Άρθρο 12 – Μεταβίβαση άδειας – παραχώρηση λειτουργίας

1. α) Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά του σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5. Για κάθε μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κα¬τόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ. Προκειμένου για μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών. Για άδεια που έχει χορηγηθεί ή μεταβιβάζεται σε τουριστικούς λιμένες, Π.Ο.Τ.Α. ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα, την απόφαση συνυπογράφει και ο Υπουργός Τουρισμού.
β) Η μεταβίβαση της άδειας προϋποθέτει από κοινού αίτηση του κατόχου αυτής και του ενδιαφερομένου στο Τ.Ε.Μ. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου που τροποποιούνται και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου περί μη τροποποίησης των δικαιολογητικών που δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση. Το Τ.Ε.Μ., μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5, εισηγείται την έκδοση νέας άδειας.
2.α) Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να παραχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, τη λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του υδατοδρομίου. Ο νέος Φορέας Λειτουργίας υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος. Για παραχώρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κα¬τόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ. Προκειμένου για παραχώρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε λίμνη απαιτείται απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών. Για παραχώρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες, Π.Ο.Τ.Α. ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα την απόφαση συνυπογράφει και ο Υπουργός Τουρισμού.
β) Για την ως άνω παραχώρηση υποβάλλεται από κοινού αίτηση του κατόχου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του υδατοδρομίου και του ενδιαφερόμενου στο Τ.Ε.Μ. Με την αίτηση κατατίθεται και η σχετική μεταξύ τους σύμβαση, τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου που τροποποιούνται και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου περί μη τροποποίησης των δικαιολογητικών που δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση. Το Τ.Ε.Μ., μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5, εισηγείται την έκδοση απόφασης παραχώρησης της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου.
γ) Σε περίπτωση λιμένος που προβλέπεται η διάθεση και όχι η αποκλειστική χρήση υφιστάμενων κτηριακών ή / και λιμενικών εγκαταστάσεων για την λειτουργία υδατοδρομίου, ο φορέας διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης λιμένος διατηρεί εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο προς τον φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου.
3. Για οποιαδήποτε μεταβίβαση ή παραχώρηση καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα». Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ., μπορεί να τροποποιείται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου.

  • 23 Δεκεμβρίου 2019, 15:59 | Ευθύμιος Γρηγορίου

    Στο Άρθρο 12, παρ.2.α) προβλέπεται ότι ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου μπορεί να παραχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τη λειτουργία του Υδατοδρομίου.
    Από πρακτικής πλευράς, αυτή η δυνατότητα του Νόμου θα εξυπηρετεί κυρίως Λιμενικά Ταμεία & Περιφέρειες, που θέλουν να αποκτήσουν ενιαία Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας Υδατοδρομίου και έχουν τα κεφάλαια για την κατασκευή & τον εξοπλισμό αλλά δεν έχουν το έμπειρο προσωπικό να το λειτουργήσουν. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι, βάσει του νόμου, η ύπαρξη του προσωπικού αποτελεί προϋπόθεση για να εκδοθεί η Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας.
    Ως λύση προτείνεται να προβλεφθεί στο Άρθρο 12 (αλλά και στα σχετικά Άρθρα 8, 9 και στα Εγχειρίδια Υ/Δ) ότι στις περιπτώσεις που ο Αιτών απόκτησης ενιαίας Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου σκοπεύει να παραχωρήσει τη λειτουργία σε τρίτο Φορέα τότε το προσωπικό του Υδατοδρομίου θα μπορεί να δηλώνεται μαζί με την απαιτούμενη σύμβαση του Άρθρου12, παρ.2,β) και μόνο αν εγκριθεί αρμοδίως θα επιτρέπεται η έναρξη λειτουργίας του Υδατοδρομίου.