή και για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τα υπόλοιπα όργανα ελέγχου του άρθρου 2 του νόμου αυτού.
8. Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων που επιβάλλονται από τα ΜΚΕ περιέρχονται στην οικεία Περιφέρεια κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και εξοπλισμού των ΜΚΕ ή των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των ΚΤΕΟ. Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) περιέρχεται ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
9. Στα μέλη του ΜΚΕ, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης προέρχεται από τις πιστώσεις της Περιφέρειας. Η μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται υπό τον όρο ότι οι ημέρες ελέγχου στις οποίες συμμετείχε το μέλος του ΜΚΕ δεν είναι λιγότερες των πέντε (5) μηνιαίως. Σε περίπτωση μικρότερου αριθμού ημερών ελέγχου η αποζημίωση περιορίζεται αναλόγως. Τα μέλη του ΜΚΕ υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγματοποιούν και περισσότερες των πέντε (5) ημέρες ελέγχου. Για τις πέραν των πέντε (5) ημέρες ελέγχου σε ΜΚΕ δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Η μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται μόνον για ελέγχους που πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Για την πραγματοποίηση ελέγχων από το ΜΚΕ εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.

10. Στις παραμεθόριες περιοχές όπως ορίζονται στο ν. 287/1976 (Α΄ 78), όπως ισχύει, μπορούν να συστήνονται ένα ή περισσότερα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Δήμων Παραμεθόριων Περιοχών (ΜΚΕ−ΔΠΠ). Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων που επιβάλλουν τα ΜΚΕ−ΔΠΠ αποτελούν έσοδα των Δήμων και οι αμοιβές των προσώπων που μετέχουν σε αυτά βαρύνουν τον προϋπολογισμό των οικείων δήμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, την τοπική αρμοδιότητα ελέγχου, τη σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις αποζημίωση των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία τους.»

2. Στο άρθρο 4Α του ν. 3446/2006 (Α’ 49) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α’ 49) αντικαθίσταται η παράγραφος 1, καταργείται η παράγραφος 4 και το άρθρο 4Α διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 4Α Διοικητικά πρόστιμα
1. Για τις παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που προβλέπονται σε αυτόν το νόμο και στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του, οι αρχές ελέγχου του άρθρου 2 επιβάλλουν τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
(α) Για ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
− στον ιδιοκτήτη: από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ
− στον οδηγό: από πεντακόσια (500) έως χίλια (1000) ευρώ
− στον υπεύθυνο φόρτωσης: από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ
− στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφαλείας εκάστου, σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από πεντακόσια (500) έως χίλια (1000) ευρώ.
(β) Για πολύ σοβαρή παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
− στον ιδιοκτήτη: από πεντακόσια πενήντα (550) έως εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ
− στον οδηγό: από διακόσια εξήντα (260) έως τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ
− στον υπεύθυνο φόρτωσης: από πεντακόσια πενήντα (550) έως εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ
− στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφαλείας εκάστου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από διακόσια εξήντα (260) έως τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ
(γ) Για σοβαρή παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
− στον ιδιοκτήτη: από τριακόσια (300) έως πεντακόσια (500) ευρώ
− στον οδηγό: από εκατό (100) έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ
− στον υπεύθυνο φόρτωσης: από τριακόσια (300) έως πεντακόσια (500) ευρώ
− στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφαλείας εκάστου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από εκατό (100) έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ
(δ) Για ελαφρά παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
− στον ιδιοκτήτη: από πενήντα (50) έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ,
− στον οδηγό: από είκοσι (20) έως ογδόντα (80) ευρώ.
2. Στους ιδιοκτήτες που είναι και οδηγοί των οχημάτων τους καταλογίζεται μόνο το πρόστιμο που αφορά τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή.
3. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι υπεύθυνος για τις παραβάσεις που διαπράττονται από τον οδηγό που χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση της μεταφοράς. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος χωρίς οδηγό, υπεύθυνος για τις παραβάσεις του οδηγού είναι ο μισθωτής.»

