Άρθρο 16 – Απαγορεύσεις – περιορισμοί

Στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου απαγορεύεται χωρίς την άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής σε θαλάσσια περιοχή ή της αρμόδιας αρχής σε λίμνη ή του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, όπως αυτός νοείται από τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (Α΄ 118), ή του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου 29 του Ν. 2545/1997 (Α΄ 254) ή του φορέα εκμετάλλευσης σύνθετου τουριστικού καταλύματος της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ. 177/1.2.2012 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 319), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. 9347/15.4.2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Β’ 1013):
α) η ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής δραστηριότητας,
β) η αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών μέσων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
γ) η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
δ) η κολύμβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα,
ε) η ίδρυση ιχθυοκαλλιεργειών και η επεξεργασία ιχθύων σε ακτίνα οκτώ (8) χιλιομέτρων από το υδατοδρόμιο, χωρίς έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης της Υ.Π.Α.,
στ) η προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση χωρίς προηγούμενη έγκριση από την οικεία λιμενική αρχή, ή άλλη αρμόδια αρχή.
ζ) η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, όπως φωτιστικά ή οπτικά σήματα, παρεμβολές ή παρεμβάσεις στις ραδιοσυχνότητες και επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται μεταξύ του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των αεροσκαφών, τηλεκατεύθυνση μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή άλλων πτητικών μηχανών και αντικειμένων ή μη επανδρωμένων πλωτών σκαφών και αντικειμένων, της αποθαλάσσωσης, προσθαλάσσωσης και εν γένει της κίνησης και κυκλοφορίας των αεροσκαφών, καθώς και της ομαλής λειτουργίας του υδατοδρομίου.