Άρθρο 32 – Τροποποίηση άρθρων 26 και 30 του ν. 4611/2019

1. Το άρθρο 26 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α’ 73) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 26 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ.
1. Ειδικά για την αποξένωση Δ.Χ. αυτοκινήτου ισχύουν τα εξής: α) Αν ο αιτών έχει εξοφλήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του από πάσης φύσεως οφειλές μέχρι και το τέλος του μήνα που προηγείται της αίτησης, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. β) Αν ο αιτών έχει οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, χορηγείται βεβαίωση οφειλής. Αν το ποσό του τιμήματος όπως αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης είναι μεγαλύτερο του ποσού των οφειλών του πωλητή στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, από το τίμημα παρακρατείται και αποδίδεται στους οικείους φορείς ποσό ίσο με το ύψος των οφειλών του πωλητή, όπως αυτό προκύπτει από τη βεβαίωση οφειλής που χορηγείται για τον σκοπό αυτόν. Αν το ποσό του τιμήματος είναι μικρότερο του ποσού των οφειλών του πωλητή στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, η μεταβίβαση δεν ολοκληρώνεται. Αν τα προς μεταβίβαση αυτοκίνητα είναι περισσότερα του ενός, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό όπως αναγράφεται στα σχετικά τιμολόγια.
2. Οι βεβαιώσεις της παρ. 1 δεν απαιτούνται στις περιπτώσεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59). Οι βεβαιώσεις της παρ. 1 δεν απαιτούνται για την επιστροφή φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας χρήσης στον πωλητή που παρακράτησε την κυριότητα του οχήματος και του δικαιώματος, λόγω μη εξόφλησης του τιμήματος από τον αγοραστή, και για τη μεταβίβαση φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας χρήσης σε σύζυγο ή τέκνα του πωλητή. Στην τελευταία περίπτωση, τυχόν ασφαλιστικές οφειλές του πωλητή αναλαμβάνονται από τον σύζυγο ή τα τέκνα από την ημέρα της μεταβίβασης και μέχρι της εξοφλήσεώς τους, με σχετική σημείωση στα σχετικά βιβλία και έγγραφα.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται η διαδικασία παρακράτησης του τιμήματος στις περιπτώσεις της παρ. 1 και απόδοσής του στους οικείους φορείς».

2. Στο άρθρο 30 του ν. 4611/2019 (Α’73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος του άρθρου και το άρθρο 30 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 30 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των άρθρων 23 έως 28 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης του άρθρου 29. Μετά την έναρξη ισχύος των άρθρων 23 έως 28, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη. Ειδικά η υποχρέωση προσκόμισης του αποδεικτικού του άρθρου 23 σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού και αντικατάστασης φορτηγού και λεωφορείου δημοσίας χρήσης και σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης της άδειας φορτηγού και λεωφορείου δημοσίας χρήσης για οποιοδήποτε λόγο καταργείται από 1.1.2020.»