Άρθρο 48 – Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και του αρμόδιου για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης Υπουργού μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης και το έντυπο αυτής, να αναπροσαρμόζεται η διάρκεια ισχύος της, να εξειδικεύεται το κυρωτικό πλαίσιο για παραβάσεις σχετικές με την προσωρινή άδεια οδήγησης, και να καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και οι διαδικασίες ελέγχου.