Άρθρο 20 – Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδρομίου

1. Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αναφορικά με την εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο υποχρεούται να έχει κατάλληλη εκπαίδευση για να μπορεί να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και στα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου. Η εκπαίδευση για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και για το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο παρέχεται είτε από διεθνείς οργανισμούς (ICAO, IATA, κλπ.), είτε από φορείς που είναι αναγνωρισμένοι από Διεθνείς Οργανισμούς, είτε από την Υ.Π.Α, είτε από πιστοποιημένο από την Υ.Π.Α προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, είτε από αντίστοιχες Εθνικές Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας Κρατών –Μελών της Ε.Ε. Η εκπαίδευση δύναται να παρέχεται και σε αεροδρόμια /υδατοδρόμια εκτός Αθήνας, με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α.

Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α., που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Υ.Π.Α., καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, τη διαδικασία, τον τύπο πιστοποίησης της υποχρεωτικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και για το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο, καθώς και κάθε αναγκαία με την παρεχόμενη εκπαίδευση λεπτομέρεια. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο, προ της ανάληψης των καθηκόντων του, πρέπει να έχει παρακολουθήσει και τις προβλεπόμενες εκπαιδεύσεις στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ 1485/Β/17-06-2011), καθώς και στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας από έκνομες ενέργειες (απόφαση ΥΠΑ/Δ15/Α/39382/3235 ΦΕΚ 3298/Β/24-11-2013), όπως εκάστοτε τροποποιούνται και τα οποία ρυθμίζουν κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 • 26 Δεκεμβρίου 2019, 17:40 | Κ. Παπακωνσταντίνου

  Στο άρθρο 20 να γίνει αναφορά στην παρουσία της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στα υδατοδρόμια

 • 23 Δεκεμβρίου 2019, 15:11 | Ευθύμιος Γρηγορίου

  Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου με την παρούσα διατύπωση.

  Τίποτε από τα αναφερόμενα την παράγραφο 1 του άρθρου 20 δεν υφίσταται.
  1) Δεν παρέχονται πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με τη λειτουργία Υδατοδρομίων, ούτε από διεθνείς οργανισμούς (ICAO, IATA, κλπ.), ούτε από φορείς που είναι αναγνωρισμένοι από Διεθνείς Οργανισμούς, ή από την Υ.Π.Α. ούτε κι από πιστοποιημένο από την Υ.Π.Α προσωπικό άλλου φορέα.
  2) Δεν υπάρχει στη ΣΠΟΑ της ΥΠΑ ούτε σχολείο, ούτε συγκεκριμένα διδακτικά εκπαιδευτικά αντικείμενα / μαθήματα, ούτε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό προσωπικό για εκπαίδευση σε θέματα λειτουργίας Υδατοδρομίων, γιατί δεν υπάρχει ούτε ανάλογη εμπειρία ή γνώση από το προσωπικό της.

  Είναι άξιο λόγου πάντως να αναρωτηθεί ο αναγνώστης, αφού εκπαιδευτική διαδικασία (μέσω ΥΠΑ), για τα αεροδρόμια δεν υπάρχει, γιατί να υπάρχει ground school για το προσωπικό των Υδατοδρομίων;

  Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου να αφορά στα στελέχη των ΙΕΠΥΑ κι όχι σε όλους όσους απασχολούνται στα Υδατοδρόμια.

 • 21 Δεκεμβρίου 2019, 10:38 | Γιάννης Μπρας -ΠΝΑΙ

  Στο άρθρο αναφέρεται »Η εκπαίδευση για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και για το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο παρέχεται είτε από διεθνείς οργανισμούς (ICAO, IATA, κλπ.), είτε από φορείς που είναι αναγνωρισμένοι από Διεθνείς Οργανισμούς, είτε από την Υ.Π.Α, είτε από πιστοποιημένο από την Υ.Π.Α προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, είτε από αντίστοιχες Εθνικές Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας Κρατών –Μελών της Ε.Ε. Η εκπαίδευση δύναται να παρέχεται και σε αεροδρόμια /υδατοδρόμια εκτός Αθήνας, με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α».

  Η εκπαίδευση προσωπικού πρέπει να ανοίξει και να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους νησιώτες που θα θελήσουν να εκπαιδευτούν να μπορούν ακριβώς όπως γίνεται και στα λιμάνια με την σχετική εκπαίδευση για την εφαρμογή του ISPS.

  Πρόταση Άρθρου:Η εκπαίδευση για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και για το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο παρέχεται είτε από διεθνείς οργανισμούς (ICAO, IATA, κλπ.), είτε από φορείς που είναι αναγνωρισμένοι από Διεθνείς Οργανισμούς, είτε από την Υ.Π.Α, είτε από πιστοποιημένο από την Υ.Π.Α προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, είτε από ιδιωτικούς φορείς πιστοποιημένους από την ΥΠΑ, είτε από αντίστοιχες Εθνικές Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας Κρατών –Μελών της Ε.Ε. Η εκπαίδευση δύναται να παρέχεται και σε αεροδρόμια /υδατοδρόμια εκτός Αθήνας, με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α».

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και προσθήκες:
  1. Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αναφορικά με την εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο υποχρεούται να έχει κατάλληλη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης σε αυτή εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία, για να μπορεί να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και στα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου. Η εκπαίδευση για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και για το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο παρέχεται είτε από διεθνείς οργανισμούς (ICAO, IATA, κλπ.), είτε από φορείς που είναι αναγνωρισμένοι από Διεθνείς Οργανισμούς, είτε από την Υ.Π.Α, είτε από πιστοποιημένο από την Υ.Π.Α προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, είτε από αντίστοιχες Εθνικές Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας Κρατών –Μελών της Ε.Ε. Η εκπαίδευση δύναται να παρέχεται και σε αεροδρόμια /υδατοδρόμια εκτός Αθήνας, με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α.
  […]