3. Στο άρθρο 4Β του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α’ 49) αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 και το άρθρο 4Β διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4Β Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που αφορούν:
α) την πρόσβαση στην αγορά των εθνικών και διεθνών οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και τη διενέργεια μεταφορών με φορτηγά και λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1072/2009 και 1073/2009 και τις διμερείς και πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, όπως κάθε φορά ισχύουν,
β) τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3821/85, τον Κανονισμό (ΕΚ) 561/2006 και την Ευρωπαϊκή Συμφωνία της
Γενεύης του 1970 για την Εργασία των Πληρωμάτων των Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές («AETR»), όπως ισχύουν κάθε φορά,
γ) τις απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά και ενσωματώνεται στην εθνική -νομοθεσία,
δ) τις απαιτήσεις για τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ευπαθών τροφίμων, σύμφωνα με τη Συμφωνία ΑΤΡ, όπως ισχύει κάθε φορά και ενσωματώνεται στην εθνική – νομοθεσία,
ε) τα μέγιστα βάρη και διαστάσεις, την ασφαλή φόρτωση και έλξη οχημάτων, τις επιτρεπόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις του οχήματος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων και γενικότερα την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος όπως ρυθμίζονται από τον
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την υπόλοιπη εθνική και κοινοτική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά,
στ) τις ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια του οδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια για τη διαπίστωση της τεχνικής τους καταλληλότητας.
1α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν στα στοιχεία αναγνώρισης πλαισίου και κινητήρα οχημάτων, στη γενική απογραφή, ταξινόμηση και κυκλοφορία οχημάτων, στις άδειες και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας και στις άδειες οδήγησης, όταν αυτές οι παραβάσεις διαπράττονται με φορτηγά, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της Χώρας.
2. Με τις ίδιες αποφάσεις κατατάσσονται οι παραβάσεις σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις εντός των ορίων του άρθρου 4Α ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε παράβασης, οι διοικητικές κυρώσεις που καταλογίζονται σε περίπτωση συρροής παραβάσεων και σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την καταβολή των προστίμων, τα διοικητικά μέτρα που επιβάλλονται, οι ειδικές απαιτήσεις για τη σύνθεση των οργάνων ελέγχου και ο ελάχιστος εξοπλισμός που απαιτείται για τον έλεγχο.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται για καθεμία από τις αρχές ελέγχου του άρθρου 2 τα ειδικά θέματα σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, τα σημεία ελέγχου, τους χώρους ελέγχου, τη διαπίστωση, καταλογισμό, επιβολή και είσπραξη των διοικητικών προστίμων και την απόδοσή τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τους οδικούς ελέγχους της νομοθεσίας μεταφορών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται ενιαίο έντυπο ελέγχου με παραρτήματα για κάθε κατηγορία ελέγχου που πραγματοποιείται.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται για κάθε αρχή ελέγχου οι απαιτήσεις εκπαίδευσης και η διαδικασία πιστοποίησης των ελεγκτών που συμμετέχουν στα όργανα ελέγχου».

4. Στο ν. 3446/2006 (Α’ 49) μετά το άρθρο 4Β προστίθεται νέο άρθρο 4Γ, ως εξής:

