Άρθρο 09 – Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για την έκδοση αδειών

Α. Εξέταση τεχνικού φακέλου
1. Με την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας υδατοδρομίου (άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας),το Τ.Ε.Μ. εξετάζει την πληρότητα του τεχνικού φακέλου και ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τ.Ε.Μ. τα δικαιολογητικά που υπεδείχθησαν. Εφόσον ο τεχνικός φάκελος είναι πλήρης, ο ενδιαφερόμενος τον διαβιβάζει, με κοινοποίηση στο Τ.Ε.Μ., στις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.), προκειμένου να εξετάσει σε συνεννόηση με τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων αν η χορήγηση της άδειας επηρεάζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλες παραμέτρους της εθνικής άμυνας. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται στις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
β) στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστοντην καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλειας και αστυνόμευσης, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια, το Πρόγραμμα Ασφαλείας και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης του υδατοδρομίου. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.
γ) στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον ζητήματα παραχώρησης της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων, καθορισμού των λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων ή δραστηριοτήτων με τη λειτουργία του λιμένα, τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια, και θέματα συμβατότητας του Προγράμματος Ασφαλείας του υδατοδρομίου σε σχέση με τα εγκεκριμένα Γενικά Προγραμματικά Σχέδια (master plan) και τους κανονισμούς ασφαλείας του λιμένα. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.
δ) στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αερολιμένων, Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες και Κανονιστικής Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α. προκειμένου κατ’ ελάχιστον να ορίσουν, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις απαιτήσεις (Πρότυπα και Συνιστώμενες Πρακτικές) του Παραρτήματος 14 του ICAO, Τόμος Ι, ώστε να ανταποκρίνονται σε υδατοδρόμια, τα φυσικά χαρακτηριστικά του διαδρόμου, να χωροθετήσουν το διάδρομο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων, να καθορίσουν τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, να διαπιστώσουν ή να ορίσουν τις ελεγχόμενες περιοχές και τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας από έκνομες ενέργειες, να εξετάσουν τη δυνατότητα διαχείρισης της κυκλοφορίας των αεροσκαφών στην αιτούμενη περιοχή δημιουργίας υδατοδρομίου, να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης των πτήσεων, καθώς και να εξετάσουν τα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου που έχουν υποβληθεί. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.
ε) στις αρμόδιες για θέματα προστασίας του πολίτη υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για να εξετάσουν κατ΄ελάχιστον:
αα) την καταλληλότητα της περιοχής από πλευράς τάξης και ασφάλειας,
ββ) θέματα που άπτονται της Συνθήκης του Σένγκεν (Schengen). Ειδικότερα αρμόδια για θέματα διαβατηριακού ελέγχου είναι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων και αρμόδια για θέματα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν είναι η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας,
γγ) τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια, το Πρόγραμμα Ασφαλείας (Security Program) και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan).
δδ) Ειδικότερα, και μόνο για τη χορήγηση άδειας υδατοδρομίου σε λίμνη, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξετάζουν την καταλληλότητα της λιμναίας περιοχής από πλευράς ασφάλειας ναυσιπλοΐας, όσο αφορά στην περιοχή ελιγμών και κίνησης υδατοδρομίου, σε σχέση με την περιοχή ελλιμενισμού των αεροσκαφών και με άλλες δραστηριότητες της λίμνης.
Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.
στ) στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες κατά το στάδιο χωροθέτησης ή τροποποίησης χωροθέτησης σύμφωνα με τον Ν. 2160/1993 (Α΄ 118) όπως ισχύει, ή στην ΕΥΠΑΤΕ όταν πρόκειται για Π.Ο.Τ.Α. και σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.
ζ) στις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και των υδάτων της λίμνης, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου σε λίμνες, για να εξετάσουν ζητήματα παραχώρησης και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων με άλλες δραστηριότητες της λίμνης. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.
2. α) Οι Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του τεχνικού φακέλου, αποστέλλουν στον ενδιαφερόμενο, γνώμη επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, με κοινοποίηση στο Τ.Ε.Μ. και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1. Σε περίπτωση απαίτησης τροποποιήσεων, ο ενδιαφερόμενος, προβαίνει στις υποδεικνυόμενες τροποποιήσεις και υποβάλλει εκ νέου τα διορθωμένα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου σε όλες τις Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1, με κοινοποίηση στο Τ.Ε.Μ. Οι Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 οφείλουν να επανεξετάσουν τον τεχνικό φάκελο εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του και να ενημερώσουν τον ενδιαφερόμενο, με κοινοποίηση στο Τ.Ε.Μ. και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1.
β) Η διαδικασία εξέτασης του τεχνικού φακέλου ολοκληρώνεται από τις Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 με τη διατύπωση γνώμης αποδοχής ή απόρριψης επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου και την προέγκριση ή έγκριση των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου, όπου αυτό απαιτείται. Η εκπρόθεσμη διατύπωση γνώμης επί δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου ισοδυναμεί με αποδοχή αυτών.
3. α) Εφόσον το υδατοδρόμιο διαθέτει Α.Ε.Π.Ο. και έχει διαπιστωθεί η πληρότητα του τεχνικού φακέλου, ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει, με κοινοποίηση στο Τ.Ε.Μ., αντίγραφο του τεχνικού φακέλου στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προκειμένου να ελέγξει, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, τη συμβατότητα των προβλέψεων της σχετικής Α.Ε.Π.Ο. με το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου βάσει της θέσης, των υποδομών και των χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο και το Τ.Ε.Μ.
β) Για υδατοδρόμιο σε λιμένα ο οποίος διαθέτει Α.Ε.Π.Ο. μη περιλαμβάνουσα το υδατοδρόμιο, ο ενδιαφερόμενος, μέσω του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα, υποβάλλει αίτηση για τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του λιμένα, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτήν οι όροι, οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του υδατοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4014/2011, όπως κάθε φορά ισχύει. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο και το Τ.Ε.Μ.
γ) Αν το υδατοδρόμιο δεν εμπίπτει στις ως άνω (α) και (β) περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να μεριμνήσει για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄2471), όπως εκάστοτε ισχύει.
δ) Σε περίπτωση που το προς αδειοδότηση υδατοδρόμιο ανήκει στα έργα της κατηγορίας Β, απαιτείται υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), οι οποίες και ενσωματώνονται στην άδεια λειτουργίας του. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των συναρμόδιων υπουργών καθορίζονται οι προβλεπόμενες Π.Π.Δ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους. Μέχρι την έκδοση απόφασης για τις Π.Π.Δ. ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
ε) Σε κάθε περίπτωση και με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου οφείλει να είναι συμβατή με τον τεχνικό φάκελο του υδατοδρομίου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Α.2 του παρόντος.

