Άρθρο 37 – Έντυπα, βιβλία και στοιχεία δρομολογίων φορέων συγκοινωνιακού έργου ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ

1. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων ή άλλων εντεταλμένων οργάνων εκάστου ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, καταρτίζονται, αναρτώνται, εφαρμόζονται, υποβάλλονται αρμοδίως και ελέγχονται τα από τις ισχύουσες διατάξεις προβλεπόμενα και αναγκαία βιβλία, έντυπα και στοιχεία, για τον προγραμματισμό και την παροχή εργασίας του προσωπικού έκαστου ΚΤΕΛ.
2. Ο Πρόεδρος της ΚΤΕΛ Α.Ε. ή του ΚΤΕΛ ή ο εντεταλμένος υπάλληλος από το Δ.Σ. αυτού, τηρούν τα κάτωθι στοιχεία:
α. Βιβλίο υπερωριών προσωπικού, στο οποίο καταχωρούνται ημερολογιακά, οι υπό του προσωπικού πραγματοποιούμενες υπερωρίες.
β. Μηνιαίο πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού κίνησης, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε μισθωτού και οι ημερομηνίες εβδομαδιαίων αναπαύσεων αυτού.
γ. Για κάθε λεωφορείο ημερήσιο βιβλίο εργασίας προσωπικού και δρομολογίων.
3. Η υπηρεσία του ΚΤΕΛ υποχρεούται να ταξινομεί τα παραδιδόμενα σ’ αυτήν αντίτυπα του ημερήσιου βιβλίου εργασίας και δρομολογίων και να διαφυλάσσει αυτά για τη διενέργεια ελέγχου αυτών από τα αρμόδια όργανα, καθώς και για την ενδεχόμενη χορήγηση αντιγράφου, στο προσωπικό το οποίο αφορούν.
4. Στο τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο προς τούτο εντεταλμένος υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλλει αμελλητί στο αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, που είναι εντεταγμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, ανά ένα αντίγραφο του Ημερήσιου Βιβλίου Εργασίας και Δρομολογίων, των εντός της περιόδου εργασίας ημερών εργασίας του προσωπικού.
5. Για την κανονική τήρηση και συμπλήρωση των Ημερήσιων Βιβλίων Εργασίας και Δρομολογίων, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ευθύνονται ανάλόγα με την περίπτωση, ο σταθμάρχης, ο ελεγκτής, ο οδηγός ή ο εισπράκτορας, για δε την προμήθεια και υποβολή στην αρμόδια Αρχή, ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ, ο προς τούτο εντεταλμένος υπάλληλος ή ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου, ανάλογα με την αρμοδιότητα εκάστου.».