«Άρθρο 4Γ Έλεγχοι παραποίησης ταχογράφων
1. Αν, μετά τη διεξαγωγή ελέγχου καθ’ οδόν σε όχημα που φέρει ταχογράφο από τις αρχές ελέγχου του άρθρου 3 της κ.υ.α. αριθμ. Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989) προκύπτουν στοιχεία που δημιουργούν εύλογες υποψίες για την ύπαρξη συσκευής ή διάταξης ή λογισμικού παραποίησης των καταγραφών του ταχογράφου, οι αρχές ελέγχου μπορούν να κατευθύνουν το όχημα σε εγκεκριμένο συνεργείο ταχογράφων για τη διεξαγωγή ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί:
(α) αν ο ταχογράφος λειτουργεί κανονικά και
(β) αν τα δεδομένα καταγράφονται και αποθηκεύονται ορθά και οι παράμετροι βαθμονόμησης είναι ορθές.
2. Οι αρχές ελέγχου μπορούν να ζητούν από τα εγκεκριμένα συνεργεία ταχογράφων να διεξαγάγουν τους ελέγχους των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και ελέγχους για ανίχνευση παρουσίας συσκευών ή διάταξης ή λογισμικού παραποίησης.
3. Αν εντοπιστούν συσκευές ή διάταξη ή λογισμικό παραποίησης, είτε έχουν χρησιμοποιηθεί από τον οδηγό είτε όχι, ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της συσκευής ή διάταξης, η μονάδα επί οχήματος ή τα δομικά της στοιχεία, το λογισμικό καθώς και η κάρτα οδηγού, μπορούν να αφαιρούνται από το όχημα με εντολή της αρχής ελέγχου για τη διαπίστωση της παράβασης. Η κίνηση του οχήματος επιτρέπεται μετά την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του ταχογράφου. Το κόστος του ελέγχου της δεύτερης παραγράφου και της αποκατάστασης της ορθής λειτουργίας του ταχογράφου βαρύνει τον κάτοχο του οχήματος.»

 • (Συμπληρωματικό σχόλιο από ΟΦΑΕ Επί του άρθρου 4Β του νόμου 3446/2006): Πρόστιμα τα οποία είναι κατά αποκλειστικότητα από αμέλεια/υπαιτιότητα του οδηγού να μην καταλογίζονται στον ιδιοκτήτη (πχ όταν ο οδηγός δεν φέρει μαζί του 28 ημερών ταχογράφους, όταν παρκάρει παράνομα πχ Ρ40, εάν τοποθετήσει λάθος φύλλο ταχογράφου κλπ) αντιλαμβανόμενοι ότι ο ιδιοκτήτης δεν φταίει και δεν είναι ορθό να του καταλογισθεί πρόστιμο χωρίς να είναι υπαίτιος.
  (Συμπληρωματικό σχόλιο από ΟΦΑΕ Επί του τρόπου επιβολής και είσπραξης των προστίμων (παράγραφος 8 – αναριθμιζόμενη παράγραφος 7 του νόμου 3446/2006) Να εξαιρούνται της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος ως μέσο εξασφάλισης πληρωμής του προστίμου τα Ελληνικά Τουριστικά λεωφορεία που διενεργούν εκδρομές πολυήμερες εξωτερικού όσο και για αυτά που εκτελούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές ώστε να είναι σε θέση να μεταβούν στον προορισμό τους διότι σε αντίθετη περίπτωση αντικατάστασης του λεωφορείου θα επιφέρει τρομερές καθυστερήσεις τόσο στο πρόγραμμα της εκδρομής αλλά και στο ωρολόγιο πρόγραμμα της διεθνής γραμμής εξωθώντας τον οδηγό εκτός ωραρίου καθώς επισύροντας ενδεχομένως ποινές για την μη ορθή τήρηση ωραρίου της γραμμής και το σημαντικότερο ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού που ταξιδεύει καθώς και όσων αναμένουν στις στάσεις για την επιβίβασή τους. Τα ΔΧ τουριστικά λεωφορεία με προορισμό το εξωτερικό θα πρέπει να εξαιρεθούν καθώς σας επισημαίνουμε η συγκεκριμένη διάταξη ως έχει έρχεται σε σύγκριση με την πρόβλεψη του άρθρου 29 του Ν.4530/2018 ότι στα οχήματα ΔΧ δεν αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας.

