Άρθρο 23 – Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.93/1974 (Α΄ 293), που έχει τεθεί σε ισχύ με το π.δ.94/1977 (Α΄ 30).
2. Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 55/1998 (Α΄ 58).
3. Σε περίπτωση παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή των όρων της περιβαλλοντικής άδειας του υδατοδρομίου (Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ.), κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/1960 (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3010/2002 (Α’ 91), Ν.4014/2011 (Α’ 209) και Ν.4042/2012 (Α’ 2012) και ισχύει.
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των διατάξεων του παρόντος νόμου, στις περιοχές αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και οι οποίες δεν αφορούν στα θέματα αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή αυτών που τιμωρούνται με ειδικές διατάξεις, στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.δ.187/81 (Α’261), όπως ισχύει».