Άρθρο 04 – Χρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων

Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄204). Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

  • 19 Δεκεμβρίου 2019, 14:18 | ΣΕΕΝ

    Πρέπει να απαγορευτεί ρητά η χρήση των Ακτοπλοϊκών λιμενικών τελών επιβατών και οχημάτων για την χρηματοδότηση των επενδύσεων των υδατοδρομίων.