 • Άρθρο 30
  Το θέμα της τροποποίησης του ν. 3446/2006, ο οποίος σήμερα παρουσιάζει πολλά κενά για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου για την πάταξη της παράνομης μεταφοράς η οποία πλήττει τον κλάδο των οδικών μεταφορών εδώ και δεκαετίες, σημειώνοντας μεγάλες ζημιές τόσο για τους Έλληνες επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτόν όσο και για την εθνική μας οικονομία, έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων τα τελευταία έτη μεταξύ των οργάνων της Πολιτείας αλλά και της ΟΦΑΕ, η οποία έχει καταθέσει πολλές σχετικές προτάσεις, καθώς επίσης έχοντας καταθέσει βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν άλλα Κ-Μ, όπου χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι και ηλεκτρονικοί εξοπλισμοί και vans για την πλέον αποτελεσματική διενέργεια ελέγχων. Παράλληλα, θα πρέπει να αναφερθούμε και στην σημαντική εργασία η οποία έγινε στα πλαίσια λειτουργίας της της Ομάδας Εργασίας η οποία συγκροτήθηκε με την Β4/64236/1862/22-8-2018 (ΑΔΑ: Ω334465ΧΘΞ-ΔΟΔ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την υλοποίηση της Δράσης 18 με τίτλο: «Καθιέρωση ενός στιβαρού συστήματος road enforcement (καθοδόν ελέγχων)» του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Eφοδιαστική και η οποία κατέληξε σε μία τελική εισήγηση την οποία κατέθεσε προς τον Γ.Γ. Μεταφορών στις 6-4-19 και στην οποία περιλαμβάνονται σημαντικές προτάσεις προς την βελτίωση συστήματος καθοδόν ελέγχων και οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.
  Επί του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου η ΟΦΑς προτείνει τις κάτωθι αλλαγές ως προς τις τροποποιήσεις του άρθρου 1 του νόμου 3446/2006:
  Επί της συγκρότησης και της στελέχωσης των Κλιμακίων Ελέγχων (παράγραφοι 2 και 10 του άρθρου 1 του νόμου 3446/2006).
  η πρόταση της ΟΦΑΕ ως προς την τροποποίηση του Υπό Διαβούλευση άρθρου 1 του νόμου 3446/2006 είναι η εξής
  (α) Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Νόμου 3446/2006 ώστε η στελέχωση των ΜΚΕ να προβλέπει (i) Έναν (1) εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή Κ.Τ.Ε.Ο. της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, (ii) ένα (1) όργανο του Τμήματος Τροχαίας ή της υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα Τροχαίας ή ένα όργανο του Λιμενικού Σώματος, εφόσον ο έλεγχος διενεργείται σε περιοχή αρμοδιότητάς του, (iii) έναν (1) τελωνειακό υπάλληλο, ιδίως για τον έλεγχο του χρησιμοποιημένου καυσίμου, δεδομένου ότι παρατηρείται έντονα σε φορτηγά αυτοκίνητα ταξινόμησης τρίτων χωρών και ιδίως των βαλκανικών χωρών και χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ να χρησιμοποιούν πετρέλαιο αφορολόγητο, θέρμανσης, ναυτικό ή με λάδια αντί για πετρέλαιο κίνησης. Καθώς επίσης, και για τον έλεγχο των τελωνειακών εγγράφων που το συνοδεύουν, (iv) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Φυτοπαθολογική υπηρεσία) για τον αντίστοιχο έλεγχο αγροτικών και κτηνιατρικών προϊόντων για την διαπίστωση της τήρησης των κανόνων υγιεινής κατά την μεταφορά και ψύξη αυτών και την αποτροπή βλάβης της δημόσιας υγείας, (v). έναν (1) υπάλληλο Δ.Ο.Υ για τον πλήρη έλεγχο των τιμολογίων και την αντιστοίχιση τους με τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, των ΤΠΥ του αυτοκινητιστή (φορτωτική), ή του CMR, κλπ. (vι) .έναν (1) εκπρόσωπο της Επιθεώρησης Εργασίας για τον έλεγχο της νομιμότητας της σχέσης εργασίας οδηγού και εργοδότη, καθώς και (vii). πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό με van, όπως ισχύει στις χώρες της Ε.Ε.
