Άρθρο 49 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Η ανάπτυξη ή αναβάθμιση και λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου πραγματοποιείται ως ακολούθως:
α. Για τους δικαιούχους των υποπεριπτ. αα’ και ββ’ της περιπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 45 η υλοποίηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Για τους δικαιούχους των υποπεριπτ. αα’ έως και στστ’ της περιπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 45 η υλοποίηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Για την ολοκλήρωση κάθε σταδίου υλοποίησης σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος και την έναρξη της δυνατότητας χορήγησης προσωρινής άδειας οδήγησης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας στους δικαιούχους του παρόντος Κεφαλαίου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για θέματα οδικής ασφάλειας Υπουργού, εντός των προθεσμιών που ορίζονται με την παρ. 1.
3. Έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της προηγούμενης παραγράφου, το έντυπο της προσωρινής άδειας εκτυπώνεται από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο ως ακολούθως:
α. Σε περίπτωση αρχικής χορήγησης ή επέκτασης άδειας σε άλλη κατηγορία, εκτυπώνεται ταυτόχρονα με το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.). Κατά τον προγραμματισμό για δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς παραδίδεται στον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό, ο οποίος το φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τη δοκιμασία και το παραδίδει στην επιτροπή εξέτασης πριν την έναρξη αυτής. Μετά το πέρας επιτυχούς δοκιμασίας, υπογράφεται από τη διενεργήσασα τη δοκιμασία επιτροπή και χορηγείται στον επιτυχόντα υποψήφιο οδηγό ή οδηγό.
β. Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας οδήγησης ή έκδοσης αντιγράφου ελληνικής άδειας λόγω απώλειας/κλοπής ή προσθήκης Κωδικού 96 στην κατηγορία Β ή άρσης του κωδικού 114 ή μεταβολής στοιχείων ελληνικής άδειας ή περιορισμού κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης, μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα του φακέλου.
4. Το έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης χορηγείται άπαξ και δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας. Σε περίπτωση απώλειας, ο ενδιαφερόμενος τη δηλώνει υποχρεωτικά εντός τριών (3) ημερών στην οικεία Αστυνομική Αρχή καθώς και στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που το έχει εκδώσει. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης παραδίδεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών κατά την παραλαβή του εντύπου της άδειας οδήγησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012.
5. Με εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών καθορίζονται οι προδιαγραφές του εντύπου της προσωρινής άδειας οδήγησης και τα αναγραφόμενα σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων τυχόντων περιορισμών. Με την ίδια εγκύκλιο δύναται να παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
6. Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα οδικής ασφάλειας Υπουργού, μπορούν να αναπροσαρμόζονται οι προθεσμίες της παρ.1 του παρόντος άρθρου και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα με τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.
7. Οι διατάξεις των παρ. 3 έως 6 του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί που έχουν επιτύχει σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και αντιστοίχως, για τις λοιπές διαδικασίες, όσοι έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, κατά τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι τη θέση σε ισχύ των παρ. 3 έως 6 του παρόντος άρθρου, δύνανται, μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, να εφοδιάζονται με προσωρινή άδεια οδήγησης από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών.