Άρθρο 50 – Τροποποιήσεις του Π.Δ. 84/2018 «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» (Α’ 156)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 84/2018 (Α’ 156), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Διοικητής ΑΠΑ πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής β) άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως της αγγλικής και γ) σημαντική αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. Ιδιαίτερα προσόντα που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή Διοικητή ΑΠΑ είναι: α) η πολυετής εργασιακή εμπειρία στη διοίκηση, β) η προϋπηρεσία σε ανωτάτου επιπέδου διοίκηση σε υψηλού κύρους φορείς, γ) η εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων, δ) η εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων έργων υποδομών, ε) η υψηλή επιστημονική κατάρτιση με την κατοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στ) η γνώση και εμπειρία σε θέματα ανταγωνισμού και εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ζ) η επαγγελματική εξειδίκευση σε τεχνικά, οικονομικά και νομικά ζητήματα και η) η διεθνής εμπειρία.».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 84/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεν επιλέγεται για την θέση Διοικητή ΑΠΑ πρόσωπο που για χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών πριν την συμμετοχή του στην διαδικασία επιλογής Διοικητή ΑΠΑ κατείχε την οποιαδήποτε έμμισθη θέση με την ΥΠΑ ή είχε αποκτήσει την οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση του κλάδου των αερομεταφορών ή συμμετείχε στο κεφάλαιο της ή είχε άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους από επιχειρήσεις του κλάδου των αερομεταφορών ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα αυτών».
3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 84/2018, η φράση «για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών» αντικαθίσταται από τη φράση «για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών».
4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του Π.Δ. 84/2018, η φράση «και για τα πέντε (5) επόμενα έτη» αντικαθίσταται από τη φράση «και για τα τρία (3) επόμενα έτη».
5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 του Π.Δ. 84/2018, η φράση «να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών» αντικαθίσταται από τη φράση «να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών».

 • 25 Δεκεμβρίου 2019, 18:52 | MIXAΗΛ Γ. ΜΑΥΡΟΦΤΑΣ

  Αξιότιμοι , μετείχα και στις 2 συνεντεύξεις για την θέση διοικητή της ΑΠΑ , και τις θέσεις μελών του Δ.Σ. της ΑΠΑ. Η άμεμπτη διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς στα τέλη Μαϊου , συντάχθηκαν οι πίνακες με τα μόρια του ΑΣΕΠ και η κατάταξη των υποψηφίων , και εστάλεισαν υπ΄όψιν του υπουργού , ο οποίος έπρεπε να τα προωθήσει στην βουλή στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας. Ακολούθησαν οι εκλογές και αυτό δεν έγινε ποτέ γιατί ο νύν υπουργός θέλει να επαναλάβει την διαδικασία , χωρίς να εξηγεί τον λόγο μη αποδεχόμενος μία άρτια ολοκληρωμένη διαδικασία υπό τον ΑΣΕΠ. Παράλληλα το υπουργείο αρνήθηκε σε γραπτό έτοιμα μου να μου στείλει γραπτώς ενημέρωση για την κατάταξη μου επί των διαδικασιών στις οποίες μετείχα με σειρά κατάταξης και μόρια.(Συνταγματικό μου δικαίωμα)
  Υπενθυμίζεται ότι ο ένας υπουργός ( Χρήστος Σπίρτζης ) δέχθηκε αυστηρή επιστολή από την EASA για την σύσταση της ΑΠΑ αρχές του χρόνου και για αυτό προχώρησε τις πολύ καθυστερημένες διαδικασίες (έπρεπε να γίνουν από το 2016) και ο νύν υπουργός (Κωνστ. Αχ. Καραμανλής) δέχθηκε επίσκεψη στις αρχές Οκτωβρίου από τον EASA Chief Executive Officer κ. PATRICK KY που διαμαρτυρήθηκε για την καθυστέρηση εκκίνησης της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ο νύν υπουργός τον διαβεβαίωσε ότι όλα βαίνουν καλώς…….με σχετικό δελτίο τύπου του υπουργείου,ενώ υπάρχουν ήδη επιτυχόντες προτεινόμενοι από την διαδικασία ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ.
  Παρακαλώ έστω και καθυστερημένα να ενημερωθώ γραπτώς και επιφυλλάσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μου στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη καθώς και στις αρμόδιες Ευρωπαϊκές αρχές (EASA)από τις οποίες και είμαι πιστοποιημένος.
  Υπενθυμίζεται από παρόμοιες πρακτικές κάποιων πολιτικών η χώρα τιμωρείται ετησίως με πρόστιμα εκατομυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκη ένωση.
  Ακολουθεί η επιστολή μου προς το υπουργείο:
  Αθήνα , 22-10-2019

  ΠΡΟΣ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  Ταχ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
  Τ.Κ.: 10191 Παπάγου

  ΘΕΜΑ:ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ
  ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΑΥΡΟΦΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
  ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΤΗΣ ΣΤΙΣ 30/5/2019

  Αξιότιμοι ,

  Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΑΥΡΟΦΤΑΣ , μετέχων στις 30/5/19 σε 2 διαφορετικές συνεντεύξεις , μία που αφορούσε την θέση ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ( Ι ) , και μία που αφορούσε την θέση ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ( ΙΙ ).
  Παρά τις επανηλειμμένες προσπάθειες ( τηλεφωνικώς και επιτόπου στο υπουργείο ) που έκανα με διάφορους υπαλλήλους του υπουργείου δεν κατάφερα να έχω ξεκάθαρη έγγραφη πληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων και τις προθέσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης και του Υπουργείου σχετικά με τις ανωτέρω θέσεις και την διαδικασία που ολοκληρώθηκε στις 30 /5/19.
  (Αριθμ. πρωτοκόλου: 6174 /24-1-19, 6175 /24-1-19, 6176 /24-1-19, 63 / 15-4-19,οικ. 101 / 10-5-19,οικ. 107 / 22-5-19)

  Επειτα από την συμπλήρωση πλέον των 5 μηνών χωρίς επίσημη ενημέρωση για τις ανωτέρω 2 υποψηφιότητες , και διαπιστώνοντας την οικονομική βλάβη μου από προτάσεις εργασίας στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας που αναγκαστικά αναβάλλονται ή ακυρώνονται περιμένοντας , παρακαλώ για την άμμεση έγγραφη επίσημη ενημέρωση μου για τα κάτωθι :

  1) Ενημέρωση με την σχετική θέση επιτυχίας σε σχέση με όλους τους υποψήφιους ξεχωριστά για την κάθε θέση (Ι,ΙΙ)
  2) Παράθεση βαθμολογίας ΑΣΕΠ που αφορά μόρια τυπικών προσόντων και μορίων που αφορούν την συνέντευξη για κάθε θέση , για όλους τους προκρινόμενους σε συνέντευξη υποψηφίων ( μεταξύ αυτών και εμού του ιδίου )

  ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ :
  α) Την Ευαγγελία Βλάχου του Γεωργίου, Δικηγόρο, μέλος-σύμβουλος ΑΣΕΠ, ως μέλος.
  β) Τον Δημήτριο Βερβεσό του Κων/νου, Δικηγόρο, Πρόεδρο Δ.Σ.Α., ως μέλος.
  γ) Τον Παντελεήμονα Μπότσαρη του Νικολάου, Καθηγητή Δ.Π.Θ., ως μέλος.
  δ) Την Φωτεινή Ιωαννίδου του Ιωάννου, Επικεφαλής της μονάδος Οδικής Ασφάλειας της
  Γ.Δ. Μεταφορών της Ε.Ε., ως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια
  της Αεροπορίας (EASA – European Aviation Safety Agency).
  ε) Τον Αθανάσιο Τζιόλα του Βασιλείου, Αξιωματούχος EASA, ως εκπρόσωπο της
  Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA – European Aviation Safety Agency).

  3) Ενημέρωση με την τελική πρόταση της επιτροπής προς τον αρμόδιο υπουργό που αφορά τους προκρινόμενους υποψηφίους για τις ανωτέρω θέσεις.
  4) Μελλοντικές δράσεις / αποφάσεις του Υπουργείου που αφορούν τις ανωτέρω θέσεις και χρονοδιάγραμμα έναρξης δραστηριοτήτων.
  5) Ενημέρωση μου με στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου υπαλλήλου του Υπουργείου για περαιτέρω πιθανή επικοινωνία / ενημέρωση.

  Με τιμή ,

  ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΑΥΡΟΦΤΑΣ