Άρθρο 17 – Ασφάλιση

1. Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται πριν από την έναρξη του πτητικού του έργου και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του υδατοδρομίου:
α) να καλύπτει με ασφάλιση αναγνωρισμένου φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους κινδύνους από έκνομες ενέργειες, αντίστοιχη με την υποχρέωση των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) της παρ. 12.2.3.4 του ισχύοντος Ε.Κ.Α.Π.Α., και
β) να καλύπτει με ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισμένου φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των προστηθέντων του για βλάβες ή ζημίες σε τρίτους από τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Αν ο φορέας λειτουργίας διαχειρίζεται περισσότερα από ένα υδατοδρόμια, μπορεί να εκδώσει ένα συνολικό ασφαλιστήριο που να συμπεριλαμβάνει όλα τα υδατοδρόμια που παρουσιάζουν πτητικό έργο και να το τροποποιεί, σε περίπτωση εισαγωγής νέου ή διαγραφής κάποιου από τα ήδη υπάρχοντα.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2912/2001 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος συνδεόμενου με τη χρησιμοποίηση αεροσκάφους ύδατος εντός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην ομάδα διερεύνησης μπορεί να μετέχει και στέλεχος της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.) που έχει συσταθεί με το ν. 4033/2011 (Α΄ 264), το οποίο ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».