Άρθρο 45 – Έλεγχος προσωρινής άδειας οδήγησης

Αρμόδια όργανα ελέγχου για την ύπαρξη, εγκυρότητα και γνησιότητα της προσωρινής άδειας οδήγησης είναι τα αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την οδική κυκλοφορία αστυνομικά ή άλλα όργανα. Για τη διενέργεια του ελέγχου, τα αρμόδια όργανα του προηγουμένου εδαφίου, μεταξύ άλλων, αποκτούν δικαιώματα εξουσιοδοτημένου χρήστη στην οικεία ψηφιακή πλατφόρμα αναφορικά με τον έλεγχο των στοιχείων ταυτοποίησης του δικαιούχου και την κατά περίπτωση επιβεβαίωση της επιτυχίας του σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την οποία χορηγείται η προσωρινή άδεια οδήγησης, ή την επιβεβαίωση πληρότητας φακέλου, όπως καταχωρίζεται και τηρείται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται και επιτόπου, μέσω διαδικτυακής (on-line) πρόσβασης των οργάνων ελέγχου στο οικείο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.