ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (WATER AERODROME MANUAL)

Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του υδατοδρομίου, να περιλαμβάνει εισαγωγικά τους ορισμούς εννοιών που άπτονται της ίδρυσης του και εν συνεχεία ανάπτυξη των κεφαλαίων που αφορούν το συνολικό πλαίσιο της δομής του συγκεκριμένου υδατοδρομίου και συγκεκριμένα:
1. Πίνακα περιεχόμενων
2. Λίστα σελίδων
3. Διανομή
4. Ορισμοί
5. Δήλωση πολιτικής εταιρείας του υδατοδρομίου που περιλαμβάνει:
α) σκοπό της ίδρυσης του υδατοδρομίου,
β) μεθόδους και μέσα για την επίτευξη της ασφαλούς λειτουργίας του
6. Οργανόγραμμα υδατοδρομίου, όπου περιγράφεται η εν γένει δομή του υδατοδρομίου.
7. Τοπογραφικό σχέδιο του υδατοδρομίου όπου αποτυπώνονται ευκρινώς σε κατάλληλη κλίμακα, οι κτηριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, υφιστάμενων και προτεινόμενων νέων έργων, η περίφραξη αυτού, οι περιοχές ελιγμών, οι περιοχές κίνησης και θέσεων ελλιμενισμού των αεροσκαφών, ο παρεχόμενος εξοπλισμός και σημάνσεις καθώς και το διάγραμμα ροής επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την είσοδό τους στο υδατοδρόμιο έως την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος και κατά την αποβίβασή τους από το αεροσκάφος έως την έξοδό τους από το υδατοδρόμιο.
8. Κάτοψη κατάλληλης κλίμακας των υποδομών του υδατοδρομίου στην οποία αποτυπώνονται οι χώροι αναμονής επιβατών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών ή φορτίου και οι θέσεις του εξοπλισμού ασφαλείας, οι χώροι παράδοσης αποσκευών και γενικά κάθε χώρος που προορίζεται για τη διακίνηση των επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους

 • Προτάσεις ΕΣΑμεΑ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (WATER AERODROME MANUAL)
  Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του υδατοδρομίου, να περιλαμβάνει εισαγωγικά τους ορισμούς εννοιών που άπτονται της ίδρυσης του και εν συνεχεία ανάπτυξη των κεφαλαίων που αφορούν το συνολικό πλαίσιο της δομής του συγκεκριμένου υδατοδρομίου και συγκεκριμένα:
  1. Πίνακα περιεχόμενων
  2. Λίστα σελίδων
  3. Διανομή
  4. Ορισμοί
  […]
  7. Τοπογραφικό σχέδιο του υδατοδρομίου όπου αποτυπώνονται ευκρινώς σε κατάλληλη κλίμακα, οι κτηριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, υφιστάμενων και προτεινόμενων νέων έργων, η περίφραξη αυτού, οι περιοχές ελιγμών, οι περιοχές κίνησης και θέσεων ελλιμενισμού των αεροσκαφών, ο παρεχόμενος εξοπλισμός και σημάνσεις καθώς και το διάγραμμα ροής επιβατών συμπεριλαμβανομένων των επιβατών με αναπηρία, αποσκευών και φορτίου κατά την είσοδό τους στο υδατοδρόμιο έως την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος και κατά την αποβίβασή τους από το αεροσκάφος έως την έξοδό τους από το υδατοδρόμιο.
  8. Κάτοψη κατάλληλης κλίμακας των υποδομών του υδατοδρομίου στην οποία αποτυπώνονται οι χώροι αναμονής επιβατών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών ή φορτίου και οι θέσεις του εξοπλισμού ασφαλείας, οι χώροι παράδοσης αποσκευών και γενικά κάθε χώρος που προορίζεται για τη διακίνηση των επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων εξυπηρετήσεων επιβατών με αναπηρία.