Άρθρο 22 – Απαγόρευση λειτουργίας και ανάκληση άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου

1. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας υδατοδρομίου και των θεμάτων αερολιμενικού ελέγχου, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τελωνειακού και δασμολογικού ελέγχου, καθώς και του άρθρου 13 μπορεί να επιβάλλεται η απαγόρευση λειτουργίας με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου λιμενάρχη / αρμόδιας αρχής ή του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ανάλογα με την αιτία επιβολής της απαγόρευσης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που διαπιστώνει την παράβαση ή σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Υδατοδρομίων για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στον άρθρο 13 του παρόντος.
Αν, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη απαγόρευσης λειτουργίας συνεπεία μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 13, δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε στην απαγόρευση αυτή, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή λειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που έχουν χορηγήσει τη σχετική άδεια. Η ανάκληση της άδειας πραγματοποιείται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ. και αφού προηγηθεί ενημέρωση για μη συμμόρφωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διαπιστώνουν την παράβαση ή από την Επιτροπή Υδατοδρομίων ύστερα από επιθεώρηση.
2. Σε περίπτωση παραβίασης όρων που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας πτήσεων και ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, δημόσιας ασφάλειας και εθνικής άμυνας, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή λειτουργίας ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που έχουν χορηγήσει τη σχετική άδεια, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής η οποία διαπιστώνει την παράβαση.
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του παρόντος η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή η άδεια λειτουργίας ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που την έχουν χορηγήσει.