  (β) Κατάργηση της διάταξης της υφιστάμενης παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου 3446/2006 ως προς την ειδική συγκρότηση κλιμακίων στις παραμεθόριες περιοχές υπό την αιγίδα των οικείων Δήμων.
  Επί του τρόπου επιβολής και είσπραξης των προστίμων (παράγραφος 8 – αναριθμιζόμενη παράγραφος 7 του νόμου 3446/2006)
  Η διάταξη αυτή θα πρέπει να καταργηθεί και να θεσπιστεί αφ’ ενός μεν δυνατότητα επί τόπου καταβολής του προστίμου και αφ΄ ετέρου σε διαφορετική περίπτωση η ακινητοποίηση του οχήματος, όπως δηλαδή συμβαίνει σε όλα τα λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς περαιτέρω να δίδεται δυνατότητα για περαιτέρω εξουσιοδότηση του θέματος και πρόβλεψη λιγότερων ημερών κυκλοφορίας του οχήματος, υπέχοντος η καταλογιστική του προστίμου πράξη θέση στοιχείων κυκλοφορίας.
  Επιπλέον η απαγόρευση της εξόδου από τη χώρα είναι ρύθμιση κενής περιεχομένου ειδικά ως προς τα αλλοδαπά οχήματα καθώς, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, το Ελληνικό Κράτος ως κράτος μέλος της ΕΕ έχει πολλές μη φυλασσόμενες διόδους εξόδου, από τις οποίες ένα ΦΔΧ μπορεί να εξέλθει της Ελληνικής Επικράτειας χωρίς να προηγηθεί η καταβολή του επιβληθέντος προστίμου.
  Το μέτρο της ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση παράβασης και καταλογισμού διοικητικού προστίμου θα μπορούσε να έχει αποτελέσματα υπό τρείς προϋποθέσεις (α) ειδικό εξοπλισμό των ΜΚΕ και στελέχωσή τους με υπάλληλο Δ.Ο.Υ που θα έχει αρμοδιότητα επί τόπου είσπραξης του προστίμου, (β) με εξορθολογισμό των ποσών των προστίμων και (γ) με διαμόρφωση / καθορισμό ειδικών χώρων στους οποίους τα ΦΔΧ θα μπορούν να μεταφέρονται μέχρι την πληρωμή των προστίμων. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί έιτε με την υπό τροποποίηση διάταξη είτε με κατ΄ εξουσιοδότηση ΚΥΑ, η δυνατότητα μεταφόρτωσης των προϊόντων σε περίπτωση μεταφορών ευαλλοίωτων αγαθών.
  Η επί τόπου καταβολή των επιβληθέντων διοικητικών προστίμων θα πρέπει να ρυθμιστεί ως υποχρεωτική για τα αλλοδαπά οχήματα, όπως συμβαίνει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και δυνητικά για τα ελληνικά οχήματα (λόγω της δυνατότητας του Δημοσίου να βεβαιώσει και να εισπράξει μέσω των διαδικασιών διοικητικής εκτέλεσης τα ποσά αυτά και μεταγενέστερα) χωρίς σε κάθε περίπτωση να θίγεται το δικαίωμα όλων των παραβατών να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια.
  Γ. Ποιες αλλαγές προτείνει η ΟΦΑΕ επί του άρθρου 4Α του νόμου 3446/2006
  (βλ. κατωτέρω προτάσεις ΟΦΑΕ Δ2)
  Δ. Ποιες άλλες αλλαγές προτείνει η ΟΦΑΕ επί άλλων άρθρων που δεν έχουν τεθεί Υπό Διαβούλευση
  Δ1. Επί του άρθρου 2 του νόμου 3446/2006
  Λόγω της κατάργησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και του ΣΔΟΕ, Θα πρέπει να τροποποιηθεί η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και να δοθεί σχετική αρμοδιότητα στην ΑΑΔΕ καθώς και η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου. Επίσης θα πρέπει να καταργηθεί η περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου που δίνει σχετική αρμοδιότητα στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Δήμων Παραμεθόριων Περιοχών.