Β. Αποδοχή ή απόρριψη τεχνικού φακέλου για έκδοση άδειας ίδρυσης

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.2(β) και υπό την προϋπόθεση διατύπωσης γνώμης αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, προέγκρισης του Εγχειριδίου Υδατοδρομίου και πλήρωσης των διατάξεων της παραγράφου Α.4 του άρθρου 8, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται την έκδοση της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6.
Σε αντίθετη περίπτωση το Τ.Ε.Μ. απορρίπτει τη σχετική αίτηση, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, τις υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 και την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

Γ. Αποδοχή ή απόρριψη τεχνικού φακέλου για έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας.
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.2(β) και υπό την προϋπόθεση διατύπωσης γνώμης αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, έγκρισης των τευχών οδηγιών του υδατοδρομίου και πλήρωσης των διατάξεων της παραγράφου Β.6 ή Γ.4 του άρθρου 8, το Τ.Ε.Μ. χορηγεί βεβαίωση αποδοχής του τεχνικού φακέλου.
Σε αντίθετη περίπτωση το Τ.Ε.Μ. απορρίπτει αιτιολογημένα τη σχετική αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, τις υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 και την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
2. α) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου για άδεια ίδρυσης & λειτουργίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να μεριμνήσει για την κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου και την προσθήκη του απαιτούμενου εξοπλισμού του άρθρου 13 ώστε το υδατοδρόμιο να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, ενημερώνοντας εγγράφως το Τ.Ε.Μ. για τα ανωτέρω. Το Τ.Ε.Μ. ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.
β) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου για άδεια λειτουργίας, κι εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων και έχει προστεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός του υδατοδρομίου ώστε το υδατοδρόμιο να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως το Τ.Ε.Μ. για τα ανωτέρω. Το Τ.Ε.Μ. ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.
3.α) Η Επιτροπή Υδατοδρομίων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της επιθεώρησης, αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ.
Εφόσον από το πόρισμα προκύπτει ότι:
αα) το υδατοδρόμιο είναι έτοιμο προς λειτουργία, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται την έκδοση της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων,
ββ) το υδατοδρόμιο χρήζει διορθωτικών παρεμβάσεων και απαίτηση νέας επιθεώρησης, το Τ.Ε.Μ. ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων. Ο ενδιαφερόμενος, μετά την ολοκλήρωση των διορθωτικών παρεμβάσεων επί των ευρημάτων του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων, υποβάλει αίτημα στο Τ.Ε.Μ. για διενέργεια νέας επιθεώρησης. Το Τ.Ε.Μ. ενημερώνει την Επιτροπή Υδατοδρομίων, η οποία προβαίνει σε νέα επιθεώρηση εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών και αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της επιθεώρησης
Κατά την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται παράβολο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα».
Με την υποβολή του αιτήματος, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 13:52 | Σμυρλής Κωνσταντίνος

