Άρθρο 38 – Τροποποίηση του π.δ. 79/2004 (Α’ 62)

Στο τέλος του άρθρου 6 του π.δ. 79/2004 (Α’ 62), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση 6 και το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 6
Λοιπές εγκαταστάσεις του Σταθμού
Σε κάθε Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων είναι δυνατόν να υφίστανται οι εξής εγκαταστάσεις, εφόσον εξασφαλίζεται γι’ αυτές ο σχετικός χώρος, πέραν της οριζόμενης ελάχιστης συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης και ελιγμών ανά κατηγορία σταθμού και εφόσον τηρούνται και οι λοιπές διατάξεις του σχεδίου περί ασφαλείας των χώρων:
1. Εγκαταστάσεις αντλιών υγρών καυσίμων, για τον ανεφοδιασμό των λεωφορείων με καύσιμο. Η εγκατάσταση είναι πρατήριο ιδιωτικής χρήσεως, κατά την έννοια της παραγρ. 3α του άρθρου 3 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) «Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων κλπ.» και της παραγράφου 3α του άρθρου 3 του Β.Δ. 465/1970, ιδρυομένου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 22 του Β.Δ. 465/1970 ή το άρθρο 22 του Π.Δ. 1224/1981, κατά περίπτωση.
Η μέγιστη χωρητικότητα της εγκατάστασης σε καύσιμα, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω διαταγμάτων.
Η θέση τοποθέτησης της νησίδας ή των νησίδων των αντλιών πρέπει να επιλέγεται με τρόπο ώστε, κατά τον ανεφοδιασμό των λεωφορείων, να μη δυσχεραίνεται η ομαλή ροή των υπόλοιπων οχημάτων κλπ.
2. Διανομέας υγραερίου (LPG), για τον ανεφοδιασμό των λεωφορείων με υγραέριο, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
Στην περίπτωση αυτή τόσο για τον διανομέα όσο και για τις λοιπές αναγκαίες εγκαταστάσεις (δεξαμενή, στόμιο πλήρωσης), πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου», όπως ισχύει.
Ανεξαρτήτως της τήρησης των ελάχιστων αποστάσεων που αναφέρονται στο π.δ. 595/1984 θα πρέπει κατά το στάδιο του σχεδιασμού να λαμβάνεται μέριμνα ώστε με κατάλληλη περίφραξη ή δενδροφύτευση ή άλλα περιοριστικά κιγκλιδώματα, να δυσχεραίνεται (κατά το δυνατόν) η προσέγγιση επιβατών σ’ αυτές τις εγκαταστάσεις.
3. Πλυντήρια, Λιπαντήρια, Κεκλιμένα Επίπεδα Επιθεώρησης.
Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πλυντηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του π.δ. 455/ 1976 (Α΄ 169) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκατάσταση πλυντηρίων λιπαντηρίων κλπ.», όπως ισχύει.
4. Συνεργεία Λεωφορείων. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείων Λεωφορείων, οποιασδήποτε ειδικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 78/1988 (A΄ 84) «Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων», όπως ισχύει.
5. Εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης οδηγών. Αυτές περιλαμβάνουν μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και χρησιμεύουν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των οδηγών των λεωφορείων.
6. Πρατήριο Παροχής υγρών και αερίων Καυσίμων δημόσιας χρήσης. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Πρατηρίου Παροχής υγρών και αερίων Καυσίμων δημόσιας χρήσης από νόμιμους υφιστάμενους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, το οποίο χωροθετείται στο ίδιο ή ανεξάρτητο γήπεδο ή οικόπεδο του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, σε ανεξάρτητο τμήμα αυτού, εφόσον το Πρατήριο διαθέτει περίφραξη στο κοινό όριο με το σταθμό, ώστε να μην επιτρέπεται η εσωτερική δίοδος επικοινωνίας των χώρων του πρατηρίου και του σταθμού, διαφορετική κυκλοφοριακή σύνδεση από το σταθμό και ανεξάρτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων που καθορίζουν την αδειοδότηση των πρατηρίων δημόσιας χρήσης.».