  Δ2. Επί του άρθρου 4Β του νόμου 3446/2006
  Το άρθρο 4β προβλέπει την έκδοση μίας σειράς ΚΥΑ που θα προβλέπουν τη συγκεκριμενοποίηση των παραβάσεων που θα υπάγονται στις τέσσερις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Α. Επισημαίνεται ότι από το 2008 έως και σήμερα αυτές οι ΚΥΑ δεν έχουν εκδοθεί με αποτέλεσμα, με βάση τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 3 του οικείου άρθρου να εφαρμόζονται το πριν από την τροποποίηση αρχικό άρθρο 4 του νόμου αυτού, το οποίο περιλαμβάνει παρωχημένες διατάξεις που παραπέμπουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε κατηργημένες διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαικής Έννομης τάξης. Για το λόγο αυτό καθίσταται επιβεβλημένη στο πλαίσιο της οικείας Διαβούλευσης και ταυτόχρονα με την τροποποίηση των οικείων διατάξεων να τεθούν υπό διαβούλευση και οι σχετικές ΚΥΑ του άρθρου 4Β ώστε να ολοκληρωθεί έστω και μετά την πάροδο 14 ετών το κανονιστικό πλαίσιο των παραβάσεων αυτών και να είναι σαφείς και κατανοητές (όχι μόνο από τον κλάδο των οδηγών και αυτοκινητιστών αλλά πρωτίστως από τα μέλη των ελεγκτικών μηχανισμών ) ποια είναι τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις μίας παράβασης που επιφέρει διοικητικές κυρώσεις.
  Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να δοθούν σαφείς οδηγίες ως προς την συνυπευθυνότητα του υπεύθυνου φόρτωσης και την επιβολή διοικητικού προστίμου σε αυτόν καθώς στις περιπτώσεις διεθνών μεταφορών κάτι τέτοιο μπορεί εύκολα να αποτελέσει πρόβλημα στην διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών και στην καταβολή του προστίμου από τον υπεύθυνο φόρτωσης, καθώς σε περιπτώσεις φορτίων groupage όπου εμπλέκονται πολλοί διαφορετικοί υπεύθυνοι φόρτωσης, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε αλλοδαπές χώρες κι επομένως τόσο η επιβολή όσο και η καταβολή του προστίμου καθίσταται δύσκολη ως αδύνατη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ζημιωμένος καθισταται ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος προκειμένου να αποδεσμεύσει το όχημά του και τα νομιμοποιητικά του έγγραφα θα επωμίζεται το κόστος του προστίμου και για λογαριασμό του υπεύθυνου φόρτωσης πέρα από το ποσό που αναλογεί στον ίδιο. Αυτές οι δυσκολίες θα πρέπει να προληφθούν από τις διατάξεις του ν.3446/06 όπως αυτός θα τροποποιηθεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

 • 19 Δεκεμβρίου 2019, 21:26 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΜΠΑΛΕΡΗΣ

  -Στην παράγραφο 4, υποπαράγραφος 3, μετά τη φράση «…για τη διαπίστωση της παράβασης», προτείνω να προστεθεί η φράση «ενώ το συνεργείο παραδίδει σχετική τεχνική έκθεση στους ελεγκτές με τις διαπιστώσεις του καθώς και τις ενέργειες που προέβη».
  Με την προσθήκη αυτή, τόσο οι ελεγκτικές αρχές, όσο και ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα μπορούν να γνωρίζουν για τα ευρήματα του ελέγχου, το είδος και τον τρόπο της επέμβασης στη συσκευή του ταχογράφου, αλλά και τις ενέργειες στις οποίες προέβη το συνεργείο για την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας της συσκευής.
  -Επίσης, οι 5 ημέρες ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υποπαράγραφος 9, είναι πολύ λίγες για να καλύψουν το τεράστιο οδικό δίκτυο της χώρας μας. Αντί αυτού, θα μπορούσαν να συσταθούν μόνιμα ΜΚΕ κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα ειδικών ομάδων ελέγχου, τα οποία θα απαρτίζονται από πιστοποιημένους ελεγκτές σύμφωνα με την παράγραφο 3, υποπαράγραφος 5 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε νομού, όπου και θα δραστηριοποιούνται εντός του κανονικού ωραρίου τους, ενώ η επιπλέον αποζημίωση να δίδεται μόνο σε περιπτώσεις υπερωριακής απασχόλησής τους, λ.χ. Σαββατοκύριακα, αργίες, νυχτερινοί έλεγχοι.

 • 18 Δεκεμβρίου 2019, 08:26 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • Η σύσταση ειδικού σώματος ελεγκτών (με τους φορείς, που συμμετέχουν στο άρθρο 2 του νόμου 3446/06 και με κοινή εκπαίδευση) ενταγμένο στη κάθε Περιφέρεια, που θα συντονίζεται από την Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας του υπουργείου. (Παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208Α΄) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».)Στην Γαλλία οι οδικοί έλεγχοι γίνονται από ένα Σώμα 500 περίπου ελεγκτών (Contrôleurs des transports terrestres), στην Γερμανία από το BAG – Federal office for Goods Transport, στην Ολλανδία από την Inspectorate for Transport and the Environment (ILT), στην Πολωνία από την General Road Transport Inspectorate (Główny Inspektorat Transportu Drogowego) (την Μ. Βρετανία από την (VOSA – executive agency of the Department for Transport).
  • Η συγκέντρωση, μελέτη, παρακολούθηση, έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών και η αξιολόγησή τους σχετικά με τους οδικούς ελέγχους και η συνεχής ανατροφοδότησή του.
  • Η εφαρμογή συστήματος άμεσης είσπραξης του προστίμου, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική (POS και e-παραβολο).
  • Η δημιουργία ενιαίου πίνακα ελεγκτών σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι Περιφερειακής Ενότητας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης ελεγκτών από νομό σε νομό (της ίδιας Περιφέρειας), προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο έλλειψης ελέγχων σε κάποιες Περιφερειακές Ενότητες (λόγω έλλειψης προσωπικού ή το κώλυμα της εντοπιότητας)
  • Δεν θεσπίστηκαν ποτέ τα μέτρα συμβολής στην εντατικοποίηση των ελέγχων (αύξηση της αποζημίωσης των ΜΚΕ, εργασία τα Σαββατοκύριακα και τις Κυριακές), όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου (άρθρο 1).
  • Οι έλεγχοι για υπερφόρτωση των φορτηγών οχημάτων είναι τεχνικά αδύνατοι λόγω έλλειψης τεχνικού εξοπλισμού
  • Δεν έχουν πραγματοποιηθεί τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στο πλαίσιο προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Trace Project), που στόχο έχουν την ομοιόμορφη εφαρµογή του Κανονισµού 561/2006 από τα όργανα ελέγχου σε όλη την ΕΕ
  • Δεν υπάρχει ο τεχνικός εξοπλισμός, που να διευκολύνει τους ελεγκτές προκειμένου να λαμβάνουν στοιχεία (οχημάτων, οδηγών-εργαζομένων) σε πραγματικό χρόνο από τις υπηρεσίες τους ή από άλλες υπηρεσίες( Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 484/2002 και της οδηγίας 2003/59/ΕΚ τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στους επιθεωρητές, που εκτελούν καθήκοντα επιβολής το ακόλουθο τυποποιημένο υλικό: φορητός υπολογιστής με λογισμικό ικανό να ανακτά δεδομένα από τη μονάδα οχήματος και την κάρτα οδηγού του ψηφιακού ταχογράφου και να αναλύει δεδομένα ή να διαβιβάζει ευρήματα προς κεντρική βάση δεδομένων για ανάλυση. Το υλικό αυτό πρέπει να είναι διαλειτουργικό μεταξύ αρμόδιων αρχών επιβολής των κρατών μελών και υλικό για τον έλεγχο των παλαιών φύλλων ταχογράφου.)
  • Η θέσπιση ενός συνεκτικού συστήματος για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, που να καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα ήδη υπάρχοντα σχέδια στον τομέα των οδικών ελέγχων.

 • 16 Δεκεμβρίου 2019, 17:27 | Maria

  Επιτέλους, τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου θα βγουν στους δρόμους. Με ποιο ευέλικτη σύνθεση διότι το τέταρτο άτομο (που προέρχονταν από άλλη Διεύθυνση της Περιφέρειας) ουσιαστικά δεν είχε καμία αρμοδιότητα και γνώση. Επιπλέον, ξεκάθαρα, τα ΜΚΕ θα εργάζονται όλες τις ώρες και ημέρες.
  Οι κυρώσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην οικονομική κατάσταση των περισσότερων επαγγελματιών, διότι πρέπει να δρουν ανασταλτικά και όχι να εξαθλιώνουν τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Δεν θα ξεχάσω, κατά την προηγούμενη εφαρμογή του νόμου, ότι τις περισσότερες φορές το χρηματικό πρόστιμο ήταν μεγαλύτερο από την αξία του οχήματος.
  Επίσης πρέπει να επιμορφωθούν τα μέλη των ΜΚΕ με σεμινάρια για όσα ισχύουν.
  …όλα όμως θα εξαρτηθούν από την έγκαιρη έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που θα ακολουθήσουν.

 • Οι διαπιστώσεις κατά την ημερίδας 23/10/2019 στην Αλεξανδρούπολη «Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR» που διοργανώθηκε απο την Περιφερειακή Ενότητα – Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ), ανάδειξαν ότι η συμμετοχή ΣΑΜΕΕ μέλος του ΠΣΣΑΜΕΕ στα Μικτά Κλιμάκια θα υποστήριζε καταλυτικά το έργο τους στις περιπτώσεις ελέγχων οχημάτων μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων και Αποβλήτων.
  Επίσης ενημερωτικά ΣΑΜΕΕ μέλη του ΠΣΣΑΜΕΕ είναι πιστοποιημένοι για τους ελέγχους και μεταφορές της κλάσης 7 «Ραδιενεργά» από την ΕΕΑΕ και μπορούν να υποστηρίξουν αυτοτελώς ή σε συνεργασία με το προσωπικό της ΕΕΑΕ στους σχετικούς ελέγχους εξειδικευμένων φορτίων.

  στην παρ. 2 η τελευταία υποπαράγραφος προτείνεται να αναδιατυπωθεί όπως παρακάτω:

  « …. Σε περίπτωση μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων – Αποβλήτων ή Ραδιενεργών υλικών, είτε αυτή είναι δηλωμένη είτε όχι, στο ΜΚΕ δύναται να συμμετέχει, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον επικεφαλής του ΜΚΕ, και ένα μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ) ή προσωπικού της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις συμμετοχής του μέλους του ΠΣΑΜΕΕ και του προσωπικού της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) που συμμετέχει στο ΜΚΕ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. …»

  Ο Πρόεδρος ΠΣΣΑΜΕΕ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ
  Πτυχιούχος Μηχανικός Οχημάτων (ΤΕ)
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

  Ηλεκτρονική διεύθυνση:Chairman@pssamee.gr
  Τηλέφωνο: 28310-26740
  Κινητό: 6976615346