  Η επίτευξη των χρονοδιαγραμμάτων απαιτεί και προσωπικό το οποίο να έχει και κάποια εμπειρία επί του τρόπου λειτουργίας των υδροπλάνων. Με νομοθετική ρύθμιση θα μπορούσαν όπως προαναφέρθηκε, να μεταταχθούν ένας μικρός αριθμός στελεχών της πολεμικής αεροπορίας, τα οποία να έχουν εμπειρία επί των υδροπλάνων.

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 13:51 | ΕΙΡΗΝΗ

  Θα πρέπει να γνωρίζετε πως στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας υπάρχει τρομερό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού, καθώς εδώ και χρόνια δεν έχουν γίνει προσλήψεις προσωπικού και μεγάλο μέρος των εργαζόμενων συνταξιοδοτείται. Η πρόταση είναι η νομοθετική πρόβλεψη για την δυνατότητα μετάταξης συγκεκριμένου αριθμού στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας με εμπειρία σε υδροπλάνα. Έτσι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και θα ενισχυθεί η Υπηρεσία με υπαλλήλους με τεράστια εμπειρία στην λειτουργία των υδροπλάνων.

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 12:12 | Georgia Ellina

  Λαμβάνοντας υπόψιν τόσο την έλλειψη προσωπικού στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λόγω συνταξιοδοτήσεων και μακράς περιόδου μη προσλήψεων λόγω μνημονίων, καθώς επίσης και την μη ύπαρξη εμπειρίας του προσωπικού που θα κληθεί να γνωμοδοτεί ή να προβαίνει σε οποιουδήποτε είδους αδειοδοτήσεις, με γνώμονα την διευκόλυνση της επίτευξης του στόχου, που δεν είναι άλλος από την ταχύτητα αδειοδοτήσεων, προτείνεται η μετάταξη μικρού αριθμού στελεχών της Πολεμικής αεροπορίας , με υποχρεωτική εμπειρία σε υδροπλάνα. Είναι μια λύση που δεν αυξάνει το λειτουργικό κόστος του δημοσίου, καθώς απλά θα αλλάξει ο φορέας μισθοδοσίας. Παράλληλα, αποτελεί σχεδόν μονόδρομο, καθώς δεν υφίσταται στην χώρα μας επιχειρησιακή εμπειρία σε υδροπλάνα από ιδιωτική εταιρία, ιδίως με μακρά παράδοση και κουλτούρα άνω των πενήντα ετών όπως αυτή της Πολεμικής Αεροπορίας.

 • 26 Δεκεμβρίου 2019, 17:30 | Κ. Παπακωνσταντίνου

  το Πρόγραμμα Ασφαλείας (Security Program) που εξετάζεται βάσει του εδαφίου (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 θα πρέπει να περιέχει και να ταυτίζεται με τις απαιτήσεις (Πρότυπα και Συνιστώμενες Πρακτικές) του Παραρτήματος 17 του ICAO, και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού και εθνικού Κανονιστικού πλαισίου όπως εκάστοτε ισχύει. Οι ίδιες απαιτήσεις θα πρέπει να περιέχονται και να εφαρμόζονται και με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan) σε περίπτωση υδατοδρομίου σε λίμνη.

 • 23 Δεκεμβρίου 2019, 15:16 | Ευθύμιος Γρηγορίου

  Στο άρθρο 9 του σχεδίου νόμου αναφέρονται οι αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες που ορίζονται να ελέγχουν τον Τεχνικό Φάκελο Υδατοδρομίου, ανά τομέα ευθύνης τους.
  Ο ΣΕΕΝ αναφερόμενος στην παρ. Α1.γ, του άρθρου 9, ζητάει να γνωμοδοτεί η Ένωση Πλοιάρχων σε ότι αφορά στην ενδεχόμενη παρακώλυση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Όμως ο νόμος για τα θέματα της παρ. Α1.γ ορίζει ως αρμόδιες Υπηρεσίες αυτές της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Προφανώς οι συγκεκριμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας έχουν τις γνώσεις και την επάρκεια να γνωμοδοτήσουν επί των θεμάτων που εμπίπτουν στους τομείς ευθύνης τους.

 • 19 Δεκεμβρίου 2019, 14:09 | ΣΕΕΝ

  Παρ. Α 1.γ)
  Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας των ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιών θεωρούμε απαραίτητη τη γνωμοδότηση της Ένωσης Πλοιάρχων σε ότι αφορά στην ενδεχόμενη παρακώλυση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.